پیشنهاد پارسینه
ﻣﻴﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ﻛﺜﻴﻔﻪ ﭼﺮﺍ ﭘﺘﻮ ﺑﻮﻱ ﻟﺠﻦ ﻣﻴﺪﻩ ﭼﺮﺍ ﺳﻄﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺭﻭﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﻳﻪ ﻟﻜﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ
۰۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۳:۰۸
ﻣﻦ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ
ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺮﺍﺑﺎﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﻴﺸﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺭﺩﻡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﺮﺍ ﻭﻳﺰﻳﺘﻢ ﺩﻳﺮ ﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﭼﭙﻢ ﺧﺎﺭﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﭼﺮﺍ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﺩﻛﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ

ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﻻﻣﭗ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﭼﺮﺍﺁﺏ ﻧﻤﻴﺎﺩ ﮔﺮﻣﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯﻩ. ﭼﺮﺍ ﭘﺸﻪ ﻧﻴﺸﻢ ﺯﺩ...
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ

ﻣﻴﮕﻪ ﻣﻼﻓﻪ ﻛﺜﻴﻔﻪ ﭼﺮﺍ ﭘﺘﻮ ﺑﻮﻱ ﻟﺠﻦ ﻣﻴﺪﻩ ﭼﺮﺍ ﺳﻄﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺭﻭﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﻳﻪ ﻟﻜﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ

ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﻧﺠﺶ ﻧﭙﺨﺘﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﺏ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﻴﺪﻳﺪ ﭼﺮﺍ ﻣﺮﻏﺶ ﺳﺮﺥ ﻧﺸﺪﻩ ﭼﺮﺍ ﻧﻮﻥ ﻧﻤﻴﺪﻳﺪ ﺗﻪ ﺩﻳﮕﺶ ﻛﻮ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﺁﺷﭙﺰ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ

ﻣﻴﮕﻪ ﮔﺮﺍﻓﻴﻢ ﺑﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻱ ﺭﺍﺳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﺯﺍﻧﻮﻱ ﭘﺎﻱ ﭼﭙﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﭼﺮﺍﻋﻜﺴﺸﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻴﺪ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ

ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺮﺍﺑﺎﺑﻴﻤﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﭼﺮﺍﺑﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﺪ ﭼﺮﺍﭘﺲ ﻧﻤﻴﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻨﻮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺸﻢ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ

ﻣﻴﮕﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯﺿﺎﺭﺏ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮﺍﻧﻤﻴﺪﻳﺪ. ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺭﻭ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻢ ﺩﺍﻏﻮﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ
ﻣﻴﮕﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣﻦ ﭼﺮﺍﻧﻤﻴﺎﺩ.ﻣﺤﻞ ﺧﻮﻥ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﭼﺮﺍ.
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ

ﻣﻴﮕﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻘﺪﺭﻩ ﭼﺮﺍﻣﻮﻗﻊ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺯﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ
ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺮﺍﭘﺮﻭﻧﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻢ ﺍﺯﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﭼﺮﺍ ﺍﺳﻤﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻗﻴﺪﺷﺪﻩ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ

ﻣﻴﮕﻪ ﮔﻮﺷﻴﻢ ﺭﻭ ﻛﻲ ﺩﺯﺩﻳﺪ ﭼﺮﺍﻧﻤﻴﺰﺍﺭﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻳﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻴﺰﺍﺭﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻤﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﻙ ﻛﻨﻢ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺕ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ

ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺮﺍﺩﻛﺘﺮ ﮔﻮﺵ ﻭﺣﻠﻖ ﻭﺑﻴﻨﻲ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﭼﺮﺍ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺩﺍﻳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﭼﺮﺍ ﺩﻛﺘﺮﺍﺗﻮﻥ ﺑﺪﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﺭﻳﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻡ
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﺷﺎﻳﺪﻡ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﻢ
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
کسی از شما نخواسته پرستار بشید داری کار میکنی حقوق میگیری نخواستی هم پرستاران هندی و فیلیپینی حاضرند با نصف این پول کار کنند
ناشناس
متاسفم برای تو و خودم....
ناشناس
چه پرستار پر رویی؟!
علی
خیلی متاسفم با کار خیلی مضاعف و عدم پرداخت حقوق و مزایای کافی پس چرا دکتر با این همه دریافتی بالا از پاکستان و هند وارد نکنیم
khak
اقای ناشناس مدیون سی سال رنج بی پایان کاردربدترین شرایط من ومحرومیت خانواده من باش بلکه تابحال یک شب بیدارخوابی ویاخوابیدن درمحل الوده وپرازناله وفریاد بیماران نصیبت نشده که انشاالله بشه خداازت نگذره بااین طرز فکرت
برادر یک پرستار
نمی گم خدا ازت نگذره....دعا میکنم خدا به تو سلامتی بده ...سلامتی جسم ،فکر،روح،روان ......
ناشناس
من پرستارم
من کاره ای نستیم
من هیچ بلد نیستم
من فقط سرم می زنم
من سه میلیون حقوق می گیرم
من ادعای پزشکان درمی آورم
من مشغول وایبر بازی و... هستم
ناشناس
شما که ادعای سه میلیون حقوق میکنی من پرستار با بیست سال سابقه من را معرفی کن من با کلیه سوابق در آنجا کار کنم.
ناشناس
تو سایت خبرده ، نوشته روز ششم مرداد ماه پرستاران کشور مقابل وزارت بهداشت تجمع می کنند

Http://khabarde.ir
پری
هرچی باشی بالاخره یک انسانی میتونی کمک کن ..
ناشناس
خب پس دقیقا پرستار چیکار میکنه؟
فقط سرم میزنه و میگیره میخوابه؟؟

قشر جالبی هستن اینا

بعد توقع دارن اندازه دکترها هم حقوق بگیرن!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
مزخرف فففففففففففففف.
ناشناس
متاسفانه مردم ما در رابطه با امور اداری و مخصوصا مسائل پزشکی و مسائلی که مربوط به بیماری و بیمارستانها هست دچار تضاد شذند . وقتی به بیمارستانهایی مراجعه می کنیم که کادر پزشکی و پرستاری و به طور کل پرسنل بیمارستان با تمام وجود تلاش می کنند که بیمار و همراه بیمار رضایت کامل داشته باشند و به نوعی بهترین خدمات را به بیمار می دهند یا وقتی به بیمارستانی مراجعه می کنیم که پرسنل بیمارستان اعم پزشک و پرستار و کادر بیمارستان صرفا جهت کاری که به آنها محول شده و بدون کوچکترین تعهد و مسئولیت در قبال بیمار فقط وقتشان را می گذرانند ، و یا به( تعبیر بهتر جهت خالی نبودن عریضه) مردم قضاوت و مقایسه می کنند .
اگر منشوری تحت عنوان منشور حقوقی که هم مربوط به بیمار باشد و هم مربوط به کادار پزشکی و بیمارستانها و قابلیت اجرایی هم داشته باشد و جز بیمه درمانی هم باشد ،تصویب کنند ، دیگر شاهد چنین حوادثی که گاهی منجر به مرگ بیمار و گاهی منجر به مرگ پزشک می شود ، نیستیم .
ناشناس
برا... ت متاسف باش!
ناشناس
متاسف جون ، من دلیل تاسف تو رو نمی دونم ، یک آدم نرمال همیشه باید واقع بین باشد . هستند بیمارستانهایی که کادر پزشکی و پرستاری و پرسنل بیمارستان بهترین خدمات رو به بیماران ارائه می دهند و چه بسا بیمارستانهایی که متاسفانه به دلیل عدم نظارت کوتاهی می کنند . متاسفانه ایراد که بر ما مردم وارده اینه که کوتاهی و بی تجربگی یک نفر و شاید چند نفر را به همه تعمیم می دهیم این اصلا کار درستی نیست . بهتر اینه که همیشه واقعیت گفته بشه .
khak
درجواب ناشناسها که کاهویونجه شون برقراره والکی ادعای خارج نشینی میکنند ایامیدانی درکشورهای پیشرفته تنها کاری که شیفت دوم واضافه کاری ممنوع بلکه بعلت کاهش کارایی محاکمه وزندان دارد پرستاری که اینها رابیمارستانها ازمن پرستار میخواهند / هرچند انکس که نداند که نداند که نداند -- ذرجهل مرکب ابدالدهربماند/ بمان تاحداقل اون دنیا حالیت کنن
بهار
با سلام لطفا یک طرفه به قاضی نروید ناشناس عزیز همه پرستارا اهل وایبر بازی نیستن شما بگو شغلتون چیه تا منم جوابتون رو محترمانه بهتون بدم از نظر شما همه شغلها خوبه جز پرستاری
بهار
با سلام لطفا یک طرفه به قاضی نروید ناشناس عزیز همه پرستارا اهل وایبر بازی نیستن شما بگو شغلتون چیه تا منم جوابتون رو محترمانه بهتون بدم از نظر شما همه شغلها خوبه جز پرستاری
یه دانشجوی پرستاری
بعضی از شماها خیلی بی انصافید. دوست دارم بدونم شما ها تو جایگاهی که هستین وظیفتون رو خوب انجام میدی. فقط میگید پرستار حقوق میگیره.مگه شما مفت کار می کنی تو بیمارستان که می ریم کار مریض ها رو انجام بدیم بعضی از همراه ها حتی حاضر نیستن بالا سر مریضشون واسن لباس بیمارگونه رو عوض نمی کنن. حاضر نیستند با یه دستمال صورت خونی و کثیف بیمارشون رو تمیز کنن.شما ها جای اینکه یه خسته نباشید بگی فقط یاد گرفتین اعتراض کنید بگین پرستار فاسد. بداخلاقن تزریق چین. این جور مواقع فقط یه بیت شعر به نظرم می رسه
آدمی امیدوار بود به خیر کسان
مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان
کبری
ناشناس حرف دهنتو بفهم.زورتون به دکترا نمیرسه گیر دادین به پرستارا؟؟؟؟بدبختی
کبری
ناشناس حرف دهنتو بفهم.زورتون به دکترا نمیرسه گیر دادین به پرستارا؟؟؟؟بدبختی
لیلا
واقعا پرستاری رشته سختیه و در قبال این کار سخت حقوق خیلی ناچیز،
لیلا
واقعا پرستاری رشته سختیه و در قبال این کار سخت حقوق خیلی ناچیز،
پرستار خسته
کاش به جاي پرستار نمونه بودن مادر نمونه بودم خدايا من بزرگ شدن بچه هايم رانديدم يا شيفت بودم يا خسته از شيفت خواب بودم بچه هايم چقدر بزرگوار هستند که مرا از بدو تولدشان تا آلان تحمل کردند وقتي از شلوغي بخش به خانه مي رسيدم چند ساعت سکوت مي کردند تا حالم جا بيايد وقتي از شيفت شب به خانه ميرسيدم و مي خوابيدم يک روز تمام تلويزيون نگاه نمي کردند تا من بخوابم خدايا کاش به جاي پرستار بودن مادر بودم........
پرستار خسته
نوشته ی بالا را فقط یک پرستار در ک می کند ولی کاش متن طور دیگری نوشته می شد مثلا وقتی هوای اتاق در زمستان سرد ودر تابستان گرم است پرستار باید به تاسیسات زنگ بزند وقتی دکتر برای ویزیت مریض بدحال نمی آید پرستار باید جواب پس بدهد وقتی دمپایی مریض در بخش گم شده است باید پرستار جواب پس بدهد وقتی غذای آشپز شور شده پرستار باید دشنام بشنود وبه خاطر این همه کارها که علاوه بر وظایف خودمان می باشد یک شیفت کار می کنیم وهیجده ساعت روی زمین در حالت خواب وبیداری می مانیم
زینب
من یک پرستارم .حرفات وااااقعا درسته
خدا بهمون صبربده که گرفتار قشر زبون نفهم نشیم
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو