پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: نسبت به مسح پاى راست به شك خود اعتنا نكند؛ ولى بايد پاى چپ را - چنانچه به كار ديگرى نپرداخته و يا از محل وضو نگذشته است- مسح كند. در غير اين صورت، به شك خود اعتنا نكند.
۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۴
۰
همه مراجع: نسبت به مسح پاى راست به شك خود اعتنا نكند؛ ولى بايد پاى چپ را - چنانچه به كار ديگرى نپرداخته و يا از محل وضو نگذشته است- مسح كند. در غير اين صورت، به شك خود اعتنا نكند.

تبصره. اگر موالات وضو به هم خورده باشد، بايد از ابتدا وضو بگيرد.

منبع:

العروة الوثقى، ج 1، شرايط الوضو، مسئله 45.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو