نام قدیم شهر خود را بلدید ؟
پارسینه: ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ = ﺍﺳﭙﺎﻧﻪ – ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ – ﺟﯽ
۰۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۳
ﻣﯿﺎﻧﺸﻬﺮ = ﻣﯿﺎﻧﺪﻩ – ﺷﻬﺮ ﺻﻮﺭ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ = ﻋﺒﺎﺩﺍﻥ
ﺁﺑﺎﺩﻩ = ﺁﻭﺍﺩﯾﺠﻪ _ ﺁﭘﺎﺗﯿﻪ
ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ = آرتاویل
ﺍﺳﻔﺮﺍﯾﻦ = ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ
ﺍﺷﮑﻨﺎﻥ = ﺳﻮﺩﺍﺑﮕﺮﺩ
ﺍﻧﺰﻟﯽ = ﺑﻨﺪﺭ ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﺍﻫﺮ = ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ
ﺍﯾﺬﻩ = ﻣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺮ – آنزان
ﺍﯾﻼﻡ = ﺣﺴﯿﻦ ﺁﺑﺎد
ﺍﻫﻮﺍﺯ = ﻧﺎﺻﺮیه – اکسین
ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ = ﺩﻫﺨﻮﺍﺭﻗﺎﻥ
ﺁﻣﻞ = آمارد
ﺍﺭﺍﮎ = ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ
ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ = ﺻﺎﻟﺢ ﺁﺑﺎﺩ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﭘﻬﺮﻩ
ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ = ﺭﺿﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ = ﺑﯿﮋﻧﮕﺮﺩ – ﭼﺮمگاﻥ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ = ارجان
ﺑﻮﺷﻬﺮ = ﺭﯼ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﺑﻞ = مه میترای
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ = ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺮ
بندرماهشهر :: ریوشهر - معچول معشور
ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ
ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﮐﻤﻦ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻩ
ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ = ﮔﻤﺒﺮﻭﻥ
ﺑﻬﺸﻬﺮ : ﺍﺷﺮﻑ
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ :قهستا
ﺑﯿﺠﺎﺭ: ﮔﺮﻭﺱ
بیضا:انشان(زادگاه کوروش بزرگ)
ﭘﺎﻭﻩ :ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻧﺎﺕ
ﺧﺮﻡ ﺍﺑﺎﺩ:ﺷﺎﭘﻮﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ = ﭘﺎﭘﯿﻞ
ﭘﯿﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ = ﺿﯿﺎﺀﺁﺑﺎﺩ ، سیادهن
ﺗﺒﺮﯾﺰ = تَورِژ
تهران=طهران
ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ = ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ = ﻣﺤﻤﺮﻩ
ﺧﻠﺨﺎﻝ = ﻫﺮﻭﺁﺑﺎﺩ
ﺧﻮﯼ = ﺳﻮﻟﺪﻭﺯ
ﺩﺍﺭﺍﺏ = ﺩﺍﺭﺍﺑﮕﺮﺩ .. ﻗﺪﯾﻤی ﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ
ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ = ﺻﺪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ
ﺩﺭﻩ ﺷﻬﺮ = ﺑﺪﺭﻩ
ﺩﺭﻩ ﮔﺰ = ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ
ﺩﺯﻓﻮﻝ = ﺩﮊﭘﻞ
ﺩﺳﺘﮕﺮﺩ = ﺧﻠﺠﺴﺘﺎﻥ
ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ = ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ – ﺩﺷﺖ
ﺩﻫﺪﺷﺖ = ﺑﻼﺩﺷﺎﻫﭙﻮﺭ
ﺩﻭﺩﺍﻧﮕﻪ = ﮐﻬﻨﻪ ﺩﻩ
ﺩﯾﻮﺍﻧﺪﺭﻩ = ﻣﯿﺮﺍﻧﺸﺎﻩ
رامه=رومه
ﺭﺍﻣﺴﺮ = ﺳﺨﺖ ﺳﺮ
ﺭﺷﺖ = ﺑﯿﻪ ﭘﺲ
ﺭﯼ = ﺭﺍﻗﺲ – ﺭﮐﺲ
ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ = ﺩﺯﺩﺍﺏ
ﺯﻧﺠﺎﻥ = کهن دژ ، خمسه
سیرجان=سمنگان
ﺳﺎﺭﯼ = ﻃﻮﺳﺎﻥ
ﺳﺎﺭﺩﻭﺋﯿﻪ = ﺍﺳﻔﻨﺪﻗﻪ ﺟﯿﺮﻓﺖ
ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ = ﺑﯿﻬﻖ
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ = ﺣﺎﺟﯽ ﺁﺑﺎﺩ
ﺳﻠﻤﺎﺱ = ﺷﺎﭘﻮﺭ
ﺳﻤﻨﺎﻥ = ﻗﻮﻣﺲ
ﺳﻨﻨﺪﺝ = ﺳﻨﻪ ﺩﮊ
ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ = ﻓﻼﺣﯿﻪ
ﺷﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩ = ﻏﺮﺏ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺁﺑﺎﺩ
ﺷﻤﯿﺮﺍﻧﺎﺕ = ﺗﺠﺮﯾﺶ ، طجرشت
ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺩ = ﺩﻩ ﮐﺮﺩ
ﺷﻬﺪﺍﺩ = ﺧﺒﯿﺾ
ﺷﻮﺵ= ﺳﻮزیانا
ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ = ﻋﻠﯿﺸﺎﻩ ﻋﻮﺽ
ﺷﯿﺮﺍﺯ = ﺷﯿﺮﺍﻥ ﺁﺯ
ﻃﺎﺭﻡ ﺳﻔﻠﯽ = ﺳﯿﺮﺩﺍﻥ
ﻃﺎﺭﻡ ﻋﻠﯿﺎ = ﺟﻮﺭﺯﻕ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻥ = ﺷﻬﺮﮎ
ﻃﺒﺲ = ﮔﻠﺸﻦ
ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ = ﺷﺎﻫﯽ
ﻓﺮﺩﻭﺱ = ﺗﻮﻥ
ﻓﺮﯾﺪﻥ = ﺩﺍﺭﺍﻥ
ﻓﺴﺎ = ﭘﺴﺎ
ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ = ﺷﺎﻫﯽ – ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ
ﻗﺮﻭﻩ = ﯾﯿﻼﻕ
ﻗﺰﻭﯾﻦ = کشوین
ﺷﻬﺮﺿﺎ = قمشه
ﻗﻢ = آرتاریت
ﻗﻮﭼﺎﻥ = ﺧﯿﺒﻮ ﺷﺎﻩ
ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ = ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ
ﮐﺎﺷﻤﺮ = ﺗﺮﺷﯿﺰ
کردکوی=تمیشه
ﮐﺮﻣﺎﻥ = گواشیر
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ = ﮐﺎﻣﺒﺎﺩﻥ
ﮐﻼﺭﺩﺷﺖ = ﺣﺴﻦ ﮐﯿﻒ
ﮐﻼﻟﻪ = ﮐﻮﮐﻼﻥ
ﮐﻠﯿﺒﺮ = ﺑﺮﺑﺮ
ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ = ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ
ﮔﺮﮔﺎﻥ = ﺍﺳﺘﺮ ﺁﺑﺎﺩ
ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ = خوار
ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎﻭﻭﺱ = ﺩﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎﻥ
ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ = ﺭﯾﻪ
ﻟﻨﺠﺎﻥ = لنجون
ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ = ﮐﻠﻨﺪﻭﮎ
ﻣﺮﯾﻮﺍﻥ = ﺩﮊﺷﺎﻫﭙﻮﺭ
ﻣﻼﯾﺮ = ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ
ﻣﻠﮑﺎﻥ = ﻣﻠﮏ ﮐﻨﺪﯼ
مشهد= توس ، سناباد
ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ = ﺧﯿﺎﻭ
ﺟﻬﺮﻡ = ﮔﻬﺮﻡ
ﻣﻤﺴﻨﯽ = مالکی
ﻣﯿﺎﻧﻪ = ﻣﯿﺎﻧﺞ
نکا = پل سر ،مهروان
ﻧﻮﺭ = ساﻟﺪﻩ
ﻧﻬﺒﻨﺪﺍﻥ = ﺷﻮﺳﻒ
ﻧﻰ ﺭﻳﺰ =
ﻧﻴﺰﻩ ﺭﻳﺰ ( ﺳﻼﺡ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﻴﺮ) ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺰﻩ
ﻧﯿﮑﺸﻬﺮ = ﻗﺼﺮ ﻗﻨﺪ
ﻧﻮﺷﻬﺮ = خاچک
ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ = ﺁﺫﺭﺍﻥ
ﻫﻤﺪﺍﻥ = هگمتانه – ﺍﮐﺒﺎﺗﺎﻥ
ﻫﺎﺩﯼ ﺷﻬﺮ = ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﮔﺭﮔﺮ
ﻫﺸﺘﭙﺮ = هشتپر طوالش ، تالش
ﻫﻮﯾﺰﻩ = هوزگان
ﯾﺎﺳﻮﺝ = ﺗﻞ ﺧﺴﺮﻭ
ﯾﺰﺩ = ﺍﯾﺴﺎﺗﯿﺲ،گثه
نظرات
ناشناس
تنها شهری که در طول سالیان اصالت مردمی و فرهنگی خود را حفظ کرده !! شهرستان : کـــــــــــــــاشـــــان بوده است !!!!! که صاف بوده و یکروو یکدست و زلال بی شیله پیله و بی ادعا مثل برگ کل محمدی !!!
ناشناس
عجب!!!
ناشناس
اذ ار باي قاان = اذربايجان به معني سرزمين مردان دلير اذ يا اس
MEHDI
کاسیان
ناشناس
مسجدسلیمان=پارسوماش
ناشناس
بروجرد - بروگرد یا بر او گرد یا ووروگرد
ناشناس
شهر پر دار و درختم ووریرد
MEHDI
وروگرد
شهروند
آبادان در قدیم اوپاتان نام داشت
MEHDI
آپفادانا
علی
ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ = ﺷﺎﻫﯽ – ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ
سلمان
میگن قدیمی ترین شهر نزدیک اهواز اسمش اکسین بوده و همچنین در یک دوره قاجار زمان ناصرالدین شاه قاجار کشتی ها تا خود اهواز میومدن و در یک جا نزدیک های مسجد علی بن مهزیار که رودخانه داری کف صخره ای و کم عمق بود اجناس در این طرف صخره پیاده و در طرف دیگر سوار کشتی میشد تا خود شهر شوشتر نام خود اهواز بر گرفته از آهو باز بوده چون در این شهر آهو زیاد بود کم کم نامش شد اهواز نام قدیم خوزستان سوزیانا بود
درود خدا بر مردم خوزستان و کل ایران باد
ناشناس
"خوزستان" در زمان هخامنشیان "خوجیه" ، "اهواز" ____ "تاریانا" و "آبادان" ____ "آپفادانا" نام داشته.
احمد
خوی =سولدوز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مطمئن هستید اگربفیه مطالبتان هم اینجوری هست پس وای به حالتان
سولدوزاسم قدیم نقده هست نه خوی
نگین
بسیار عالی.اطلاعات خوبیست.
ایرانی
خمینی شهردراصفهان است.نامقدیم این شهرستان سده است ودرزمان شاه به همایونشهر تغییر پیدا کردودرزمان انقلاب به خمینی شهر نام گرفت وبعد از تهران متمرکزترین شهر کشور است اثار باستانی این شهر که چسبیده به اصفهانه کوه اتشگاه است وخانه سرتیپ سدهی است.
ناشناس
انصافا اسامی قبلی خیلی قشنگتر بودن
پانتورک
به شرطی که اسامی قبلی، اسامی جعلی نباشند مثلا در مورد ارومیه که نام قبلی واقعی اش اورمو است.
MEHDI
ارومی
ناشناس
tnx
ناشناس
درود بر نی ریز
ناشناس
یک مورد اشتباه داشتید ‌.. نوشتید خوی اسم قدیمش سولدوز است در حالی که سولدوز نام قدیم نقده است . بعلاوه می توان به نام قدیم مهاباد که میشه سویوق بلاغ ، سردشت که میشه ساری داش ، پیرانشهر که میشه خانا، شاهین دژ که میشه صائین قالا اشاره کرد . با سپاس
محمد
مهدیشهر=سنگسر
ناشناس
اردستان=؟
ناشناس
پارسینه=جیگرطلا
ناشناس
اهر = ارسبارااان!؟!؟؟ یک نفر تو کل آزربایجان پیدا نمیکنید که به اهر بگه ارسباران چه حالا چه قبلا، اون منطقه قره داغ هست که به غرض یا مرض میگن ارسباران!
مهدی
دقیقا. پارسینه همچین میگه که نام شهر خود را بلدید؟؟؟ واقعا متاسفم برا پارسینه د آخه خوی میشه سولدوز؟؟ یا زنگان میشه کهن دژ ؟؟؟ اینا تاریخ رو هم اینطور تحریف میکنن.
بهروز
مثل این میمونه بریم ساکن لندن شیم اسمشو بزاریم ممد اباد
ناشناس
نام قدیم ارومیه و سلماس در زبان رضاخان پهلوی در راستای تغییر اسامی ترکی به رضاییه و شاپور تغییر یافت
ناشناس
چه توهمی.باز جعلیات پان ترکیستی. اورمیه اصلا واژه ای ترکی نیست تا کسی بخواد باهاش مشکل داشته باشه.اورمیه در زبان آشوری به معنای «شهر آب» است. اور در این واژه همانند اور در واژه اورشلیم معنی شهر میده
ناشناس
سلماس در تاریخ هیچوقت ترک نشین نبود. کتاب تاریخ مقدسی مال 1200 سال پیش سلماس را شهر کردها نامیده.ترکا اون موقع اصلا به ایران مهاجرت نکرده بودند و در دشت های مغولستان بودند
احسان
جعلیات پانترکیستی !!! این صرفا جواب مشترک پانفارس ها در راستای حقایق گفته شده در تاریخ ازربایجان است.در زمان پهلوی نام
رود های اجی چای به تلخه رود قیزیل چای به زرینه رود قارا داغ به ارسباران و توفارقان به آذر شهر اورمو به رضاییه و بسیاری از نام ها ی ترکی به فارسی ترجمه و گاهی معادل سازی شده و جالب اینجاست حتی سند بعضی از این تغییر نام ها موجود است مثل تغییر نام تیکان تپه به معنی تپه خارها به تکاب است که اگر سرچی کنید می فهمید.اا در مورد اورمو اور تلفظ قدیمی «قور» از مصدر «قورماق» به معنی بنا نهادن و آباد کردن گرفته شده است که معنی شهر نیز از آن استخراج می‏شود و «مو» معنی «من» می‏دهد در زبان سومری به جای کلمات من – سن واژه‏ه‌ای مئ – سئ (ME-SE) به کار می‏رفته است و اورمو یا اورمه با این حساب «شهر من» معنی می‏دهد. همین واژه (مئ) در کلمه مئآنا(میانه) نیز خودنمایی می‏کند و نام این شهر نیز به معنی (مادر من) و سئآنا(چیانه) در منطقه سولدوز به معنی (مادر تو) می‏باشد. ما جالب اینجاست در مناطق ترک دیگر در کشور های دیگر ما به نام هایی مثل اورومچی می رسیم . اکثر نظراتی که سعی در جعل کلمات ترکی به کردی و فارسی هستند همان هایی هستند که با وجود اینکه نام آزربایجان موجود است ادعا می کنند سلماس و مهاباد و ... کردستان است !!!
ناشناس
کردها که جز عشایر بودند و تا چند دهه قبل کوچ می کردند الان هم اکثرا در روستاهای سلماس و اورمیه ساکن اند نه خود شهرها. دقیقا چون عشایر بودند نه شهری .
آتی
اونیکه میگه فلانج کتاب در هزارو دویست سال قبل فلانجارو کردنشین نامیده هنوز نمیدونی مه واژه مرد در تاریخ به معنی ملت نبوده و اصلا وجود نداسته؟ کرد به معنی رمه گردان ها و کوچ کننده هایی بوده که در کوهها و دشتها مشغول پرورش حیوانات اهلی بودند حتی بسیار مواردی مثل کردهای ترک یا کردهای عرب در کتب قدیم وجود داره که بمعنی رمه گردانهای ترک فلانجا بوده. ملیتی بنام کرد در همین چند قرن اخیر معنا پیدا کرده. اینها که گفتم از بدیهیات تاربخه و هر کودکی میدونه. لطفا مردم رو مثل خودت فرص نکن و نخندون بقیه رو
روقی
دقیقا اورمو وسلماس نام ترکی هست در زمان رضا پالان شده رضاییه و شاپور ، اون برادر هم که میگه اورمو ترکی نیست داداش ما تو ترکستان شرقی پایتختشون ارومچی هست
داریوش
مسجدسلیمان=پارسوماش
مهدی
خوی سلدوز؟
زنجان کهن دژ؟
سواد پارسینه واقعا موج میزنه
ناشناس
یه جاییت داره میسوزه ها
MEHDI
"زنجان" ____ "زنگان" ____ "زندیگان"
رقی
دقیقا کلا اشتباه گفته
احسان
نام تبریز تورژ نیست تبریز است که ریشه ترکی و از نام تیمیریس گرفته شده . و نام آذر شهر هم توفارقان است که ان هم ترکی است .نام ارومیه در اصل اورمو.اما نام ملکان که ملک کندی و ترکی است و نام مشکین شهر که در اصل خیاو و ترکی است را درست نوشتید.در مورد اینکه ارسباران هم عرض کنم خود این نام جعلی و در راستای فارسی سازی شهر های ازربایجان است که نام اصلی اش قارا داغ است. البته نام سلماس و اردبیل درست هستند و اینکه نام های ساختگی اطلاق می شود به این دو کاملا نادرست است. البته در نام های شهر های ازربایجان هم نقده نام درستش سولدوز و میاندواب هم نامش قوشا چای است که اینها نام های اصیلشان است . اینها تنها تعدادی از نام ها بودند .در این سال ها بعضی از نام های اصیل عوض شده و بعضی از این نام ها هنوز مانده پس باید دقت شود .
ناشناس
این اسامی ترکی قبلش اسامی فارسی داشتند.ترکا عوض کردند. تو کتب تاریخی هزار سال قبل هیچ اسمی از این اسامی ترکی نیست.خود آذربایجان اصلا فارسیه.
مهدی
در کتاب تاریخ ایران (چاپ دانشگاه کمبریج) آمده که تبریز در اوایل دورهٔ ساسانی (سدهٔ سه یا چهار میلادی) بنا شده یا به احتمال بیش‌تر در سدهٔ هفتم این واقعه روی داده‌است.[۲۵] شهر کنونی تبریز برروی خرابه‌های شهر «تَوْرِژ» (بارها) بنا شده‌است. تورژ یکی از بااهمیت‌ترین مراکز بازرگانی منطقه بوده و به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب اهمیت فراوانی داشته‌است. این شهر در زمان حکمرانان اشکانی‌تبار ارمنستان، پایتخت این منطقه بوده‌است
بهروز
بله اونکه میگن زردشتم ترک بوده و زبان فارسی ریشه در ترکی داره و اصلا ترک ها از ایران به دیگر نقاط مهاجرت کردند و مولانا و خیام و سعدی وعطارو ..... هم ادب ترکی رو نشر دادن ... جمع کن اقا شما در ایران هستید و فرهنگ مانند همه قومیت های ایرانی ارزشمنده ولی دیگه ادعای سرزمینی نکنین که هرچی کشیدیم از دست حکومت های ترکی بوده
احسان
ناشناس اینکه می گویید اذربایجان فارسی است نشان می دهد هیچ اطلاعاتی از تاریخ ازربایجان ندارید .((از نظر پروفسور دکتر حمید نطقی و محقق برجسته سید میرعلی سیدوف کلمه ی آذربایجان و در اصل آذربایقان ترکیب کلمات(آذ-ار-بایقان)می باشد. «آذ»یا«آز»یا«آس» نام قومی بوده از ترکان قدیم و نام قاره ی آسیا نیز از نام این قوم گرفته شده،یعنی قاره ی مسکونی قوم آس. و در کتیبه ی «اور خون»از این قوم نام برده شده است و«ار» به معنی مرد. پس ازر یا آذر به معنی قوم و قبیله ایست که بعدها در اثر تغییراتی به «هازر» و «خازر» و «خزر» تغییر یافته است.و معنی «بایماق» هم در ترکی قدیم به معنی تکامل و پیشرفت است و «قان» علامت فاعلی با تاکید و مبالغه است و «بایقان» یعنی تکامل یافته و بسیار پیشرفته، لذا معنی«آذربایقان» یعنی آذرهایی که بسیار پیشرفته هستند. ))
احسان
در ضمن نام آزربایجان که از نام قومی آز است با نام آراز که نام اصلی رود ارس است مقایسه کنید شباهت ها را می فهمید اما آذربایجان با ارس چه سنخیتی دارد «رشید الدین فضل الله»نویسنده دوره مغول هم اصلاً کلمه آذربایجان را ترکی عنوان نموده و آنرا مرکب از سه جزء زیر می داند (اود-بای-گان) اما شما جناب مهدی در کتاب تبریز قدیم از کهن ترین ایام تا کنون . همچنین تاریخ قدیم ترکان نام تبریز ریشه این نام را از تیمیریس دانسته اند همچنین در لهجه تبریزی زبان ترکی تبریز به صورت تربیز و تبریس.
ناشناس
در جواب بهروز اولین امپراطوری بعد از اسلام کدام حکومت بود نکند حکومت های وابسته به خلیفه نظیر صفاریان(اکثر شاهانش به جز عمرو لیث که ان هم مرد) و سامانیان خیر حکومت سلجوقیان چه حکومتی اولین بنیان گذار دولت و ملت در ایران شد صفویان و چه حکومتی ایرانی مقتدر و ریشه نظامی ایران را بنا نهاد نادشاه افشار .طی 1000 سال اخیر اکثر حکومت ها ترک بودند به جز عده ای اندک نظیر زندیان کهدر ان زمان ایران دچار از هم گسیختگی بود تنها شاه درستش کریم خان زند بودکه بعد از مرگ کریم خان هم جانشینانش افتادند به جان هم).حالا از شانس بد قاجار که اوج قدرت استعمار بود و از بی لیاقتی عده ای شاهانش که از قضا بسیاری ازهمین شاه به شدت فارس زده بودند باز در ابتدا مقابل روس که ان زمان ابر قدرت جهانی بود ایشتاد اما خاندان پهلوی که ترک نبودند و به شدت هم ضد ترک بودند چه کار کردند شدند نوکر حلقه به گوش و رضاخان هم با اولین شلیک متفقین تسلیم شد.
ناشناس
آذرهای خیلی پیشرفته؟!!!! احسان جان خیلی بامزه ای. بر اساس این جور ریشه یابی الکی آبکی میشه تمام کلمات را بطور دلبخواه تفسیر کرد. مثلا قسطنطیه ترکیبی از قسط که همان قسط بانکی است و طن که همان "تن" می باشد و دو بار تکرار آن برای تاکید است و علامت مفعولی "یه" می باشد که در مجموع به معنی "این تن بمیره این تن بمیره قسط وامتو بده" می باشد. دقت فرمودین. ضمنا آسیا یک کلمه یونانی است که به لاتین راه یافته و از آسو که در یونانی به معنی طلوع خورشیده گرفته شده. چون اسیا شرقی ترین قاره است و محل طلوع آفتاب به این نام خوانده شده. آخه یه کم فکر کن یه قاره 43 میلیون کیلومتر مربعی که سی برابر مساحت کل ایران و معادل یک سوم خشکی های جهانه را به نام یه قوم کوچک خیالی نمیزارن که
بهروز
سلام در پاسخ به ناشناس بله من هم همین رو گفتم بعد از اسلام تقریبا یک حکومت که کاملا توسط یک خاندان تمام ایرانی کنترل بشه نداشتیم و البته حکومت های ترکی که شما گفتید هم با افتخار بر ایران حکومت میکردند نه بر ترکستان و فرهنگ ایرانی را برگزیدند و در این میان تبادلات فرهنگی رخ داد و حکومت پهلوی چاره کار این از هم گسیختگی رو در پیروی از غرب دید که از نظر فرهنگی صحیحه چون ما ایرانی ها از نظر فکری مشابهت های بیشتری با غربی ها داریم تا اعراب و اینده این حقیقت رو نشون خواهد داد
احسان
وقتی جوابی برای گفتن نداری حداقل ساکت باش و با تمسخر خودت را بیهوده مضحکه نکن. متنی که من نوشتم با منبع بود تو چطور ؟ ایا منبعی برای گفته هات داری ؟ در مورد اینکه نام اس ممکن است نام اسیا از ان گرفته باشد طبیعی است همان طور که نام افریقا از قوم افری و پسوند کا درست شده است.
احمد
از زمان رضا پهلوی در تمامی نقاط آذربایجان نام شهرها را تغییر داده اند و تاریخ سازی کرده اند حتی تمام کتاب های که به زبان ترکی نوشته شده بود را آتش زدن بنا های تاریخی شهر تبریز را خراب کردن به زور در مدارس آموزش زبان فارسی گذاشتن میخواستن همه ایران رو فارس کنن البته این ها کار شوروی ها و انگلیسی ها بود انها از قدرت ترک ها میترسیدن و حکومت ترک را برداشتن و رضاشاه را دست نشانده خود کردن او سیاست های اونارو در آذربایجان پیاده میکرد چون میدانستن اگه ایران هم در دست ترکها بماند دیگر هیچ قدرتی در جهان نمیتواند مقابل آن بیستد
MEHDI
نام "تبریز" ____ "تاوریژ" بوده نه "تورژ" ، "اردبیل" ____ "آرتاویل" ، "زنجان" ____ "زندیگان" ، "قزوین" هم "کاسپین" نام داشته.
MEHDI
"آذربایجان" هم "آتَرپاتگان" و پیش از آن "ماد خرد" به معنی (ماد کوچک) بوده است.
حسین دلیر
نام باستانی و تاریخی آبادان، اوپاتان به معنی مکان نگاهداری آب بوده است. هر چند پیشتر این شهر را با نام عبادان می شناختند اما این نام معرب واژه اوپاتان بوده است. به کتاب «ایرانویچ» اثر مرحوم دکتر بهرام فره‌وشی مراجعه کنید همه چیز در این خصوص در آن نوشته شده است.
ياسر
خرمشهر >> ناژيتو - آگنيس
MEHDI
"خرمشهر" ____ "خاراکس"
ali
آبدانان = قبلا سراب بود
ناشناس
میبد = میبدار
بیده = بیدار
عقدا = عقدار
ناشناس
آبدانان = سراب
ناشناس
ارومیه و سلماس ترکی نیستند بلکه احتمالا آشوری باشند.
وحيد
بهبهان=ارگان نه ارجان تو زبان عربي شده ارجان
MEHDI
"بهبهان" ____ "ارگان" و پیش از آن "آرباگان"
ناشناس
طالقان اسمی باستان ات که شهرک فعلا مرکزیت آن را داراست. شهرک روستایی تقریبا جدید است و در هیچ دوره ای اسم طالقان باستانی شهرک نبوده است. مطالبتون شبیه حرفهای بدون سند تلگرام و وایبر شده!!!!!
محمد
گلپایگان=جرفادقان
MEHDI
"گلپایگان" ____ "چهرآزادگان" منسوب به همای چهرزاد فرزند کی گشتاسپ کیانی.
ناشناس
آزادشهر= شاه پسند بندر ترکمن = بندر شاه آق قلا = پهلوی دژ قایمیه = چنار شیجون
ناشناس
میبد = میبدار
بیده = بیدار
عقدا = عقدار
ناشناس
یزد = یسنا
MEHDI
"یزد" ____ "کثه"
ناشناس
مریوان = دژشاهپور..
بابك
زنجان = زنديگان =زنگان= زنجان زند تفسير شاخه اي اوستا
رقی
داداش زنگان درسته در ترکی یعنی ثروتمند
سينا
ساري= سارويه
ناشناس
ببین کرمان با تاریخ چند هزار ساله اش بارها اسم عوض کرده اما اسم فعلیش یعنی کرمان اسمی هست که در کتیبه های هخامنشی بصورت کارمانیا و در نقشه های عصر ساساسانی بصورت گراند کارمانیا یعنی کرمان بزرک اومده و در کتابهای پهلوی کرمانشهر خوانده شده .. گواشیر مدتی در دوره اسلامی اسم شهر کرمان بوده
MEHDI
کارامانیا
حسام
دامغان علاوه بر شهر صد دروازه به هکاتم پلیس نیز مشهور بوده است
بهروز
البته شهر هیکاتوم پلیس که پایتختی پارتی بوده شهر دامغان نیست بلکه حدس زده میشه در نزدیکی اون منطقه بوده باشه
MEHDI
اصلا پسوند پولیس برای نام های یونانیه.
ناشناس
شهریار از دوران باستان هم شهریار نام داشته حتی در عهد عتیق در موررد محل دفن حضرت لوط پیامبر ع بهش اشاره میکنه که الان مزار ایشون ما بین شهریار و رباط کریمه در روستای پیغمبره که آیت الله حسن زاده آملی هم قبر ایشون رو تائید کردند
ارغوان
با سلام به دوستان وهمشهری ناشناس گرامی متاسفانه راجع به طالقان اطلاعات ناقص یا اشتباه زیاد دیده وشنیده می شود یکبار خانمی از من پرسید مگر مردم طالقان به زبان ترکی ولری صحبت نمی کنند ؟ ترکی !!!!!!!!! لری !!!!!!!!!!!!!
محمود
سده- همایون شهر - خمینی شهر
حسین حاجیوند
دورود=بین النهرین یا بحرین بوده
شاه اسماعیل
تبریز تغییر یافته ی واژه ی تیمریس ملکه سلسله ی سکاها بود که به افتخار شکست دادن و نیز بریدن سر کوروش هخامنشی که قصد تصرف سرزمینشان را داشت به این نام برگزیده شد .. همچنین نام خیلی قدیم سنندج ، سینان داش بوده .. حتی تا صد سال اخیر چیزی به اسم سنندج وجود داشت بلکه اون منطقه اسمش اردلان بوده و همواره جز لاینفک اذربایجان بوده و این مهمان نوازی ترک ها رو نشون میده که همواره سرزمین هاشون رو به روی آوارگان و غارنشینان باز کرده است ... یا همچنین در همین سی سال اخیر هفتاد هزار نفر از مهاجرین به استان اذربایجان غربی پناهنده شده اند که خوشبختانه اسنادش هم موجود است ... با سپاس از سایت پارسینه
ناشناس
برو بابا خود ترکا مهاجرن حالا از صدقه سر مهمون نوازی کردها سوار سر صاحبخونه شدن. دشتهای خشک و بیابانهای مغولستان کجا سرزمین مادها کجا. تبریز وژه اصیل پارسیه. اردبیل هم همینطور. ارد به معنی مقدس مانند کلمات اردکان و اردستان پارسی اصیله
بهروز
سکاها و زیر گروه انها یعنی ماساژت ها قومی باریشه هندی اروپایی بودند یچیزی تو مایه های روس های الان ترک نبودند خیالت راحت تا قبل از چنگیز مغول ها پاشونو از صحرای مغولستان بیرون نزاشته بودند
احسان
بهروز ان وقت حکومت های سلجوقیان و غنویان و خوارزم ها چه بودند ؟ ترک نبودند ؟ سکاها اقوامی بودند متشکل از چندین قوم که عده ای مثل سغدی ها ریشه هند و اوروپایی و اکثریت جزو اقوام ترک بودند .در جواب ناشناس اگر ارد مقدس است پس بیل چی هست ؟نگو که شهر معنی می دهد چون اثبات شده اشتباه است.درمورد معنی لغوی اردبیل وتاریخ ساخته شدن این شهر می توان به قدیمیترین سنگ نوشته هاومتون قدیمی به زبان ترکی سومری مراجعه کردکه درآنها شهر آرآتا اشاره شده است که بزرگترین ایالت آن دوران بوده است که درزبان ترکی به معنی پدر قهرمان می باشد. ترکان سومری دارای تمدنی والا وباقدمتی درحدود 7 الی 8 هزارسال می باشند. سومر یک کلمه مرکب ترکی است که ازدوواژه" سوم"به معنی کامل، خالص، توپر، تنومند ودرشت و"آر" به معنی مرد قهرمان وجنگنده تشکیل شده است . سومر به زبان ترکی باستان معنی مرد کامل می دهد این واژه هنوزهم دراردبیل کاربرد دارد. مثلا طایفه ای دریکی ازروستاهای حوالی اردبیل زندگی می کنند که سومرین ( که به غلط ثمرین نوشته می شود.) نام دارد که به شجاعت ودلیری شهره اند، کلمه سومرین ازدو واژه سوم+ارین (آره ن) تشکیل شده که که درزبان ترکی اره ن به معنی مردان می باشد وسومرین معنی مردان کامل می دهد. همچنین درکلمه سومو یا سومی که یک نان محلی دراردبیل می باشد به این واژه برمی خوریم که درزبان ترکی به معنی نا ن کامل ، توپر است . ازاشتراک لغوی زبان ترکی امروزی شهر اردبیل باترکی سومری کلمه چیبین به معنی مگس می باشد که درترکی سومری نیز به صورت زیبین به همان معنا آمده است.
کلمه اردبیل یا ارده بئل ازسه واژه "ار" که در زبان ترکی به معنای مرد قهرمان وجنگجو و "ده" در اصل به صورت "دا" و "آدا" بوده است که در اثر قانون هماهنگی اصوات در زبان ترکی، صوت کوتاه و ظریف فتحه را به خود گرفته و به شکل کنونی درآمده. درزبان ترکی سومری به معنی پدرمی باشدکه درترکی امروزی نیز به صورت آتا ، تاتا وده ده درآمده است. کلمه "بئل" درسرزمینهای ترک نشین بسیاربه کاررفته است :
شوربیل ( یاشورقان بئل به معنی کمره شوره زار) ، بئلاساغون ( پناهگاهی درکمره کوه)
ناشناس
کردها که عشایر بودند کی یک جا نشین شدند که سرزمینی از خودشون داشته باشند؟! طرز زندگی عشایری هنوز هم در بین کوردها مشهوده :)
بهروز
احسان جان برای بحث علمی نیاز به منطق هست وگرنه من میتونم بگم ماست سیاهه و شمام هرچی بگی روی حرفم پافشاری کنم - اما در مورد سومر که تمدن ناشناخته ایست تنها قومیتی که هیچ مشابهتی با انها ندارند ترکان هستند اگر شما بگویید که از شرق اروپا یا شمال کاسپین امده اید به حقیقت نزدیکتره در مورد تمدن ارته یا ارتا هم باید بگم این تمدن مربوط به شرق ایران بوده نواحی کرمان یا بلوچستان که باستان شناسان ردپاهایی از این تمدن را در ناحیه استان کرمان نشان میدهد این تمدن ها در مرکز فلات ایران نظریه تقسیم اریایی ها از فلات ایران به دیگر نقاط رو هم دامن زده که الان نظریه قدرتمند تر هست
اسق جان
خرم اباد فک کنم خایدالو هم بوده
محسن ممممم از امل يا پاريس كوچولو
امل=پاريس
محسن ممممم از امل يا پاريس كوچولو
امل=پاريس
ناشناس
در مورد شهر های اذربایجان که اشتباهات زیادی داشتید

قاراداغ به ارسباران
خیاو به مشکین شهر
قاراآغاج به قدس
سرایسکند به هشترود
توفارقان به آذرشهر
اوجان به بستان آباد
قوچ کندی به پارس آباد
ساووج به ساوه
گون دوغان به کندوان
زنگان به زنجان
ملک کندی به ملکان
باتی آذربایجان به آذربایجان غربی
تیکان تپه به تکاب
سایین قالا به شاهین دژ
سویوق بولاق به مهاباد
خانا به پیرانشهر
ساری داش به سردشت
عربلر به پلدشت
اوچ نووا به اشنویه
اورمو به رضائیه و ارومیه
قویون داغی به کبودان
دیلمقان یا سلماس به شاپور
قوشاچای به میاندوآب
سولدوز به نقده
دیاکو
خیلی عجیبه باوجود اینکه با اختیار خودتون از صحرای گبی اومدید ولی باز خاطرات مغولستان رو فراموش نمیکنید خوب اگه اینجوریه چرا اصلا اومدید خدا نونتونو ببره
پانتورک
جناب دیاکو، مطلب این دوست گرامی کاملا صحیح و علمی است و همه ی محلی ها این اسامی را به خوبی میشناسند. بهتر است در مورد موضوعی که در موردش هیچ نمیدانی و هیچ ارتباطی هم به تو ندارد اظهار نظر نفرمایی. من الله توفیق.
ناشناس
اورمو که تلفظ عوامانه و محلیه دانشمند چه ربطی به موضوع داره
قزوینی
جناب دیاکو شما اگه خدا رو می شناختی این شکلی پاچه بنده خدا رو نمی گرفتی دنیا شما رو داخل آدم حساب نمی کنه اون وقت عقده هات رو سر اقوام دیگه خالی می کنی حالا فرض محال ترک ها همون مغول هستند خب که چی؟! ثابت کن از مغول ها بهتری
ناشناس
قزوینی توبهتره فقط خجالت بکشی این دیگه ثابت کردن نداره ..پاچه ی مارو هم ول کن برات خطرداره .!!
ناشناس
نيشابور= اَبَر شهر
بهروز
نیشابور = بیشاپور
خاوران
نیشابور در خراسانه و بیشاپور در استان فارس
بهروز
نیوشاپور/New Shapur نیو شَهپُهْر(شاهپور) از شهرهای مهم بناشده شاهپور ساسانی
MEHDI
نام "نیشابور" در اوستا به شکل "رَئِوَنت" نوشته شده است.
سلمان
یعنی قربان هموطنان همیشه معترض ترک های عزیز ایران بشم
ناشناس
هموطن ما كه نيستند
ناشناس
نام قدیم نقده سندوس بوده است و نه سلدوز. سلدوز هیچگاه نام قدیم نقده نبوده است
ناشناس
آواره های بیحا و مفلوک و گرسنه ی دیروز عراق برای اینکه امروز گذشته وحشتناک و محقر و آبرو بر خودشونو فراموش کنن از روی بی شرمی و بی حیایی به کسایی که 20 سال پیش و سالهای قبلترش دست حامی به سرشون کشیدن و غذایی جلوشون گزاشتن و بهشون زندگی انسانی بخشیدن، انگ مهاجرت از مغولستان و انک مهاجر بودن میزنن، براطتی که تاریخ واقعی گویای همه چیزه و تاریخ شما بردگان صهیونیست را قضاوت خواهد کرد
ناشناس
خیلی عجیبه باوجود اینکه با اختیار خودتون از صحرای گبی اومدید ولی باز خاطرات مغولستان رو فراموش نمیکنید خوب اگه اینجوریه چرا اصلا اومدید خدا نونتونو ببره ..
ناشناس
کوه نشین ها لطفا کامنت های بی مورد ندارند تابلو هستند
ناصر
اسدآباد : آدراپانا
ناشناس
تهران: از روستاهای قدیمی مازندران
MEHDI
نام باستانی "ری" در زمان هخامنشیان "راگا" یا "رِگا" و در اوستا "رِغه" بوده است و تهران از روستاهای آن بود که بعدا آنرا بلعید، پس نام باستانی استفاده شود بهتر است.
ناشناس
تهران: از روستاهای قدیمی مازندران
ناشناس
لطفا عر عر نکنید
خدا غضبمون کرده با خرا هم باید مودبانه حرف بزنیم
ناشناس
درود جاودان. رفسنجان نام قدیم ارسنگان بمعنی شهر مس بوده .سپاس
ناشناس
مبارک شهر = مبارک آباد
علی اصغر
تغییر در جغرافیای سیاسی.....

ناخودآگاه افتادم یاد خانم رایس، که تو دهکده جهانی'مزرعه ای بنام خاورمیانه بزرگ داشت؛.

در پدید آوردن ژئوپولتیک جدید ،ایران هم محوره هم رهبره" هم کاتالیزور.....
دو سه تا کشور هم بلعیده میشن،امیدوارم خاک خاورمیانه مساعدبرای کاشت تخم شر با ورژن2022'و 2025نباشه....باید بذرها بدقت انتخاب بشه،و تا اون موقع آماده و بذرشر رو اصلاح ژنتیک کنیم،بذری که با آب و هوای پرشیا سازو کاره....
به امید و در انتظار منجی بزرگ عالم حضرت صاحب، که تشریف فرما شوند و بساط طاغوتیان و حرامیان داخل و خارج از این مزرعه رو برچیند.....
خدایا بنده حقیر منتظرم.
علی اصغر
تغییر در جغرافیای سیاسی.....

ناخودآگاه افتادم یاد خانم رایس، که تو دهکده جهانی'مزرعه ای بنام خاورمیانه بزرگ داشت؛.

در پدید آوردن ژئوپولتیک جدید ،ایران هم محوره هم رهبره" هم کاتالیزور.....
دو سه تا کشور هم بلعیده میشن،امیدوارم خاک خاورمیانه مساعدبرای کاشت تخم شر با ورژن2022'و 2025نباشه....باید بذرها بدقت انتخاب بشه،و تا اون موقع آماده و بذرشر رو اصلاح ژنتیک کنیم،بذری که با آب و هوای پرشیا سازو کاره....
به امید و در انتظار منجی بزرگ عالم حضرت صاحب، که تشریف فرما شوند و بساط طاغوتیان و حرامیان داخل و خارج از این مزرعه رو برچیند.....
خدایا بنده حقیر منتظرم.
علی اصغر
نویسنده محترم و باسوات.....
سلام و علیکم
احتراما" معروض میدارد،این مطالب حضرتعالی انسان را عمیقا" بفکر فرو میبرد،انصافا" زوایای تاریخی در اینگونه مطالب گران سنگ "لحاظ گردیده،
لازم به ذکر است باید به والده محترم بفرما ئيد،گونه ای از سفالها هستند که برنگ آبی درمیآورند،و جهت رفع و دفع چشم زخم استفادمیشود'خواهشمنداست بفرمائيدبا آدامس به موهای جلوی سر متصل گردد'که مبادا ترک بردارد مغز آکبندت-

در هر دوره و پیچ تاریخی ،جغرافیای سیاسی دستخوش تحولات بوده'و در هر دوره به فراخور شرایط همان زمان و مکان اسمی انتخاب میشده'این بدان معناست هر جغرافیا اسامی زیادی دارد.
این اسامی فوق الذکر ما را یاد فقط یک برش از تاریخ می اندازد و بقیه اش را باید ندید فرض کنیم،
ضمنا" مطلب بدون منبع و مأخذ میباشد.

باتشکر'علی اصغر
احمد
لطفا نسبت به درج مطالب درست و مستند توجه فرمایید.
بنده اهل تمیشه از توابع کردکوی هستم
و تمیشه منطقه ای است در 7 کیلومتری شهر جدید کردکوی
و تمیشه متعلق به تمیشه سرکلاته خرابشهر می باشد .
ناشناس
نمیدونم درباره این همه ناپختگی و نسنجیدگی چی بگم؟ نمیدونم شما تاریخ رو چه جوری می خونید؟ هویت رو چه جوری تعریف می کنید؟ اساس برای شما چیه؟ خون، زبان، فرهنگ،جغرافیا یا تمدن ؟ اگه به خون باشه، ژنتیک ثابت می کنه هفتاد درصد ایرانیا از یه خونند! به زبان باشه زبان ایرانیا از 5 هزارسال پیش تا حالا چندین بار تغییر کرده! به فرهنگ باشه که همه ایرانی ها از نظر فرهنگی به هم نزدیک و گاه یکسانند! به جغرافیا باشه در طول تاریخ این نقاط جغرافیایی به هم مربوط و وایسته بودند! فکر نمی کنید باید به مقوله بزرگتری یعنی تمدن مراجعه کرد؟ تمدنی که تمدن ایرانی نام گرفته ! ایران نامیه که خود ایرانی ها به کار می برن! اما خارجی ها شاید بگن عجم، فرس، پرشن یا هر چیز دیگه ای! ما ایرانیا خودمون رو ایرانی می دونیم با همه تفاوت هایی که ناشی از تحولات تاریخیه! مهاجرت ها، تهاجم ها، نسل کشی ها، تغییر اجباری دین و زبان و...با همه این تفاصیل ما هنوز ایرانی هستیم! چون تمدن ایرانی در قالب یک واحد سیاسی هنوز حیات داره و در قالب واحدهای فرهنگی در استان های مختلف و در خارج از مرزها هنوز در جریانه! حتی اگه این واحد سیاسی بمیره واحدهای فرهنگی نمی میرن! مگر رم مرد؟ رم تکثیر شد به رم های دیگر! ایران را اگر جهل و ناپختکی نسل امروز از بین ببره ایران های دیگری از خاکسترش برمی خیزند! خیالتان راحت!
آرش کمانگیر
آمل آمارد
MEHDI
نام باستانی "آمل" ، "آمارد" ، "آموی"
علی اصغر
نویسنده محترم ،صرف نظر از پیچ و خمهای تاریخی ؛در هر برهه ای از تاریخ هر نقطه از جغرافیای امروزی اسمی داشته ....
اسامی قدیم این شهرها فقط همینا نبودند و در دورانهای مختلف تاریخی اسامی دیگری هم داشته اند.
مهدی صفوت
سلماس اسم قدیمش شاپور بوده و قبل ازاون هم دیلمقان بوده .شهر دیلمقان در زلزله سال 1305 از بین رفت
ایوانی کلهر
ایوان به ترتیب.. ماسبذان .باغشاه .جویزر .ایوانغرب و الان ایوان
ناشناس
ممسنی :
ظاهرا سرزمینی که امروز ممسنی نامیده میشود به نام شولستان و بسیار تاریخی بود و در چند سده گذشته طوایف محمد حسنی ، که از غرب ایران به قسمت بختیاری و سپس وارد منطقه شولستان شدند و از آن به بعد به اختصار ممسنی (محمد حسنی) خوانده شد. بطوریکه هنوز روستایی در شمال شیراز وجود دارد به نام شول که احتمالا از بقایای آن شولستان میباشد.
اما ممسنی امروز از پنج بخش بزرگ و اقوام ل بزرگ تشکیل شده است.
ضمنا برخی از طوایف محمد حسنی هم به قسمت بلوچستان رفته که هم اکنون در بلوچستان ایران و پاکستان حضور دارند.
جهت اطلاع عزیزان با تشکر
ناشناس
گیریم که بلدیم. خب که چی؟! یارانه می دین؟
کوهستانی
شاهیندژ.صاین قله.تکاب .تیکان تپه
ناشناس
کامنت شاه اسماعیل برگ دیگریست از کتاب" توهمات یک مغول"
ناشناس
متاسفانه دیگه هیچکس به شهر و دیار خودش عرقی نداره و صغیر و کبیر دوست دارن تهرونی بشن و در همین راستا واسه اینکه راحت تر بتونن خودشون رو تو قالب تهرونی جا کنن بطور سازمان یافته ای سعی در تحریف تاریخ تهرون دارن نمونش همینجا که اسم قدیم تهرون رو طهرون گفته در حالی که این اسم معاصرش بوده ولی اسامی باستانی تری داشته که از قلم افتاده.
MEHDI
"ط" از حروف تازی است و اصلا جزو واژه های پارسی محسوب نمی شود.
ناشناس
کامنت شاه اسماعیل برگ دیگریست از کتاب" توهمات یک مغول"
ناشناس
خخخخخخخخخخخ
ناشناس
ممنون پارسینه.

خرمشهر در دوره ای خوجستان بوده ، در دوره ای هم محمره.
MEHDI
"خوزستان" ____ "خوجیه" بوده و "خرمشهر" هم "خوجیه"
ناشناس
یه عده از کوه های آلتای به صورت ناخوانده اومدن دارن تاریخ مارو به خودمون توضیح میدن
ناشناس
بوی فتنه میاد خدا شاهده بوی فتنه میاد میخوان منطقه اذربایجان ایرانو نابود کنن برادران کرد اسیر شیطان نشوید ما سالیا طولانی باهم زندگی کردیم ترکها هرکز مغول نیستن خداشاهده چشم شیطان به اذربایجان افتاده برادران ترک و کردمان فریب شیطان را نخورید هدفشان پاشاندن اذربایجان و برده کردن انهاست مراقب شدید فتنه باشید ما هرگز زیر بار شیطان نخواهیم رفت این عهد ما باخداست
ناشناس
برا دل خوشی تو یه لعنت بر شیطان فرستادم
ایوانی کلهر
البته سایت پارسینه همیشه برنامه کاریش بوده اختلاف افکنی قومی قبیله ای ....
ناشناس
عطر زدم خیالت جمع کار زشت ماژیک بود
ضدپانترکیسم و دشمن تجزیه طلبان
والله از هرچی نژادپرست و قومگرا بیزارم و بیشتر از فاشیستای آلمانی از پان ایرانیستای مجازی متوهم کوروش پرست حالم بهم میخوره! اما اگه همه اینا بقول آهنگ معروف پینک فلوید فقط یک فانتزی مسخره است، پانترکیسم و پانترک ها بیمارهای غالبا خائن وطنفروشی مینمایانند که دلم میگه روزی مجبور خواهیم شد برای حفظ بشریت و فرهنگ و حفظ ارزش های والای انسانی و البته حفظ کهن دیارمان ایران، همراه اردوغان کودک کش به جهنم یا صحرای گبی مغولستان(انتخاب با خودشونه) بفرستیمشون! کمی شرافت و وطن دوستی از ستارخان و باقرخان و کسروی و شهریار و نظامی گنجوی بیاموزیم!
کرد بچه
کردها به تب (گرم شدن بدن )می گن تاو وبه ریز (به معنایی افتادن ،ریختن )می گن ریژ ...ترکیب این دو میشه تاو ریژ به معنی جایی که تب را می ریزد یا تب را خوب می کند ...زنده باد ایران بژی کوردستان ...یا شاسین آذر بایجان
ناشناس
کردهای عزیز برادران ما ما اهل ارومیه هستیم سالها باهم برادرانه زندگی کردیم حتی مسیحیا و هر دینی در شهر ما مثل خانوم و اقای باشخصیت زندگی میکنه برادرای عزیز خداشاهده اونا میخوان سوار شما بشن تا بوسیله شما مردم اذربایجانو بکشند و قتل هزاران انسان بیکناه برکردنتان میرود تابع هوسهای شیطان پلید نشید چون شیطان با ایجاد فتنه هم شما هم ترکهارو میخواد نابود کنه باور کنید شاهدش تمام منطقه اس .هم شمارا خواهند کشت هم ترکها را اونا برده میخوان ولی دشمنترین به اون پلیدها تنها ترکها هستن .ظاهرا اون فتنه گرا تشویق میکنه ولی کاملا ریسشون برشما مسلطه و شمارا برده خود کرده.از من نصیحت بود جان هزاران انسان بیگناه از فتنه شیطان بناحق ریخته خواهد شد و شما ماشین نابودگر شیطان نشوید .
ناشناس
طالقان همیشه اسمش طالقان بوده نه شهرک ! حتی اسمه طالقان تو احادیثی که درباره اخرالزمانه هست .
شهرک اسم جدیدشه ! پارسینه ی باهوش !
تاکستان اسمش ضیااباد نبوده ! روستای ضیااباد هنوز هم هست به همین اسم !
ناشناس
این اطوارهای اختلاف قومیتی را جمع کنید. هیچ قومی خالص نیست و هزاران بار در ایران کهن مهاجرت های دسته جمعی اتفاق افتاده که به هیچ عنوان نمیتوان تشخیص داد که مثلا یک ترک اجداد ترک یا فارس داشته یا کرد. یا یک فارس اجداد ترک داشته یا گیلک و الی آخر. تمام این تعصبات از سر بی سوادی محضه. اگر یه کم مطالعه تاریخی داشتین می دونستین که مثلا در دوره صفویه هزاران کرد به خراسان کوچانده شدند که بسیاری از اونها با اقوام دیگر هم وصلت کردند. یا هزاران سیستانی که قرنها پیش از خشکسالی به منطقه گرگان مهاجرت کردند و الان گرگانی شناخته می شوند.یا بعد از پایتختی اصفهان هزاران ترک از طوایف قزلباش همراه شاه عباس به اصفهان کوچ کردند و الان نواده های آنها که بی شک صدها هزار نفر هستند اصفهانی شناخته می شوند و لهجه اصفهانی دارند اما ریشه آذربایجانی دارند بی آنکه خود بدانند.خود آذربایجانی ها بعلت موقعیت آذربایجان در نزدیکی عثمانی و روسیه و طالش ها و کردستان و ارمنستان و گرجستان مخلوطی از ترکیب نژادهای مختلف هستند و ترک اصیل بی معنیه. حتی صفویان بنا بر پژوهش های مورخان از جمله مورخان ترکیه دارای اصالت کردی هستند که به اردبیل کوچیده و طی نسلها ترکزبان شدند. خود شیخ صفی سرسلسله صفویه یک خط کلام ترکی ازش نیست و هر چه از او در کتب زمان صفویه نقل شده به زبان فهلوی است. ایران گذرگاه اقوام مختلف بوده و همه اینها چنان نژاد و فرهنگشون با هم مخلوط شده که قابل تفکیک نیست و چه بسا وقتی به یک قومیت دیگه توهین می کنین اجداد خودت از همان قوم باشند که قرنها پیش به شهر کنونی تو مهاجرت کردند و روحشون به حماقت تو میخنده
ناشناس
شما خواستی خیلی منطقی باشی اما در واقع خیلی مردسالاری! اینکه جد پدری ات هزار سال پیش از کجا اومده مهم نیست اینکه در کدوم شهر زندگی کرده باشی مادرت کی بوده باشه مهمه . ژن هم فقط از پدر نمیرسه که نتیجه گیری کردی : صفویان کرد هستند چون ده پشت قبلشون از کردستان بوده و البته پیش تر از اون از حجاز !
سامان میرزائی
نام بوشهر در کتاب‌ها و اسناد تاریخی، تحت نام‌های مختلفی نظیر «رام اردشیر»، «ابوشهر»، «بُخت اردشیر»، «لیان» و «ریشهر» به ثبت رسیده‌است.

بیشتر مردم بوشهر به زبان فارسی با لهجه محلی تکلم می‌کنند. بندر امروزی بوشهر را نادرشاه افشار در ۱۷۳۶ میلادی رونق دوباره بخشید. نام این محل پیش از آن ریشهر بود

هم اکنون ۱۸ اسفند سالروز تأسیس مدرسه سعادت روز بوشهر دومین مدرسه در کشور نام گرفته شده است.
MEHDI
"بوسهر" در زمان هخامنشیان "ژرمانسیکا" و در زمان ساسانیان "رام اردشیر"
ناشناس
پارسینه از فصد داری کامنت های توهین امیز یک مشت مغول زاده رو به اقوام اصیل ایران نشون میدی
ناشناس
نام قدیم بوشهر لیان بوده نه ری شهر که روستایی در اطراف شهر بوده واکنون نیز وجود دارد وجزو محلات حاشیه ای شهر است.
اسلام
نام سومار غرب چه بوده
555
استهبان قبلا به اصطهبانات مشهور بوده
ناشناس
در زمان سلوکیان نهاوند را لائودیسه میگفتند
امید
فکر نمی کنید بند بوشهر رو فراموش کردید
ایرج
بابل = طبرستان
ناشناس
"مازندران" ____ "تاپورستان" و "بابُل" ____ "مَه میثرَ" نام داشته به معنای میترای بزرگ
عرفان
نام قدیم قم کمندان هم بوده .
کیانی
نام قدیمی روستای یوسف آباد از روستاهای شهرستان بستان آباد رو میخاستم بدونم...
راحله
بندرعباس =بندرگامبرون
مجید
گنبد کاووس:دشت گرگان؟ دشت گرگان یه منطقه است اسم شهر نیست که .. گنبد کاووس یا قابوس از قدیم همین اسم بوده به دلیل وجود برج قابوس در این شهر که قدمت ۱۰۰۰ ساله داره
مجید
گنبد کاووس:دشت گرگان؟ دشت گرگان یه منطقه است اسم شهر نیست که .. گنبد کاووس یا قابوس از قدیم همین اسم بوده به دلیل وجود برج قابوس در این شهر که قدمت ۱۰۰۰ ساله داره ..
درضمن آزادشهر رو فراموش کردین
آزادشهر= شاهپسند
یعقوب
جنگ هفتاد ملت
ایکس
میاندوآب=قوشاچای
ناشناس
تمام مطالب مربوط به اسمی شهرها غیر مرتبط و غلط است
Sahand
در اسمها سابق نوشته شده برای شهرهای آزربایجان، همچنین شهرهای استان کردستان که در واقع زمانی خاک سرزمین استان آزربایجان بودند که بصورت مغرضانه جدا و استان کردستان نامیده شدند، اشکالات زیادی وجود دارد که بعید میدانم که این اشکالات غیر عمدی و تنها از روی یک اشتباه ساده بوده باشد .!
رقی
کاملا درسته عمدی دارن تاریخ و استمی تورکها رو تحریف میکنن
جواد
نام باستانی شهر سنقر از توابع کرمانشاه چیست؟
طهماسب
همه ما برادران و خواهران یک سرزمینیم به نام ایران. قومیت دوستی خوبه اما قومیت گرایی پسندیده نیست. من خودم لک زبان هستم. اقوام ما سال ها پیش توسط دولتِ وقت از پیرانشهر به آبدانان در ایلام و دیگر جاها کوچانده شدند و این سیاست در قبال بسیاری از قومیت ها و ایل های دیگر نیز صورت گرفته است. اکنون من دقیقاً مطمئن نیستم که اجداد دورم کُرد بوده اند یا ترک زبان. اهمیتی هم ندارد اگر که بخواهم از زاویه یِ نعصب و قوم گرایی به آن نگاه کنم. تنها زمانی این تفکر به گذشته و کنکاش در زبان و گویش اقوام دورم زیبا به نظر می رسد که برایم جالب باشد من ممکن است از نسلی باشم که در حال حاضر به آن زبان تکلم نمی کنم و همین مرا وادارد که به تمام هموطنانم با عشق و محبت و احترام برخورد نمایم. عاشق ایرانم از شرق تا غربش و از دیار رییس علی دلواری تا دیار ستار خان و باقر خان.
من
زنجان قزل آذر
هاشمی
بزرگوار یه کم اطلاعات خودراتقویت کن فریدن=داران چیه فریدن یه منطقه است که مرکز شهرستان ان داران می باشد
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2