بانک مرکزی گزارش داد:
حدود ۸۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در دو ماه اول امسال در تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد
۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸
۱

به گزارش پارسینه، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که بالغ بر ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹۵.۹ درصد و ۴۶.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۸۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشـت ۱۳۹۸ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۳.۵ و ۷۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۷۶.۹ درصد و ۹۵.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۲ درصد و ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به عدد ۹۱.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ۱۳۹۷ معادل ۹۸.۵ بوده است. در دوماه اول سال ۱۳۹۸ معادل هزار برگ سفته و برات بـه مبلغی معادل ۲۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۴ و ۵۷.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۳ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دوماه اول سال ۱۳۹۸ به عدد ۸۶.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در دوماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۸۸ بوده است.

بانک مرکزی گزارش داد:
۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸
حدود ۸۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در دو ماه اول امسال در تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد

به گزارش پارسینه، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که بالغ بر ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹۵.۹ درصد و ۴۶.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۸۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشـت ۱۳۹۸ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۳.۵ و ۷۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۷۶.۹ درصد و ۹۵.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۲ درصد و ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به عدد ۹۱.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ۱۳۹۷ معادل ۹۸.۵ بوده است. در دوماه اول سال ۱۳۹۸ معادل هزار برگ سفته و برات بـه مبلغی معادل ۲۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۴ و ۵۷.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۳ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دوماه اول سال ۱۳۹۸ به عدد ۸۶.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در دوماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۸۸ بوده است.

بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
این یعنی زندان و زندان رفتن !!!!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید