یکی از اعضای خانواده‌ای که با خودرو در حال فرار از میان شعله های آتش جنگل های کالیفرنیا است، لحظات دلهره آور این فرار و خروج از جنگل را ضبط کرده است.
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴
یکی از اعضای خانواده‌ای که با خودرو در حال فرار از میان شعله های آتش جنگل های کالیفرنیا است، لحظات دلهره آور این فرار و خروج از جنگل را ضبط کرده است.
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴
۰
ارسال نظر