پیشنهاد پارسینه
رهبري: مقتضي است كه مومنين محترم، جهت رعايت احتياط در مورد امساك روزه و وقت نماز صبح همزمان با شروع اذان صبح از رسانه ها براي روزه امساك نمايند و حدود پنج الي شش دقيقه بعد از اذان، شروع به اداي فريضه صبح نمايند.
۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۳
۰
رهبري: مقتضي است كه مومنين محترم، جهت رعايت احتياط در مورد امساك روزه و وقت نماز صبح همزمان با شروع اذان صبح از رسانه ها براي روزه امساك نمايند و حدود پنج الي شش دقيقه بعد از اذان، شروع به اداي فريضه صبح نمايند.

آيت الله مكارم: در مورد نماز صبح، احتياطا 5 دقيقه بعد از تمام شدن اذان، نماز بخوانيد و معيار اين است كه انسان ظن قوي به دخول صبح پيدا كند هر چند بدون رعايت اين احتياط باشد كه معمولا بدون رعايت اين احتياط كمتر يقين حاصل مي شود.

آيت الله شبيري: معيار، اطمينان به طلوع فجر است و اين اطمينان در ايران تقريباً با تأخير هشت تا چهارده دقيقه (بر حسب مناطق و فصول مختلف سال) از اذان رسانه حاصل مي گردد. تا پيش از حصول اين اطمينان، امساك لازم نيست هرچند احتياط خوب است؛ در شب هاي مهتابي (12تا25 ماه قمري)نيز از همين زمان بايد امساك كنيد اگر‌چه نماز را بايد حدوداً ده دقيقه بعد از اين زمان بجا آوريد.

نكته: از مجموع فتاوا و نظريات فقهي استفاده مي شود كه در ماه مبارك رمضان با آغاز اذان صبح از رسانه ها، احتياطاً بايد امساك نمود و پس از اذان، با تاخير چند دقيقه اي نماز صبح را بجا آورد. (اين روش احتياطي معقول است كه براي رعايت نمودن وقت روزه و نماز - هر دو- ، چاره اي غير از آن نيست.)

پي نوشت:

رهبري، اجوبة الاستفتائات، س362. آيت الله مكارم، استفتائات، سايت (https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44670&mid=253175 ) آيت الله شبيري، استفتائات، سايت ( http://zanjani.net/index.aspx?pid=10486&QID=2274)
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو