امام: بنابر احتیاط واجب آمپولی که به جای غذا به کار می‌رود، ولی آمپولی که عضو را بی حس می‌نماید یا به جای دوا استعمال می‌شود، اشکال ندارد.
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۱
امام: بنابر احتیاط واجب آمپولی که به جای غذا به کار می‌رود، ولی آمپولی که عضو را بی حس می‌نماید یا به جای دوا استعمال می‌شود، اشکال ندارد.
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۱
۰
امام: بنابر احتیاط واجب آمپولی که به جای غذا به کار می‌رود، ولی آمپولی که عضو را بی حس می‌نماید یا به جای دوا استعمال می‌شود، اشکال ندارد.

رهبری: بنابر احتیاط واجب آمپول‌های مقوی یا مغذّی و هر آمپولی که در رگ تزریق می‌شود؛ لکن آمپول‌های دارویی که در عضله تزریق می‌شود و نیز آمپول‌هایی که برای بی حس کردن به کار می‌رود، مانعی ندارد.

آیت الله مکارم: بنابر احتیاط واجب آمپولی که در رگ تزریق شود؛ در غیر این صورت اشکال ندارد.

آیات عظام شبیری، بهجت، فاضل: آمپولی که به جای غذا به کار می‌رود؛ ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می‌کند یا به جای دوا استعمال می‌شود، اشکال ندارد.

آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، نوری، تبریزی: انواع آمپول روزه را باطل نمی‌کند. ولی بنابر احتیاط مستحب از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می‌رود، خودداری نماید.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج. ۱، م. ۱۵۷۶. رهبری، اجوبة الاستفتائات، س. ۷۶۷. آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج. ۱، س. ۴۷۳. آیت الله شبیری، کتاب احکام و استفتائات روزه، خوردن و آشامیدن، س. ۲۷. آیت الله نوری، هزار و یک مساله فقهی، ج. ۱، س. ۲۱۰. آیت الله بهجت، استفتائات، ج. ۲، س. ۲۸۶۹. آیت الله تبریزی، استفتائات، ج. ۱، س. ۶۸۱. جامع احکام، رضوی، م. ۴۵۸.
 
منبع: انوار طاها 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو