کمک کردن به فردی که وضو می‌گیرد به سه صورت ذیل می‌تواند اتفاق بیفتد که در یک صورت مبطل وضو است: ۱. آوردن آب برای وضو گیرنده: هیچ مانعی ندارد. ۲. ریختن آب در کف دست وضو گیرنده: مکروه است. ۳. ریختن آب روی اعضای وضو گیرنده یا شستن آن: وضو باطل است.
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۶
کمک کردن به فردی که وضو می‌گیرد به سه صورت ذیل می‌تواند اتفاق بیفتد که در یک صورت مبطل وضو است: ۱. آوردن آب برای وضو گیرنده: هیچ مانعی ندارد. ۲. ریختن آب در کف دست وضو گیرنده: مکروه است. ۳. ریختن آب روی اعضای وضو گیرنده یا شستن آن: وضو باطل است.
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۶
۰

توضيح المسائل مراجع، م285. العروة الوثقى، شرائط الوضو، التاسع. انوار طاها، شناسه1541.

 
منبع:انوار طاها
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50