پیشنهاد پارسینه
مجید فراهانی در جریان بررسی بودجه شرکتها و سازمانهای شهرداری در سال 98: 
رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران در توضیح بودجه شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران در سال 98 تاکید کرد: هرگونه کاهش در سود یک سازمان و شرکت خاص صرفا در صورتی قابل بررسی است که میزان افزایش آن در حوزه سازمانها و شرکتهای همان ماموریت پیشنهاد شود.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰
۰

 

 

 مجید فراهانی رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شهرداری تهران در یکصدو سی امین جلسه شورا در توضیح بودجه شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران در سال 98 گفت: با عنایت به مصوبات شورا در جریان بررسی بودجه عمومی شهرداری تهران در روز گذشته؛ کلیه اعتبارات مصوب در بخش هزینه ای ( کمک شهرداری) و تملک دارائی سرمایه ای ( وجوه اداره شده و درآمد کارگزاری ناشی از آن) پس از درج در سامانه بودجه عمومی مستقیماً در جداول بودجه شرکتی منعکس خواهد شد، این اعتبارات همان اعتبارات دوبار منظور شده است و تغییر آنها در بودجه عمومی در بودجه شرکتی نیز منعکس خواهد شد.

اعتبارات پیشنهادی شهرداری در حوزه سازمانها و شرکتها برای سال ۱۳۹۸ مورد تایید کمیسیون برنامه و بودجه است و سود پیشنهادی شهرداری برای شرکتها و سازمانها نیز مورد تایید این کمیسیون است و با توجه به تصویب سرجمع سود شرکتها و سازمانها در جدول منابع هر گونه کاهش در سود یک سازمان و شرکت خاص صرفا در صورتی قابل بررسی است که میزان افزایش آن در حوزه سازمانها و شرکتهای همان ماموریت پیشنهاد شود در غیر اینصورت پیشنهاد قابل طرح و بررسی نیست.

 

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو