بخشی از فیلم‌های بدست آمده از دستگاه‌های فیلمبرداری نصب شده بر لباس افسران آمریکایی نشان می‌دهد، یک دانش آموز چگونه با دسترسی به اسلحه، یک کُلت ۹ میلیمتری را با خود به داخل آموزشگاه آورده و سایرین را مورد تهدید قرار می‌دهد. در درگیری پلیس، دانش آموز بر اثر شلیک مستقیم پلیس کشته و یکی از افسران نیز مجروح می‌شود. خانواده دانش آموز از افسران پلیس شکایت کرده، اما واضح است با توجه به مستندات، شکایت آن‌ها راه به جایی نخواهد برد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰
۰
بخشی از فیلم‌های بدست آمده از دستگاه‌های فیلمبرداری نصب شده بر لباس افسران آمریکایی نشان می‌دهد، یک دانش آموز چگونه با دسترسی به اسلحه، یک کُلت ۹ میلیمتری را با خود به داخل آموزشگاه آورده و سایرین را مورد تهدید قرار می‌دهد. در درگیری پلیس، دانش آموز بر اثر شلیک مستقیم پلیس کشته و یکی از افسران نیز مجروح می‌شود. خانواده دانش آموز از افسران پلیس شکایت کرده، اما واضح است با توجه به مستندات، شکایت آن‌ها راه به جایی نخواهد برد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}