پیشنهاد پارسینه
فطرت به عنوان یک نعمت درونی وهمگانی دروجود انسانهاقراردارد وافراد بدون استثنا ازاین نعمت الهی برخوردارمی باشند. قرآن کریم درترسیم چهره زندگی ادم وحوا پس ازتناول ازشجره منهیه می‌فرماید:، چون ازآن درخت تناول کردند، زشتیهایشان (مانند عورت ودیگرزشتی‌های پنهان) آشکارگردید وبرآن شدند که از برگ درختان بهشت خودرابپوشانند
۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۶
۰

درضرورت لزوم حجاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف: جلوگیری از اذیت دیگران

قرآن کریم وقتی مسأله لزوم حجاب را بازگو می‌کند، علت وفلسفه ضرورت حجاب را چنین بیان می‌فرماید:
ذلک ادنی یعرفن فلا یوذین ۱۹
برای اینکه شناخته نشوند ومورد اذیت واقع نگردند.

ب: امانت الهی

ازنظر قرآن زن امین حق الله مطرح است یعنی این مقام واین حرمت وحیثت را خدای سبحان که حق خود اوست به زن داده واز اوخواسته که ازاین حقش به عنوان امانت الهی محافظت نماید. یعنی زن باید کاملاً درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود اونیست وحجاب زن حقّی الهی است.

ج: انگیزه فطری

فطرت به عنوان یک نعمت درونی وهمگانی دروجود انسانهاقراردارد وافراد بدون استثنا ازاین نعمت الهی برخوردارمی باشند.
قرآن کریم درترسیم چهره زندگی ادم وحوا پس ازتناول ازشجره منهیه می‌فرماید:، چون ازآن درخت تناول کردند، زشتیهایشان (مانند عورت ودیگرزشتی‌های پنهان) آشکارگردید وبرآن شدند که از برگ درختان بهشت خودرابپوشانند.۲۰
استاد جواد آملی می‌فرماید: سرعت درپوشیدن خود بابرگ‌های درختان بیانگرآن است که پوشش برای زن ومرد امرفطری وذاتی است وبشربرای پاسخ دادن به ندای فطری خود ناگزیرازپوشش است.

د: عقل

عقل سلیم مارابه پوشش وحجاب دستورمی دهد وآن رامایه کرامت وحفظ انحرافات وبیهودگی‌ها وپوچی‌ها وموجب استواری انسان می‌داند وآنچه راکه باعث بی عفتی وپیامد‌های شوم برهنگی می‌شود مذموم وناپسند می‌داند.
هـ: آرامش روانی

بنابرفرمایش آستاد مطهری، اولین خاصیت حجاب وپوشش، خاصیت روانی یعنی آرامش روانی است.
 
منبع: ایران ناز 
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو