اتوبوس کارکنان سپاه چندی پیش در محدوده چانعلی جاده خاش-زاهدان براثر عملیات انتخاری منفجر شده است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۳
اتوبوس کارکنان سپاه چندی پیش در محدوده چانعلی جاده خاش-زاهدان براثر عملیات انتخاری منفجر شده است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۳
۰