پروتکل هاي رهبران يهود براي تسخير جهان-پروتکل شماره 2
۱۴ دی ۱۳۸۷ - ۱۳:۱۱
۰
تا آنجا كه مقدورمان باشد، بايد از بروز جنگی كه بسود ناحيه ‏ای خاص منجر شود، جلوگيری كنيم. آنگاه جنگ را به صحنه اقتصاد می ‏كشانيم تا طرفين متخاصم به خوبی تسلط همه جانبه ما را دريافته و تسليم عوامل بين ‏المللی ما شوند. حقوقی بنام حقوق بين ‏الملل وضع خواهيم كرد كه جايگزين حقوق ملی كشورها شده و ناظر بر روابط بين ملل باشد، همانگونه كه قوانين حقوقی يك كشور، بر روابط افراد آن كشور نظارت دارد.

- اطاعت بی ‏چون و چرا از مهمترين شرايطی است كه ما برای انتخاب مديران در نظر می ‏گيريم و هيچ ضرورتی ندارد كه آنها در زمينه مديريت تحصيلات و اطلاعاتی داشته باشند. اينگونه مديران همچون مهره شطرنج در دست مشاوران و متخصصانی خواهند بود كه ما از كودكی آنها را برای اداره امور جهان تربيت خواهيم كرد. همانطوری كه نيك می ‏دانيد اينگونه مشاوران را طوری تربيت می ‏كنيم كه برای احراز مقام هائی كه به آنها محول می ‏شود، واجد شرايط باشند. بعلاوه آنها را در زمينه امور سياسی، تاريخ و تحليل وقايع، آموزش می ‏دهيم. می ‏دانيم كه غيريهوديها طوری تربيت شده‏اند كه نمی ‏توانند وقايع تاريخی و مشاهدات خود را بدون پيشداوری تحليل كرده و از اين تحليها نتيجه عملی بگيرند و يافته ‏ها را راهنمای عمل خويش قرار دهند. بنابراين، ضرورتی ندارد كه ما به آنها اهميت بدهيم. بگذار كه سرگرم شوند و عمری را در آرزو و اميد بسر ببرند و به خاطرات گذشته خويش دل خوش نمايند. بگذار خود را با اصولی كه ما به نام علم (تئوری) به آنها ديكته كرده ‏ايم سرگرم كنند. با توجه به اين هدف ما به ياری مطبوعات (رسانه ‏های گروهی) اعتماد غير يهوديها را به صحت اين تئوری ‏ها جلب می ‏كنيم. روشنفكران غيريهودی علوم را به طور مجزا از هم مورد تحقيق قرار می ‏دهند و بی ‏آنكه خود متوجه باشند، اطلاعات فراوان و نتايج گرانبهائی را فراهم می ‏آورند ولی آنها را در متن عمل پياده نمی ‏كنند. اما عوامل ما اطلاعات به دست آمده از اينگونه تحقيقات را با هم تلفيق و تركيب كرده تا به يك كل دست يابند و فكر خود را در جهت خواستهای ما پرورش دهند.

تعليم و تربيت ويرانگر

- فكر نكنيد آنچه كه در بالا گفته شد تنها يك حرف است. دقت كنيد كه ما چگونه موفق شديم داروينيسم، ماركسيسم و نيچه‏ايسم را بال و پر بدهيم. يهوديان بايد به سادگی به اهيمت نقش ويرانگر نظريه ‏های بالا، روی ذهن و انديشه غيريهود پی ببرند.

- برای آنكه در مسائل سياسی دچار لغزش و اشتباه نشويم بايد به طرز تفكر، تمايلات و خصوصيات ملل مختلف توجه دقيق داشته باشيم. به عبارت ديگر سيستم ما به مثابه ماشين بزرگی است كه اجزاء آن به مقياس وسيعی متناسب با خلق و خوی، آداب و رفتار مردمی كه در جهت هدفهايمان گام برمی ‏دارند، كار می ‏كند. لذا برای آنكه با شكست مواجه نشويم، بايد از تجربيات گذشتگان استفاده كنيم.

- می ‏دانيم كه ممالك جهان از مطبوعات بعنوان وسيله ‏هائی برای هدايت فكر مردم در جهت دلخواهشان استفاده می ‏كنند. لذا برای آنكه بتوانيم از مطبوعات در جهت خواسته ‏های خود استفاده كنيم، بايد در بين مردم نارضائی ايجاد نمائيم و سپس از طريق مطبوعات نارضائی ‏ها را منعكس سازيم.

می ‏دانيم كه آزادی بيان تنها از طريق آزادی عمل تضمين می ‏شود، اما مردم غيريهودی نمی ‏دانند چگونه از مطبوعات استفاده كنند. خوشبختانه اين وسيله به دست ما افتاده است و ما می ‏توانيم از طريق مطبوعات اعمال نفوذ كنيم. جای بسی خوشبختی است كه ما علاوه بر مطبوعات، طلا را هم در اختيار داريم. ولی بايد يادآور شد كه ما اين دو عامل را با از خودگذشتگی فراوان و از ميان اقيانوسی از خون و اشك به دست آورده ‏ايم و برای دست‏يابی به آنها قربانيان فراوانی داده‏ايم، البته هر قربانی ‏ای كه ما می ‏دهيم، از نظر خداوند با هزار قربانی غيريهودی برابر است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید