طالبان در نبردی که با ارتش افغانستان در غزنی داشت تمامی ادوات نظامی کاروان ارتش را به غنیمت گرفت.
۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴
طالبان در نبردی که با ارتش افغانستان در غزنی داشت تمامی ادوات نظامی کاروان ارتش را به غنیمت گرفت.
۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴
۰
ارسال نظر