این 3 معامله پرسود با خداوند را از دست ندهید

امام علی ( علیه السلام) فرموند:

اگر سه چیز را در زندگیتان اصلاح کنید ,خداوند سه چیز دیگر را برای شما اصلاح میکند.

1) باطنت را اصلاح کن خداوند ظاهرت را اصلاح میکند و خوبی ات را سر زبانها می اندازد .

2) رابطه ات را با خدا اصلاح کن ,خداوند رابطه ات را با مردم اصلاح میکند و باعث احترام خلق به تو میشود .

3) آخرتت را اصلاح کن , خداوند امر دنیای تو را اصلاح میکند.

منبع : خصال شیخ صدوق