پارسینه: بزها حیوانات شوخ و پرویی هستند که از سرشاخ شدن با هیچ موجودی نمی ترسند.
۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۳
۰