در فیلم زیر مشاهده خواهید کرد جا‌هایی که حرارت بیشتره به رنگ قرمز مشخص می‌شود صدا‌خفه کن است ککه بیشترین دما را دارد.
۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷
۰
در فیلم زیر مشاهده خواهید کرد جا‌هایی که حرارت بیشتره به رنگ قرمز مشخص می‌شود صدا‌خفه کن است ککه بیشترین دما را دارد.