دوربین پارسینه اینبار سراغ تمرین نمایشنامه خوانی گروه لاله سفید به سرپرستی شیوا خسرومهر رفته است.
۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۱
دوربین پارسینه اینبار سراغ تمرین نمایشنامه خوانی گروه لاله سفید به سرپرستی شیوا خسرومهر رفته است.
۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۱
۰