پیشنهاد پارسینه
رسولی: 
خزانه دار شورای شهر تهران گفت :بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان 105 درصد تحقق یافته است. بودجه غیرنقد با 48 درصد تحقق و 52 درصد عدم تحقق روبروست.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
۰

سیدحسن رسولی دریکصدو چهل و دومین جلسه شورای شهر تهران گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سال 1397 (اسفند ماه و یک ساله)، ارائه و اظهار کرد: در ارزیابی کلی، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف 14هزار و 524 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. در اسفندماه ۹۷شهرداری تهران توانسته مبلغ 28هزار و 240 میلیارد ریال ؛ معادل 194 درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ 26هزار و 674 میلیارد ریال هزینه در اسفند ماه، با توجه به اینکه برش عملکرد مصارف ماهانه مبلغ 13هزار و 370 میلیارد است، معادل 199 درصد مصارف ماهانه خود را منظور کرده است.

وی اظهار کرد: در بخش عملکرد منابع در اسفند ماه ۹۷ شهرداری تهران با مازاد عملکرد 13 هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای، که عمدتا مربوط به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است، در حالی که شهرداری مکلف به تامین 43 درصد منابع از این محل بود و ما شاهدیم توانسته است مبلغ 14هزار و 997 میلیارد ریال (53 درصد) از منابع خود را از این محل تامین کند.

رسولی با بیان اینکه در بخش درآمدهای نقدی ما در اسفندماه شاهد عملکرد 12هزار و 422 میلیارد ریالی هستیم، اعلام کرد: این عملکرد نسبت به مصوب شورا (۶هزار و 896 میلیارد ریال) با مازاد عملکرد 5هزار و 526 میلیارد ریال (معادل 180 درصد از یک دوازدهم بودجه مصوب) تحقق در این بخش مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در بخش منابع حاصل از تملک دارائی های مالی، که تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی را شامل می گردد، در حالی‌که شهرداری مکلف به تامین ۱۰ درصد منابع از این محل بوده است ما شاهدیم مبلغ 820 میلیارد ریال (معادل 57 درصد از یک دوازدهم بودجه مصوب) و 3 درصد از منابع خود را در اسفند ماه از این محل تامین کرده است. به عبارتی در این ماه در سرفصل مذکور نسبت به بودجه مصوب 43 درصد کمتر استقراض صورت گرفته است.

خزانه دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد هزینه نیز گفت: در بخش عملکرد مصارف در اسفند ماه 1397، طبق رویداد های ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری تهران، مازاد عملکردی 13هزار و 303 میلیارد ریالی (199 درصد) نسبت به بودجه مصوب وجود دارد، که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش مصارف هزینه ای است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه 43 درصد منابع در این محل بوده است ما شاهدیم مبلغ ۱۹هزار و 343 میلیارد ریال معادل 73 درصد از مصارف ماهانه را در بخش مصارف هزینه های، را از آن خود کرده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: در بخش تملک دارائی های سرمایه ای، که عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، شاهد عملکرد ۶ هزار و 939 میلیارد ریال، معادل 121 درصد از بودجه مصوب ماهانه هستیم. این سرفصل 26 درصد کل مصارف شهرداری در اسفند ماه 1397 را از آن خود کرده است.

رسولی ادامه داد: در بخش مصارف تملک دارائی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد 391 میلیارد ریالی در اسفند ماه هستیم، ۲۶.۶ درصد نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است. در این ماه عملکرد این سرفصل علامت مثبتی مبنی بر تمایل کمتر شهرداری به تامین منابع از طریق وام است .

وی اظهارکرد: مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی است،که لازم بوده شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

رسولی در نگاهی به عملکرد یکساله گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دوازده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۷۴ هزار و 294 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار نماید، اما شهرداری تهران در برش عملکردی دوازده ماهه سال ۹۷ توانسته مبلغ 161هزار و 267 میلیارد ریال (۹۲/۵ درصد) را تحصیل نماید. اعتبار مصوب درآمد یکساله برابر ۱۳۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال بصورت نقد و ۴۰ هزار و 692 میلیارد ریال بصورت غیرنقد است، در حالیکه وصولی نقد یکساله برابر ۱۴۱هزارو 389 میلیارد ریال (معادل 105 درصد) و وصولی غیرنقد ۱۹ هزار و 877 میلیارد ریال (معادل 48 درصد) است.

خزانه دار شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: کل اعتبار هزینه های ابلاغی مبلغ 159هزار و 463 میلیارد ریال در یکسال است و شهرداری با اعلام مبلغ 80 هزار و 374 میلیارد ریال هزینه در دوازده ماه، معادل 50 درصد مصارف خود را ثبت و به شورا ارائه کرده است. اعتبار ابلاغی نقد مبلغ 126هزار و 845 میلیارد ریال و میزان عملکرد یکساله نقد 72هزار و 967 میلیارد ریال (معادل 57 درصد) است و اعتبار هزینه ای غیرنقد ابلاغ شده مبلغ 32هزار و 618 و عملکرد غیر نقدی یکساله 7هزار و 407 (معادل 22 درصد ) است. مطمئنا شهرداری هم اکنون مازاد درآمد بر مصارف معادل ۸۰ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است و این مساله باید با ثبت و گزارشگری دقیق مصارف برطرف شد.

وی در ارزیابی اولیه عملکرد حسابهای درآمد و هزینه سال 97 نیز اعلام کرد: ۹۲/۵ درصد منابع بودجه 174هزار و 294 ریالی سال گذشته محقق شده است. تا پایان فروردین ماه بر اساس رویدادهای مالی ثبت شده شهرداری با ۷/۵ درصد عدم تحقق منابع روبروایم.

خزانه دار شورای شهر گفت: بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان 105 درصد تحقق یافته است. بودجه غیرنقد با 48 درصد تحقق و 52 درصد عدم تحقق روبروست. همچنین در اسفندماه درآمدهای نقدی معادل 180 درصد ارقام مصوب وصول شده است. این عملکرد در شرایطی تحقق یافته که شورای اسلامی شهر تهران به درستی و با هدف اصلاح الگوی رفتاری مودیان و بدهکاران شهرداری به لایحه تقاضای بخشودگی شهرداری که همانند سنوات قبل برای تسریع در وصول مطالبات تقدیم شورا شده بود رای نداده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در اسفندما ۳ هزار میلیارد تومان از اصل مبلغ 30 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری (بدون احتساب کارمزد و جرائم متعلقه) از طریق دریافت اسناد سررسیدخزانه و تهاتر با بانکها تسویه شده است. امروز شهرداری به بانک ملی و صنعت و معدن بدهی ندارد. همچنین در اجرای توافق با دولت و با حسابرسی سازمان حسابرسی مبلغ 1400 میلیارد تومان سهم شهرداری از ردیف جرائم راهنمایی و رانندگی طی سالهای 91 الی 94 احیاء و دریافت شده است. این موفقیت با استفاده از حسن ارتباط با دولت و پیگیریهای مجمع امید تهران کسب شده است. این روند همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌کنم تا سقف حدود 8هزار میلیارد تومان ظرفیت داریم.

رسولی اظهار کرد: ارقام هزینه ها در اسفندماه 199 درصد یک دوازدهم بودجه مصوب یعنی تقریباً ۴.۵ برابر تحقق یافته است. یک دوازدهم این حساب 43 درصد هزینه سال بوده است. 73 درصد هزینه ها جاری و 26 درصد هزینه عمرانی بوده است. سهم هزینه های عمرانی ماه پایانی سال 121 درصد رقم مصوب ماهیانه بوده است.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو