رسيدن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل مي كند، چه غبار چيزي باشد كه خوردن آن حلال است، مثل آرد يا غبار چيزي باشد كه خوردن آن حرام است مانند خاك، گچ، سيمان و... .
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۶
۰
چهار نكته از مجموعه احكام شرعي درباره رسيدن غبار غليظ به حلق:

1. رسيدن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل مي كند، چه غبار چيزي باشد كه خوردن آن حلال است، مثل آرد يا غبار چيزي باشد كه خوردن آن حرام است مانند خاك، گچ، سيمان و... .

2. اگر به واسطه باد، غبار غليظي پيدا شود و انسان با اينكه متوجه است مواظبت نكند و به حلق برسد، روزه اش باطل است.

3. بخار غليظ (در حمام، سونا و ...) روزه را باطل نمي كند، مگر اينكه در دهان به صورت آب درآيد و فرو داده شود.

4. اگر روزه دار فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند يا بي اختيار غبار و مانند آن به حلق برسد، روزه اش باطل نمي شود و چنانچه ممكن است بايد آن را بيرون بريزد.

پي نوشت:

توضيح المسائل مراجع، ج1، به ترتيب مسائل 1603، 1604، 1605، 1607. مجموعه احكام، اكبري، ص 90.
 
منبع: انوارطاها
رسيدن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل مي كند، چه غبار چيزي باشد كه خوردن آن حلال است، مثل آرد يا غبار چيزي باشد كه خوردن آن حرام است مانند خاك، گچ، سيمان و... .
چهار نكته از مجموعه احكام شرعي درباره رسيدن غبار غليظ به حلق:

1. رسيدن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل مي كند، چه غبار چيزي باشد كه خوردن آن حلال است، مثل آرد يا غبار چيزي باشد كه خوردن آن حرام است مانند خاك، گچ، سيمان و... .

2. اگر به واسطه باد، غبار غليظي پيدا شود و انسان با اينكه متوجه است مواظبت نكند و به حلق برسد، روزه اش باطل است.

3. بخار غليظ (در حمام، سونا و ...) روزه را باطل نمي كند، مگر اينكه در دهان به صورت آب درآيد و فرو داده شود.

4. اگر روزه دار فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند يا بي اختيار غبار و مانند آن به حلق برسد، روزه اش باطل نمي شود و چنانچه ممكن است بايد آن را بيرون بريزد.

پي نوشت:

توضيح المسائل مراجع، ج1، به ترتيب مسائل 1603، 1604، 1605، 1607. مجموعه احكام، اكبري، ص 90.
 
منبع: انوارطاها
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید