پیشنهاد پارسینه
شرکت فیسبوک در اقدام بشر دوستانه ی جدید خود پیکهای زنبوری ای را برای برای ارائه ی وسایل مورد نیاز در مکانهای غیر قابل دسترسی و یا با دسترسی سخت طراحی شده اند خریداری کرده است. این پیک های زنبوری به گونه ای طراحی شده اند که قادر باشند مقدار زیادی غذا را در بخش های بال و بدن خود حمل کنند.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۸
۱
تحریریه پارسینه: فائزه پناهی، شرکت فیس بوک از طرح های جدیدش برای توسعه ی پیک های زنبوری ساخته شده با اجزای غذایی که در تلاش های بشر دوستانه کاربرد دارkد خبر داده است،
 
پیک های زنبوری برای کمکهای بشردوستانه 
 
این پیک ها که پانسر نام دارند، تحت مالکیت فیسبوک قرار دارندکه برای ارائه ی وسایل مورد نیاز در مکانهای غیر قابل دسترسی و یا با دسترسی سخت طراحی شده اند. این پیک های زنبوری به گونه ای طراحی شده اند که قادر باشند مقدار زیادی غذا را در بخش هایبال و بدن خود حمل کننداین غذا فضاهای خالی پیک را پر خواهند کرد. ایده ی پشت طراحی این پیک زنبوری ایجاد ماکزیمم مقدار فضا و همچنین انتقال غذا و هیزم در کم ترین جا با کم ترین مقدار خطر بوده است.
 
پیک های زنبوری برای کمکهای بشردوستانه 
 
عضو ارتش سابق نیگل گیفورد، یکی از توسعه دهندگان این پروژه گفته: 
((خب، این حالت می تواند خیلی سریع نسبت به نیازها واکنش دهد. اگر یک فاجعه ی طبیعی رخ دهد، هواپیماهای پانسرمی توانند به کار گرفته شوند و طی چندین ساعت عملکردی داشته باشند. در این صورت هواپیماها از روی زمین بلند میشوندو پانسر می تواند به راحتی وارد قلب حادثه شود. این مساله بدان مفهوم نیست که سایر روش های انتقال تاثیر گذار نیستند.آنها نیز خوب هستند، اما تنها در صورتی که شرایطشان مناسب باشد. ))

این پیک ها به وسیله ی هواپیمای انتقالی C-130 انتقالات را در ۲۵،۰۰۰ فوتی انجام خواهند داد. و ماکزیمم باری در حدود پنجاه کیلوگرم راحمل خواهند کرد که بیشتر آن از غذا، چوب، و برخی کالاهای پزشکی تشکیل شده است. به صورت ایده آل،این پیک های زنبوری می توانند در مکانهایی با ۱۰ متر فاصله از یک مقصد ۴۰ کیلومتری فرود آیند. به دنبال یک سری تستهایی که انجام شد، گیفورد گفته که می تواند ممکن بودن این چنین کاری را در ساختارهای موجود بررسی کند.

 پیک های زنبوری برای کمکهای بشردوستانه

این پروژه می تواند در زمینه ی کمک رسانی به افراد غیر نظامی بسیار مناسب باشد، در غیر این صورت تنها می توان از آن بهمدت چندین روز تا چندین هفته استفاده کرد. با گسترش سریعی که در این زمینه مشاهده میشود، این پیک های زنبوریمی توانند ماکزیمم میزان تاثیرگذاری را داشته باشند. به وسیله ی این پیک ها می توان غذای تازه را طی مدت زمان بسیارکوتاهی به سراسر جهان منتقل کرد و از این طریق کارهای بشر دوستانه ای را انجام داد. اگر همه ی برنامه های گفته شده طی روالی عادی پیاده شوند، این پیک ها تا آوریل سال آینده وارد بازار خواهند شد.


50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
جالب بود
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو