سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
تحقيقاً عبوديت نور مى آورد، تحقيقاً نماز شب خواندن، قرآن خواندن، حقوق والدين را ادا كردن، حقوق مؤمنين را محترم شمردن، اينها تمام منوِّر است
۱۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۱
۰
، ولى اگر كسى بخواهد به اين وسايل... به اين طريق خدا را بشناسد چيزى نصيبش نمىشود، هرچند خالص و للَّه باشد، و نتيجه قطعاً دارد لكن نتيجه اش بهشت است، آرامش قلب است، نتيجه اش سلامتى دين است، امّا نفسِ اين معنا را... مىتواند شخص... قرار دهد و خودش را وارد عالم ربوبى قرار دهد؟ ابداً، براى اينكه نور ربوبى غلبه دارد بر نور نفس، غلبه دارد... بر آنچه عمل خير است. كسى كه بخواهد در معرفت را بر خودش باز كند از اين راه غير از خستگى چيزى نصيبش نمىشود؛ زيرا براى خودش عمل خالص خودش را يك چيزى مى داند، غافل از اينكه خودش و خلوص عملش از بركات پروردگار عالم است... آقا اين شخص تصوّر مى كند خودش لياقت پيدا كرده در اثر اين اعمال... اين آقا اشتباه مىكند، عبوديت خودش را منتهى به خودش مى داند، اين آقا هنوز خودش و عمل خودش براى خودش قيمت دارد... كليد غيب اذن خاصّ خداوند است، يعنى شب و روز از خدا مطالبه كند كه خدايا تو در را باز كن... من عجز دارم از اينكه تو را بشناسم، يعنى نه خودم قيمتى دارم، نه اعمال خالصم قيمتى دارد... از تمام اين جهات صرف نظر، نفسِ منيّت شخص، نفسِ بقاء شخص مزاحم نور ربوبى است، يعنى راهرو گر صد هنر دارد در معرفت بايد توكّل به خدا بكند

مرحوم شیخ حسنعلی نجابت
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2