ناخدا یکم هوشنگ صمدی، فرمانده تکاوران در حماسه آزادسازی خرمشهر، از لحظه بازگشت تکاوران ارتش به خرمشهر در سوم خرداد روایت شنیدنی را حکایت کرد.
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵
ناخدا یکم هوشنگ صمدی، فرمانده تکاوران در حماسه آزادسازی خرمشهر، از لحظه بازگشت تکاوران ارتش به خرمشهر در سوم خرداد روایت شنیدنی را حکایت کرد.
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵
۱