محیا شعیبی- دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر سلامت اجتماعی
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۶
۰


اهمیت سلامت اجتماعی فراتر از سلامت جسمانی است، امروزه مشکلات و بیماری هایی از قبیل: دیابت، سرطان، فشار خون و بسیاری از بیماری های جسمی و روانی ریشه در سلامت اجتماعی جامعه دارد.
توسعۀ سلامت اجتماعی می‌تواند نقش پیشگیرانه‌ای در ایجاد انواع بیماری‌ها داشته باشد. افرادی که از لحاظ اجتماعی سالم تر هستند، به لحاظ ذهنی و احساسی نیز سال متر خواهند بود و کمتر به افسردگی مبتلا می شوند. سلامت اجتماعی عبارتست از ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با دیگر افراد جامعه، نزدیکان و گروه‌های اجتماعی که فرد عضوی از آن هاست.
این نوع از سلامت شامل آن دسته از پاسخ های درونی فرد(احساس، تفکر و رفتار) است که نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعی اش می باشد.
وجود شبکه های ارتباطی و حمایت اجتماعی و توسعه مهارت‌های مشارکتی و ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی و احساس امنیت، نقش موثری در ارتقاء سلامت اجتماعی دارد. براساس نظر کارشناسان و متخصصین بیش از ۵۰ درصد عوامل مؤثر بر سلامت، عوامل اجتماعی می‌باشد. هنگامی که با دیگران ارتباط برقرار می‌شود، احساس حمایت اجتماعی شکل می گیرد.
با توجه به اینکه ارتقاء سلامت، به ویژه سلامت اجتماعی، بیش از پیش بر پیشگیری متمرکز است می توان انتظار داشت، تقویت بعد اجتماعی سلامت در کنار سایر ابعاد آن، بسترهای لازم را برای افزایش نشاط اجتماعی، وفاق،تعامل، همبستگی اجتماعی، رضایت از زندگی، مسئولیت پذیری، مشارکت، افزایش کارآمدی، کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم، کاهش هزینه ها و...در هر جامعه ای فراهم نماید.
در نهایت بدون شک، تقویت و توسعه شاخص‌های سلامت اجتماعی در هر جامعه ای، کاهشِ بارِ آسیب های جسمی و روانی را به دنبال خواهد داشت.
یکی از مهمترین اقدامات به منظور تقویت و توسعه شاخص های سلامت در جامعه، مشارکت اجتماعی شهروندان است. در واقع مشارکت، حاصل روندی پویاست که در آن فرد، خواسته‌های واقعی خود و جامعه را به درستی می‌شناسد، تقویت مشارکت اجتماعی، باعث ایجاد صلح و ارتقاء روحیه نشاط و شادابی در جامعه می شود و زمینه افزایش سلامت اجتماعی را فراهم می نماید.
از مهم‌ترین اقدامات دیگری که می توان برای ارتقای سلامت اجتماعی انجام داد، استفاده از روش نسخه نویسی اجتماعی برای پیشگیری از بیمار شدن افراد سالم است که در واقع با این اقدام می توان با شناسایی ظرفیت های جامعه، اشکالات موجود در شرایط زندگی و یا شیوه زندگی شهروندان را ترمیم کرد.

 

محیا شعیبی- دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر سلامت اجتماعی


اهمیت سلامت اجتماعی فراتر از سلامت جسمانی است، امروزه مشکلات و بیماری هایی از قبیل: دیابت، سرطان، فشار خون و بسیاری از بیماری های جسمی و روانی ریشه در سلامت اجتماعی جامعه دارد.
توسعۀ سلامت اجتماعی می‌تواند نقش پیشگیرانه‌ای در ایجاد انواع بیماری‌ها داشته باشد. افرادی که از لحاظ اجتماعی سالم تر هستند، به لحاظ ذهنی و احساسی نیز سال متر خواهند بود و کمتر به افسردگی مبتلا می شوند. سلامت اجتماعی عبارتست از ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با دیگر افراد جامعه، نزدیکان و گروه‌های اجتماعی که فرد عضوی از آن هاست.
این نوع از سلامت شامل آن دسته از پاسخ های درونی فرد(احساس، تفکر و رفتار) است که نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعی اش می باشد.
وجود شبکه های ارتباطی و حمایت اجتماعی و توسعه مهارت‌های مشارکتی و ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی و احساس امنیت، نقش موثری در ارتقاء سلامت اجتماعی دارد. براساس نظر کارشناسان و متخصصین بیش از ۵۰ درصد عوامل مؤثر بر سلامت، عوامل اجتماعی می‌باشد. هنگامی که با دیگران ارتباط برقرار می‌شود، احساس حمایت اجتماعی شکل می گیرد.
با توجه به اینکه ارتقاء سلامت، به ویژه سلامت اجتماعی، بیش از پیش بر پیشگیری متمرکز است می توان انتظار داشت، تقویت بعد اجتماعی سلامت در کنار سایر ابعاد آن، بسترهای لازم را برای افزایش نشاط اجتماعی، وفاق،تعامل، همبستگی اجتماعی، رضایت از زندگی، مسئولیت پذیری، مشارکت، افزایش کارآمدی، کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم، کاهش هزینه ها و...در هر جامعه ای فراهم نماید.
در نهایت بدون شک، تقویت و توسعه شاخص‌های سلامت اجتماعی در هر جامعه ای، کاهشِ بارِ آسیب های جسمی و روانی را به دنبال خواهد داشت.
یکی از مهمترین اقدامات به منظور تقویت و توسعه شاخص های سلامت در جامعه، مشارکت اجتماعی شهروندان است. در واقع مشارکت، حاصل روندی پویاست که در آن فرد، خواسته‌های واقعی خود و جامعه را به درستی می‌شناسد، تقویت مشارکت اجتماعی، باعث ایجاد صلح و ارتقاء روحیه نشاط و شادابی در جامعه می شود و زمینه افزایش سلامت اجتماعی را فراهم می نماید.
از مهم‌ترین اقدامات دیگری که می توان برای ارتقای سلامت اجتماعی انجام داد، استفاده از روش نسخه نویسی اجتماعی برای پیشگیری از بیمار شدن افراد سالم است که در واقع با این اقدام می توان با شناسایی ظرفیت های جامعه، اشکالات موجود در شرایط زندگی و یا شیوه زندگی شهروندان را ترمیم کرد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}