حافظی عضو شورای شهر تهران با معاون شهردار و مديرعامل مترو درباره گزارش مشكلات خط ٧ مترو مشاجره لفظی داشتند.
۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۳
حافظی عضو شورای شهر تهران با معاون شهردار و مديرعامل مترو درباره گزارش مشكلات خط ٧ مترو مشاجره لفظی داشتند.
۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۳
۰