موشن گرافی وقت خداحافظی رسیده با موضوع تصویت قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مشاهده خواهید کرد.
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳
موشن گرافی وقت خداحافظی رسیده با موضوع تصویت قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مشاهده خواهید کرد.
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳
۰