عضو شورای شهر تهران در خصوص لایحه ارائه شده در خصوص طرح ترافیک توضیحات کاملی ارائه کرد.
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۰
عضو شورای شهر تهران در خصوص لایحه ارائه شده در خصوص طرح ترافیک توضیحات کاملی ارائه کرد.
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۰
۰