در این عکس عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدباقر حکیم و هاشمی شاهرودی دیده می شوند.
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷
در این عکس عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدباقر حکیم و هاشمی شاهرودی دیده می شوند.
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷
۰

تصویری دیده نشده از حضور هاشمی شاهرودی در ستاد فرماندهی عملیات والفجر ۸

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50