همه مراجع: مهریه ملک زن است و اختیار تصرف با خود او است.
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۷
۱

امام، تحریرالوسیله، ج. ۲، المهر، م. ۱۵ و دفتر: همه مراجع.
 
منبع:انوار طاها
همه مراجع: مهریه ملک زن است و اختیار تصرف با خود او است.

امام، تحریرالوسیله، ج. ۲، المهر، م. ۱۵ و دفتر: همه مراجع.
 
منبع:انوار طاها
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
مگه چند گونه تصرف داره
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید