فهرستی از اسامی اصیل ایرانی+ معنا
۲۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۲۱
آبان دخت : دخترآبان ، نام زن داريوش سوم
آبتين : نام پدر فريدون پادشاه پيشدادي
آتوسا : قدرت و توانمندي - دختر کورش وزن داريوش اول
آفر : آتش - ماه نهم سال شمسي
آفره دخت : دختر آتش - دختري که در ماه آذر به دنيا آمده است .
آذرنوش‌: شيرين و دل انگيز
آذين : زيور، طاق نصرة‌، تزئين ، آرايش
آراه : نام فرشته موکل روز بيست و يکم ازماه پنجم درآئين زردشت
آرزو : کام ، مراد ، معشوق ، اميد
آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانيان - پهلوان کمانگير ايراني در لشگرمنوچهر
آرتین: عاقل و زیرک,نام پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
آرتام:والی فریگه در زمان کوروش هخامنشی
آرتمن:نام برادر بزرگ تر خشایار شاه پسر داریوش شاه
آرشام : بسيار قوي - پدر بزرگ داريوش بزرگ هخامنشي
آرمان : آرزو - خواهش - اميد
آرمين : آرام گرفتن - پسر کيقباد پادشاه پيشدادي
آرميتا: آرامش يافته ، کلمه اي زردشتي است
آريا فر: دارنده شکوه آريائي
آريا : آزاده نجيب - يکي از پادشاهان ماد - مهمترين نژاد هند و اروپائي
آريا مهر : دارنده مهر ايران - از سرداران داريوش سوم
آرين : سفيد پوست آريائي
آزاده : دلير و بي باک ، رها
آزرم : شرم ، مهر ، محبت ، عشق
آزرمدخت : يکي از ملکه هاي ساساني
آزيتا : آزاده
آناهيتا : الهه آب
آونگ : شبنم - نام کردي
آهو: شاهد ، معشوق، يکي از همسران فتحعلي شاه قاجار
آيدا : شاد، ماه - نام تذکمنب
اتسز : لاغر و استخواني - از پادشاهان خوارزم
اختر : ستاره ، علم ، درفش
ارد : خير وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت - نام چند تن از پادشاهان اشکاني
ارد شير : شير زيبا - اردشير بابکان بنيانگذار سلسله ساسانيان
اردوان : نام پادشاهان معروف اشکاني
ارژن : درختي با چوب بسيار سخت و محکم - نام کردي
ارژنگ : آرايش - کتاب ماني نقاش - ديوي که رستم در هفتخوان اورا کشت
ارسلان : شير، دلير و شجاع - نام پادشاه سلجوقي
ارغوان : نام درختي با گل و شکوفه هاي سرخ رنگ
ارمغان : هديه ، تحقه ، سوغات
ارنواز: نوازش شده اهورا - دختر جمشيد شاه پيشدادي
اروانه : نام گلي کوهي است - نامي کردي
استر : ستاره - بردارزاده مردخاي وزن خشايارشاه
اسفنديار : پاک آفريده شده - پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد
اشکان : منسوب به اشک - بنيانگذار سلطنت پارتها
اشکبوس : پهلوان کوشاني که به کمک افراسياب آمد، اما به دست رستم کشته شد
افسانه : داستان ، سرگذشت ، حکايت گذشتگان
افسون : سحر و جادو ، حيله و تزوير
افشين : با همت .
اميد : انتظار ، آرزو
انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاويد - دخترمهرداد ششم
انوشروان : دارنده لوح جاويدان - لفب خسرو اول پادشاه ساساني
اورنگ : عقل و کياست ، تخت پادشاهي
اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز
اوستا : نام کتاب آسماني زردشت
اهورا : صاحب ، فرمانرواي دانا
اياز : بزرگ و پاينده - نام غلام ترک سلطان محمود غزنوي
ايران : محل زندگي آريائيها
ايراندخت : دختر ايران
ايرج : ياري دهنده آريائيها - پسرفريدون ، پادشاه و پهلوان ايراني
ايزديار : کشي که خداوند يار اوست
بابک : پدر کوچک ، جد اردشير ، پسر ساسان
باپوک : کولاک ، نامي کردي
باربد : پرده دار ، موسيقي دان و نوازنده دربار خسرو پرويز
بارمان : لايق - نام سردار افراسياب
بامداد : پگاه ، سپيده دم - نام پدر مزدک
بامشاد : کسي که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانيان
بانو : خانم ، ملکه ، لقب آناهيتا الهه نگهبان آب
بختيار : خوشبخت ، خوش اقبال - استاد رودکي در موسيقي
برانوش : مهندس رومي که پل شوشتر را در زمان شاپور ساساني
برديا : پسر کورش و برادر کمبوجيه
برزو : بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان
برزويه : طبيب مشهور انوشيروان و مترجم کليله ودمنه از هندي به پهلوي
برزين : بلند و تنومند - ازپهلوانان ايران - نام پسر گرشاسب
برمک : از وزيران ساساني - نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ
بزرگمهر : خورشيد بزرگ - نام وزير دانشمند انوشروان ساساني
بنفشه : گلي رنگارنگ و زينتي با عمر نسبتا طولاني
بوژان : رشد کرده - نامي کردي
بويان : خوشبو - مامي کردي
بهار : شکوفه و گل - سه ماه اول سال شمسي
بهارک : بهار کوچولو
بهاره : بهاري
بهتاش : خوب ومانند
بهداد : نيک آفريده شده
بهرام : پيروز ، ايزد پيروزي درآئين زردشت ، لقب برخي از پادشاهان ساساني
بهديس : خوش رنگ ، خوشگل
بهرخ : زيبا چهره ، قشنگ
بهرنگ : خوش رنگ
بهروز : خوشبخت ، نيکبخت
بهزاد : نيک نژاد - مينياتوريست مشهور صفويان - نام اسب سياوش
بهشاد : خوشحال وشاد
بهمن : نيک انديش - برف انبوه که از کوه فرو ريزد - جانشين اسفنديار
بهناز : خوش ناز‌، باناز ، طناز
بهنام : نيک نام
بهنود : سلامت ، عافيت
بهنوش : کسي که نيک مينوشد
بيتا : بي همتا ، بي مانند
بيژن : ترانه خوان ، جنگجو - پسر گيو و دلداده منيژه
پارسا : پاکدامن ، زاهد
پاکان : پاکها - نامي کردي
پاکتن : نيکو چهر پاکيزه تن
پاکدخت : دختر پاک
پانته آ : همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هديه کردند امانپذيرفت
پدرام : آراسته ، نيکو ، شاد
پرتو : روشن ، تابش
پرشنگ : تابش ، آتشپاره
پرتو : روشن ، تابش ، فروغ
پرستو : پرنده مهاجر
پرويز : پيروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساساني
پرديس : بهشت ، باغ و بستان
پرهام : ازاشخاص بسيار ثروتمند در زمان بهرام گور
پژمان : افسرده ، غمگين
پژوا : بيم و هراس
پرنيا : پارچه حرير
پشنگ : ميله آهني - نام پدرافراسياب
پروانه : حشره اي زيبا که خود را به شعله مي زند
پروين : ثريا ، ستارگان کوچک نزديک به هم
پري : فرشته ، جن ، همزاد
پريچهر : زيبا روي - نام زن جمشيد شاه
پريدخت : دختر پري ، همسر سام نريمان و مادر زال
پريسا : همچون پري
پرناز: پري ناز دار
پريوش : پري روي ، فرشته روي
پريا : کبوتر بال شکسته اي که به دنبال آشيانه مي گردد.
پوپک : هدهد
پوران : جانشين ، يادگار
پوراندخت : نام دختر خسروپرويز
پوريا : پهلوان محمد خوارزمي ملقب به پورياي ولي
پولاد : آهن سخت و کوبيده ، نام پهلوان ايراني زمان کيقباد
پويا : رونده و دونده - نامي کردي
پونه : گياهي خوش عطر و بو که در کنار جويها مي رويد.
پيام : الهام ، وحي ، پيغام
پيروز: کامياب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساساني
پيمان : عهد ، قول وقرار - عنوان اسامي مردان در فارسي دري
تابان : تابنده ، منور
تاباندخت : دختر تابناک
تاجي : تاجدار ، نام و عنواني در فارسي دري
تارا : ستاره
تاويار : آتشبان - نامي کردي
ترانه : زيبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه
تناز : نازنين ، با ناز و کرشمه - نامي کردي
توران : نام دختر خسروپرويز - سرزمين تور
توراندخت : دختري از توران
تورج : دلاور ، يکي از سه پسر فريدون شاه
تورتک : خروس صحرايي ، قرقاول
توفان : باد سخت
توژال : برف اندک - نامي کردي
تير داد : داده تير ، اشک دوم پادشاه اشکاني
تينا : گل ، نامي کردي
تينو : تشنه ، نامي کردي
جابان : سردار ايراني يزدگرد
جامين : اسم يکي از قهرمانان ايران زمين ، نامي کردي
جاويد : پايدار ، هميشگي
جريره :‌ نام دختر پيران ويسه که همسر سياوش شد.
جمشيد : پسر طهمورث چهارمين پادشاه پيشدادي
جوان : برنا ، دلير ، شاداب
جويا : جوينده - پهلوان مازندراني بود که بدست رستم کشته شد.
جهان : دنيا ، عالم ، گيتي ، کيهان
جهانبخت : شانس و اقبال جهان
جهانبخش : بخشنده جهان
جهاندار : نگهبان جهان
جهانگير : فاتح جهان - نام پسر رستم
جهان بانو : بانوي جهان ، ملکه جهان
جهاندخت : دختر گيتي
جهان ناز : مايه فخر عالم
جيران : آهو ، نامي ترکي
چابک : زرنگ ، چالاک
چالاک : سريع و زبردست
چاوش : پيشرو و پيش قراول کاروان
چترا : دوازدهمين پادشاه سلسله ماد
چوبين : کنيه و لقب بهرام چوبين سردار انوشيروان
چهرزاد : نام دختر بهمن است که سي سال پادشاهي کرد
خاوردخت : دختر مشرق زمين
خداداد : خدا داده
خدايار : دوست خدا - فرمانرواي بخارا بوده است
خرم : شاد و خندان - پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است
خرمدخت : دختر شاد و خندان
خسرو : مشهور ، نيک نام - لقب چند تن از پادشاهان ساساني
خشايار : قهرمان ، نيرومند - نام پسر داريوش کبير هخامنشي
خورشيد : درخشنده آفتاب - معشوقه جمشيد درداستان جمشيد و خورشيد
دادمهر : زاده آتش ، نام استاندار پارسي طبرستان
دارا : مالدار، ثروتمند ، از نامهاي خداوند
داراب : نام پسر بهمن پادشاه کياني
داريا : دارنده ، ازنامهايي که در اوستا آمده است
داريوش : نگهبان نيکي - فرزند ويشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشي
دانوش : از اسمهائي که در کتاب وامق و عذرا آمده است
داور‌:‌ حاکم عادل ، قاضي
دايان : ماما ، نامي کردي
دريا : بحر ، نام فرزند علاالدين عماد شاه
دل آرا : محبوب و معشوق
دل آويز : دلچسب ، دلکش ، آويزه دل
دلارام : مايه آرامش دل / معشوقه بهرام گور
دل انگيز : گوارا ، مطلوب
دلبر : برنده دل ، يار و معشوق
دلبند : عزيز و گرامي
دلربا : رباينده دل ، محبوب
دلشاد : شادمان و خوشحال
دلکش : جذب کننده دل ، دلربا ، دلپذير
دلناز : آنکه قلب و دلش ناز است
دلنواز : مهربان ، مشفق
دورشاسب : نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاه
دنيا : عالم و گيتي
ديااکو: اولين پادشاه مادها در قرن هفتم پيش از ميلاد
ديانوش : دزد دريائي در داستان وامق و عذرا
ديبا : پارجه ابريشمي رنگي ، روي زيبا
ديبا دخت : دختر زيبا ، دختري همچون پرنيان
رابو : نام گلي بهاري - نامي کردي است
رابين : مشاور ، متعمد - نامي کردي است
رادبانو : بانوي بخشنده و جوانمرد
رادمان ( رادمن ) : نام سپهسالار خسرو پرويز ساساني
رازبان : راز دار - عنوان مردان بزرگ در پارسي دري
راژانه : رازيانه - نامي کردي براي دختران
راسا : هموارو صاف - نامي کردي
رامتين : آرامش تن - موسيقي دان عهد ساسانيان
رامش : فراغت ، آسودگي ، راحتي ، نام هيربد زردشتي
رامشگر : خواننده و نوازنده ، خنياگر
رامونا : نگهبان عاقل
راميار : چوپان و گوسفند چران
راميلا : خداي بزرگ ، نامي آشوري است
رامين : معشوقه ويس ، نام يکي از سرداران ايران
راويار : شکارچي - نامي کردي
رژينا : مانند روز - نامي کردي
رخپاک : داراي چهره پاک
رخسار : چهره ، سيما
رخشانه : منسوب به رخش
رخشنده : تابان ، کنايه از خورشيد است
رزميار : رزمنده ، مبارز
رستم : تنومند و قوي اندام ، جهان پهلوان ايراني و قهرمان بزرگ شاهنامه
رکسانا : نوراني ، روشن
روبينا : ياقوت سرخ
رودابه : فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه اي در غرب ايران
روزبه : خوشبخت : بهروز، از موبدان بهرام گور ساساني
روشنک : مشعل دار ، همچنين نام دارويي گياهي است
روناک : روشن
رهام : نام پسر گودرز
رهي : راهي شده ، روان ، مسافر
ريبار : رهگذر ، نامي کردي
راسپينا : پائيز ، لغت زند و پازند
زادبخت : خوشبخت ، خوش اقبال
زاد به : بهزاد ، نيک زاده شده
زاد چهر : داراي نژاد پاک و اصيل
زاد فر : زاده روشني
زال : فرزند سپيد موي سام نريمان و پدر رستم قهرمان ملي ايرانيان
زادماسب : برادر شاپور ساساني ، نام يکي از قضات ساساني
زاوا : داماد ، نامي کردي
زردشت : صاحب شتر زرد و زرين ، پيامبر ايران باستان
زرنگار : طلا کوب ، زرين
زري : طلائي ، زربفت
زرين : طلائي رنگ ، منصوب به زر
زرينه : آنچه منسوب به زر است
زمانه : روزگار ، دهر
زونا : گياهي با گل کبود رنگ ، نامي کردي
زيبا : خوشگل ، قشنگ ، خوب ونيکو
زيبار : قبيله اي از کردها ، نامي کردي
زيما : زمين ، لغت اوستائي
زينو : زنده ، پابرجا - نامي کردي
ژاله : شبنم ، قطره
ژالان : گلهاي داراي قطره و شبنم - نامي کردي
ژيار : زندگي ، زندگي شهري - نامي کردي
ژينا : زندگي و حيات - نامي کردي
ژيوار : زندگي
سارا : صحرا ، کوه و دشت - نامي کردي
سارک : سار کوچک ، پرنده اي سياه رنگ وبزرگتر از گنجشک
سارنگ : نام سازي شبيه به کمانچه
ساره : بامداد ، فردا - نامي کردي
ساسان : سوال کننده ، رئيس معبد آناهيد استخر که خاندان ساسانيان به او منسوبند
ساغر : پياله شرابخوري ، جام
سام : سيه چرده - جهان پهلوان ايراني وجد رستم
سامان : ترتيب ، نظام ، زندگي
سانا : سهل و آسان
ساناز : کمياب ، نادر، نام گلي است
سانيار : حامي و يار و پشتيبان - نامي کردي
ساويز : خوش اخلاق ، مهربان - نامي کردي
ساهي : آسمان صاف - نامي کردي
ساينا : خانداني از موبدان زردشتي ، سيمرغ
سايه : منطقه تاريک پشت هر جسم ، حمايت
سپنتا : مقدس ، محترپ
سپند : اسفند
سپهر : آسمان ، نام فرزند کيخسرو
سپهرداد : بخشيده اسمان - داماد داريوش هخامنشي
سپيدار : درخت سفيد
سپيد بانو : بانوي سفيد و درخشان
سپيده : سحرگاه ، سپيدي چشم
ستاره : کرات آسماني که در شب مي درخشند
ستي : دختر ، سيتا
سرافراز : سربلند ، متکبر
سرور : رئيس ، پيشوا
سروش : شنيدن و فرمانبرداري - فرشته مظهر اطاعت
سرور : شادماني ، خوشحالي
سوبا : شناگر ، فردا
سوبار : اسب سوار - لغت زند و پازند
سنبله : يک خوشه گندم
سودابه : دختر زا - سود ده
سوري : سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم
سورن : خانواده اي در دوره اشکانيان که قدرتمند بودند
سورنا : سردار دلير و خردمند پارتي
سوزان : سوزنده ، ملتهب
سوزه : سبزه ، نامي کردي
سوسن : گلي به رنگهاي سفيد، کبود ، زرد و حنايي
سومار : نام قبيله اي از کردها
سولان : نام گلي است ، نامي کردي
سولماز : زني که پيرو پژمرده نمي شود
سوگند : شاهد گرفتن خدا يا بزرگي را گويند
سهراب : سرخ روي ، نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانيان بود
سهره : پرنده اي خوش آواز، با پرهاي سبز و زرد
سهند : کوه آتشفشان قديمي در آذربايجان
سيامک : مجرد - نام پسر کيومرث
سياوش : دارنده اسب سياه ، فرزند کيکاووس که ناجوانمردانه و بي گناه به قتل رسيد
سيبوبه ‌: مانند سيب ، دانشمند شهير ايراني ، منصف الکتاب
سيما : چهره ، رخ
سيمدخت : دختر نقره اي و سفيد
سينا : مرد دانشمند ، نام پدر شيخ ابوعلي سينا
سيمين : نقره اي ، سفيد ، روشن
سيمين دخت : دختر نقره اي و سفيد
شاپرک : پروانه
شادي : شادماني ، خوشحالي ، شور شادان : شادمان
شادمهر : مهربان ، با محبت
شاران : گردنبند درست شده از بادام - نامي کردي
شاهپور : پسر شاه ، شاهزاده - نام چند تن از شاهان ساساني
شاهدخت : دختر شاه ، شاهزاده خانم
شاهرخ : شاه منظر ، کسي که رخساري همچون شاه دارد
شاهين : پرنده اي شکاري
شاهيندخت : دخت شاهين
شايسته : سزاوار ، لايق
شباهنگ : بلبل ، ستاره کاروان کش
شب بو : نام گلي است که شب هنگام باز مي شود
شبديز: سيه فام ، سيه چرده ، نام اسب خسروپرويز
شبنم : رطوبتي که شب هنگام روي گلها مي نشيند
شراره : گرماي سوزان ، عشق فراوان ، نامي کردي
شرمين : شرمسار ، خجل
شروين : يکي از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساساني
شکوفه : گل درختان ميوه دار ، شکفته
شکفته : خندان ، بشاش
شمشاد : درختي زينتي و تقريبا هميشه سبزکه دستمايه بسياري از شاعران است
شمين : خوشبو، خوش عطر
شوان : شبان ، چوپان - نامي کردي
شميلا : از نامهاي ارمني ايراني به معني بانوي بزرگوار
شورانگيز : فتنه انگيز ،‌ ايجاد کننده شور و شوق
شوري : خوش قيافه ، قد بلند- نامي کردي
شهاب : شعله آتش ، سنگ آسماني ، ستاره دنباله دار
شهبار : درخورشاه ، لايق شاه
شهباز : باز سفيد رنگ ، شاه باز
شهبال : پر بزرگ پرندگان
شهپر: پرشاهانه
شهداد : داده و بخشيده شاه
شهرآرا: آنکه به زيبايي مايه آرايش شهراست ، آرايش دهنده شهر
شهرام : رام و مطيع شاه
شهربانو : بانوي شهر ، ملکه
شهرزاد : شهرزاده ، بومي - نقال قصه هاي هزار و يک شب
شهرناز : خواهر جمشيد و همسر ضحاک ماردوش
شهرنوش : شيريني شهر
شهره : مشهور و نامي
شهريار : پادشاه ، يارشهر ، نام پسر برزوپسر سهراب
شهرزاد : شاهزاده ، فرزند شاه
شهلا : زن سيه چشم
شهنواز : نوازش شده شاه
شهين : منسوب به شاه
شيبا : نسيم شبانه - نامي کردي
شيدا : آشفته و عاشق
شيده : ‌خورشيد ، درخشان
شيردل : پهلوان و دلاور
شيرزاد : شير بچه ، همچون شير
شيرنگ : به رنگ شير ، مانند شير
شيرو : پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فريدون
شيرين دخت : دختر شيرين
شيما : دخترانه ، نامي کردي
شينا : قدرتمند ، توانا - نامي کردي
شيرين : مطبوع و گوارا ، معشوقه خسرو پرويز
شيوا : شيرين بيان ، خوش زبان ، ايزد بزرگ هنديان باستان
طوس : فرزند نوذر پهلوان ايراني شاهنامه
طوطي : پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخي زنان در فارسي دري است .
طهماسب : داراي اسب قوي - نام پسر منوچهر
طهمورث : روباه تيزرو و قوي ، پادشاه پيشداديان و پدر جمشيد
غوغا : آشوب ، هياهو
غنچه : گل نشکفته ، کنايه از دهان معشوق
فتانه : از نامهاي کردي براي دختران
فدا : قرباني ، نامي کردي
فراز : بلندي و شکوه
فرامرز : شکوه مرزداري - نام پسر رستم دستان
فرانک : سياه گوش ، نام مادر فريدون ، نام همسر بهرام گور ساساني
فراهان : محل شکوه و جلال
فربد : مناعت ، بزرگي
فربغ : شکوه خداوند
فرجاد : دانشمند و فاضل
فرخ : تابان و زيبا - نام يکي از اميران سيستان در عهد سلجوقيان
فرخ پي : نيک پي و نيک قدم
فرخ داد : مبارک آفريده شده
فرخ رو : داراي صورت زيبا
فرخ زاد : مبارک زاد ، خجسته زاد ، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانيان است
فرخ لقا : دراي چهره زيبا ، خوشگل
فرخ مهر : زيبا چون خورشيد
فرداد : داده شکوه وزيبائي
فرديس : بهشت ، بوستان
فرين : يگانه ، شکوه دين ، مخفف فروردين ماه اول بهار
فرزاد : زاده فرو شکوه
فرزام : شايسته و لايق - نامي کردي
فرزان : عاقل ، حکيم ، دانشمند
فرزانه : دانشمند ، عاقل و عالم
فرزين : عالم ، وزير دربار
فرشاد : شا دمان ، مسرور ، خوشحال
فرشته : فرستاده الهي و آسماني
فرشيد : درخشانتر ، نام برادر پيران ويسه
فرمان : دستور ، حکم
فرناز : داري ناز فراوان
فرنگيس ( فري گيس ) : نام دختر افراسياب و همسر دوم سياوش
فرنود : دليل و برهان
فرنوش : شکوه ، نام پادشاه باستاني ماد
فرنيا : نامي براي پسران
فروتن : افتاده حال ، متواضع
فرود : پائين - نام پسر سياوش ، نام پسر کيخسرو نام پسر خسرو پرويزو شيرين
فروز : روشنائي ، روشني
فروزان : تابان ، درخشان
فروزش : روشني ، تابناک
فروزنده : درخشان ، درخشنده
فروغ : روشنائي ، تابش
فرهاد : عاشق افسانه اي شيرين
فرهنگ : شکوه ، ادب ، تربيت
فرهود : صداقت و راستي در دين
فربار : همراه خوب و شايسته
فريبا : زيبا و فريبنده
فريد : بي همتا، نامي کردي
فريدخت : دختر بي همت
فريدون : داراي شکوهي اينچنين ، پادشاه پيشداري که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد
فريمان : فر و شکوه ايمان
فريناز : عشوه گر ، پريناز
فرينوش : شکوه شيرين
فريوش : زنگ ، همان پريوش هم هست
فيروز : پيروز و مظفر
فيروزه : سنگي گرانبها با رنگ فيروزه اي
قابوس : معرب کاووس است
قباد : سرور گرامي ، شاه محبوب ، پدر کيکاوس از پادشاهان کياني
قدسي : بهشتي ، روحاني
کابان : کدبانو ، نامي کردي براي دختران
کابوک : کبوتر ، نامي کردي براي دختران
کارا : فعال و کوشا
کارو : از نامهاي ارمني ايراني به معني نويد دهنده
کاراکو : نام يکي از سرداران ماد
کامبخت : کسي که بخت به کام اوست
کامبخش : آرزو دهنده ، مراد بخش
کامبيز : صورت فرانسوي (( کمبوجيه )) پسر کورش است
کامجو : کامجوينده
کامدين : يکي از دانايان دين زردشت
کامران : سعادتمند و خوشبخت
کامراوا : به مقصود و مراد رسيدن
کامک : آرزو و خواهش کوچک
کامنوش : کامروا ، خوشبخت
کاميار : کامروا و پيروز
کانيار : معدن شانس ، نامي کردي
کاووس : پادشاه توانا - از پادشاهان کياني و پسر کيقباد
کاوه : آهنگر معروف ايران باستان که عليه ضحاک قيام کرد
کتايون : جهان بانو ، دختر قيصر روم و مادر اسفنديار
کرشمه : ناز و غمزه
کسري : معرب خسرو است
کلاله : موي پيچيده ، دختري با موهاي مجعد
کمبوجيه : نام پسر کورش کمبوجيه است
کوشا : کوشنده ، ساعي
کهبد : خداوند کوه ، عابد
کهرام : رام شده کوه نام برادر و سردار افراسياب
کهزاد : زاده کوه ، کسي که در کوه زائيده شده است
کيارش : شهريار بزرگ
کيان : پادشاه ، اميران
کيانا : فرستاده ، نامي کردي
کيانچهر : داراي چهره پادشاهان
کياندخت : شاهدخت ، دختر شاه
کيانوش : بسيار شيرين ، نام يکي از دو برادر فريدون در شاهنامه
کياوش : بزرگوار - نام پدر کيقباد
کيخسرو : پادشاه نيکنام ، نام پسر سياوش و سومين پادشاه کيانيان
کيقباد : پادشاه محبوب - پدر کيکاوس و سر سلسله کيانيان
کيکاووس : سياه چرده ، سبزه ، نام پسر کيقباد و پدر کياوش
کيوان : سياره زحل و دومين سياره منظومه شمسي پس از مشتري است .
کيوان دخت : دختر سياره کيوان
کيومرث : نخستين انسان ، و به گفته شاهنامه نخستين پادشاه
کيهان : جهان و گيتي
کياندخت : دختر گيتي
کيهانه : جهان کوچک
گرد آفريد : پهلوان زاده شده
گردان : پهلوانان ، يلان
گرشا : به ر وايت شاهنامه همان کيومرث اولين پادشاه است
گرشاسب : صاحب اسب لاغر ، پهلوان ايراني و جد رستم
گرشين : شعله آبي ، نامي کردي براي دختران
گرگين : منسوب به گرگ ، پسر ميلاد از پهلوانان زمان کيخسرو
گزل : زيبا ، نامي ترکمني است
گشتاسب : صاحب اسب رمنده ، پدر داريوش هخامنشي
گشسب : دارنده اسب نر
گشسب بانو : دختر رستم و زن گيو
گل : گياهان رنگي کوچک که دستمايه شاعرانند
گل آذين : حالت قرار گرفتن گلها روي شاخه ها
گل آرا‌ :‌ آراينده گل
گلاره : تخم چشم ، نامي کردي
گل افروز : فروزنده گل
گلاله : دسته گل
گل اندام : آنکه اندامش مانند گل است
گلاويز : گياهي براي زينت گل
گلباد : داري بوي گل
گلبار : پرگل ، گل افشان
گلبام : گلبانگ
گلبان : نگهدارنده گل
گلبانو : بانوي چون گل
گلبرگ : هر يک از برگهاي يک گل ، مثل برگ گل
گلبو : معطر ، خوشبو
گلبهار : مثل گل بهاري
گلبيز : گل افشان
گلپاره : تکه گل ، پاره اي از گل
گلپر : برگ گل ، پر گل
گلپري : پري همچون گل
گلپوش : پرازگل ، پوشيده از گل
گل پونه : کسي که چهره اش به لطافت گل است
گلچين : باغبان ، عاشق گل ، کسي که گل مي چيند .
گلدخت : دختر گل
گلديس : به رنگ گل ، مانند گل
گلربا : رباينده گل
گلرخ : بسيار زيبا همچون گل
گلرنگ : به رنگ گل ، شرابي رنگ
گلرو : زيبا و سرخ رو
گلشن : گلزار و گلستان
گلريز : ريزنده گل
گلزاد : زائيده گل
گلزار : گلستان ، جاي پرگل
گلسا : مثل گل
گلشيد : درخشان چون گل
گلنار : گل انار ، شکوفه انار
گلناز : کسي که ناز و غمزه اش مثل گل است
گلنسا : گل بانو ، خانم گل
گلنواز : نوازش شده گل
گلنوش : شيرين مثل گل
گلي : مانند گل ، قرمز رنگ
گودرز : از پهلوانان عهد کاوس وکيخسرو و يکي از پادشاهان معروف اشکاني
گوماتو : انقلابي زمان مادها که براي براندازي مادها و هخامنشيان قيام کرد
گهر چهر : آنکه چهره اش همچون گوهر است
گوهر ناز : کسي که همچون گوهر نازش گرانبهاست
گيتي : دنيا ، جهان ، عالم
گيسو : موي بلند زنان
گيلدا : طلا
گيو : پهلوان نامي شاهنامه و پدر بيژن
لادن : گلي به رنگهاي زرد و نارنجي
لاله : گلي که رنگهاي گوناگون دارد و معروفترين آن لاله سرخ و صحرائي است
لاله رخ : کسي که روي همچون لاله دارد
لاله دخت : دختر لاله
لبخند : تبسم
لقاء : چهره ، سيما
لومانا : نام محلي در کردستان ، نامي کردي براي دختران
لهراسب : داراي اسب تندرو ، از پادشاهاي کياني و پدر گشتاسب
مارال : آهو ، نامي ترکي
ماري : کبک ماده ، نامي کردي
مازيار : اورا مزدايار - پسر قارون فرمانرواي طبرستان
ماکان : نام پسر يکي از سران ديالمه
مامک : مادر کوچک و مهربان
مانا : نام خداوند بزرگ و نام يکي از دولتهاي ماد ، نامي کردي
ماندانا : دختر آژدهاک و مادر کورش هخامنشي
مانوش : کوهي که منوچهردربالاي آن متولد شده است
ماني : پيامبر ايراني در زمان شاپور ساساني
مانيا : خسته شده ، نامي کردي
ماهان : منسوب به ماه
ماهاندخت : دختر ماهان
ماه برزين : يکي از بزرگان دولت ساسانيان
ماه جهان : زيباي جهان
ماهچهر : زيبا رو ، قشنگ
ماهدخت : دختر ماه
ماهور : تابناک - نامي کردي
ماهرخ : آنکه صورتي چون ماه زيبا دارد
ماهزاد : زاده ماه
مردآويز: جنگنده و دلاور
مرداس : مرد آسماني - نام پدر ضحاک که مرد نيکي بود و بدست پسرش کشته شد
مرزبان : مرزدار - مرزبان بن رستم نويسنده کتاب مرزبان نامه
مرمر : ازسنگهاي آهکي که صيقلي و جلا پذير است ، سنگ مرمر
مزدک : خردمند کوچک - مردي که در زمان ساسانيان ادعاي پيغمبري کرد اما کشته شد
مژده : نويد ، بشارت
مژگان : مژه ها
مستان : شادان ، شادمان
مستانه : خوشحال ، مانند مست
مشکاندخت : دختر خوشبو
مشکناز : مشک ناز دار
مشکين دخت : دختر مشک آلود و معطر
منيژه : پاک و سفيد روي - نام دختر افراسياب
منوچهر : کسي که چهره بهشتي دارد - از پادشاهان پيشدادي
مهبانو : بانوي بزرگ ، بانوي همچون ماه
مهبد : يکي از وزيران انوشيروان ساساني
مه داد : از فرماندهان نظامي پارسيان ويکي از نامهاي دوران هخامنشي
مهتاب : ماه تابان ، ماه تابناک
مهديس : ماهرو ، زيبا ، خوشگل
مه جبين : انکه پيشانيش مانند ماه درخشان است
مه دخت : ماه دخت ، دختر ماه
مهر آذر : يکي از موبدان پارس در زمان انوشيروان - خورشيد آذر
مهر آرا : آرايش دهنده مهر
مهر آسا : همچون خورشيد زيبا روي
مهر آفاق : خورشيد افقها
مهر افرين : عشق آفرين ، آفريننده عشق
مهرآب : کسي که فروغ خورشيد دارد - نام جد مادري رستم
مهرداد : بخشنده ماه
مهر افزون : بالا برنده عشق و محبت
مهرام : رام شده ماه
مهران : منسوب به مهر است و يکي از خاندانهاي عصر ساساني
مهراندخت : دختر مهر و محبت
مهرانديش : داراي انديشه با مهر و محبت
مهرانفر : شکوه
مهرانگيز : ايجاد کننده مهر و محبت و عشق مهرپويا : پوينده مهر
مهرداد : داده خورشيد- خورشید عدالت - نام چند تن از پادشاهان اشکاني - خزانه دار بزرگ کوروش بزرگ
مهر دخت : دختر آفتاب
مهرزاده ‌: زاده خورشيد ، زيبا روي
مهرناز : ناز خورشيد
مهرنوش : خورشيد جاويدان - يکي از پسران اسفنديار که بدست فرامرز کشته شد
مهرنکار : آرايش دهنده خورشيد ، مهر آرا- نام يزدگرد
مهرنيا : ازنژاد مهر
مهروز : آنکه روزي چون خورشيد دارد
مهري : منسوب به مهر ، منسوب به خورشيد
مهريار : دوست خورشيد
مهسا : مانند ماه زيبا روي
مهستي : ماه هستي ، ماه روزگار ، گرانبهاترين
مه سيما: آنکه صورتي چون ماه دارد
مهشاد : ماه شادمان
مهشيد : پرتوماه
مهنام : آنکه نامش چون ماه است
مهناز : نازماه
مهنوش : ماه هميشگي
مهوش :‌ مانند ماه
مهيار : يار ماه ، نام پسر داريوش سوم هخامنشي
مهين : ماه زيبا رو
مهين دخت : دختر بزرگ
ميترا : دوستي و محبت و مهر
ميخک : گلي زيبا به رنگهاي قرمز، سفيد ، صورتي وزرد
مينا : گلي کوچک و زينتي ، گردنبند
مينا دخت : دختر مينا
مينو : بهشت ، جنت
مينودخت : دختر بهشت ، دختر پاک
مينو فر : داراي شکوه بهشتي
نادر : کمياب ، بي همتا - نادر شاه افشار سر سلسله افشاريه درايران
ناز آفرين : معشوقي که ناز فراوان مي کند
نازبانو : بانوي ناز دار
نازپرور : پرورش يافته در ناز
نازچهر : کشي که چهره ناز دارد
نازفر : داراي شکوه
نازلي : پرناز و غمزه - نامي ترکي براي دختران
نازي : با ناز ، اهل ناز
نازيدخت : دختر ناز
نامور : مشهور ، ارزنده
ناهيد : پاک و بي آلايش - نام مادر اسفنديار
ندا : آواز ، بانگ ، فرياد
نرسي : فرشته وحي در اوستا - نام پسر شاپور نوه اردشير بابکان
نرگس : گلي خوشبو و زيبا
نرمک : زيبا و لطيف - نامي کردي براي دختران
نرمين : لطيف و ملايم
نريمان : پهلوان ، دلير - نام پدر سام
نسترن : گلي سفيد و زيبا از گونه هاي نرگس
نسرين : گلي سفيد و پر برگ
نسرين دخت : دختر نسرين
نسرين نوش : نام همسر بهرام گور
نکيسا : نوازنده و خواننده دربار خسرو پرويز ساساني
نگار: نقش ، بت ، صنم
نگاره : شکل داراي نقش و نگار
نگارين : نقاشي شده
نگين : گوهر قيمتي
نوا : ناله ، آواز
نوش ( انوش ) : زندگي جاويد
نوش آذر : آتش جاويدان - از آتشکده هاي عصر ساساني
نوش آور : چيزي که زندگي و حيات مي آورد
نوشا : نوشنده ، آشامنده
نوش آفرين : افريننده شادي و شيريني
نوشدخت : دختر شاد
نوشروان ( انوشيروان ) : جاويدان ،‌ اولين خسرو ساساني
نوشفر : شکوه جاويد
نوشناز : داراي ناز و اداي شيرين
نوشين : گوارا و شيرين
نويد : مژده و بشارت
نوين : تازه ، جديد
نوين دخت : دختر تازه به دنيا آمده
نيش ا : خال و نشانه - نامي کردي براي دختران
نيک بين : خوش بين
نيک پي : پاک نژاد
نيک چهر : خوشگل و زيبا
نيک خواه : شخص خير خواه و خيرانديش
نيکداد : بخشنده نيکي
نيکدخت : دختر پاک و نيکو
نيکدل : دل پاک
نيکزاد : زاده نيکي و پاکي
نيلوفر : گل پيچک و زينتي به رنگهاي سفيد و سرخ وآبي
نيما : لقب علي اسفندياري پدرشعر نو درايران ، نيما يوشيج
وامق : دوست دارنده ، عاشق - عاشق عذرا
ورجاوند : ارجمند - به اعتقاد زردشتيان کسي که درآخر زمان ايران را آباد مي کند
وريا : پيدار، آگاه - نامي کردي براي پسران
وشمگير : شکارچي بلدرچين - نام نام پسر وردانشاه از مولوک ديالمه
وهرز : نام مرزبان کشور يمن درعهد انوشيروان
وهسودان : نيک آسوده و آرام - عنوان يکي از سلاطين آذربايجان
ويدا : آموزنده و تعليم دهنده
ويس : نام معشوق رامين در داستان ويس و رامين
ويشتاسب : صاحب اسبان فراوان
ويگن : از اسمهاي ارمني ايراني به معني جهش و پرش
هژير : خوب چهره ، نام يکي از پسران گودرز که بدست سهراب کشته شد
هخامنش : دوستار انديشه - نام جد کورش کبير
هربد( هيربد ) : حاکم آتشکده ، موبد موبدان
هرمز : اهورمزدا ، خداي بزرگ ايرانيان - نام پسر بهمن و نام پسر انوشروان
همايون : مبارک ، خجسته - نام تني چند از پادشاهان هندوستان
هما : فرخنده ، مبارک ، مرغ سعادت - نام دختر گشتاسب و خواهر اسفنديار
همادخت : دختر مبارک و فرخنده بخت
همدم : رفيق و مونس و همزبان
همراز : محرم اسرار
همراه : دوست و يار موافق
هنگامه : غوغا ، شلوغي ، دادوفرياد
هوتن : خوش اندام ، نام يکي از متحدان داريوش درحمله به مغان
هور : خورشيد ، آفتاب
هورتاش : همچون خورشيد
هورچهر : تابان روي ، زيبا
هورداد : فرستاده و داده خورشيد
هوردخت : دختر خورشيد
هورزاد : زاده خورشيد
هورمند : شبيه خورشيد
هوروش : خورشيد مانند ، مثل خورشيد
هوشنگ : هوش و درايت - نام يکي از سلاطين پيشدادي و فرزند سيامک
هوشيار : با هوش و آگاه
هومان : نيک انديش ، نام يکي از سرداران افراسياب و نيز نام برادر پيران ويسه
هومن : نيک منش
هونام : خوشنام ، نيکنام
هويدا : آشکار و نمايان
هيتاسب : صاحب اسب بسته شده
هيرمند : يکي از القاب گستاسب ، آتش پرست
هيما : اشاره ، نامي کردي براي دختران
هيوا : اميد وآرزو - نامي کردي براي دختران و پسران
يادگار : آنچه از انسان بجاي ماند - پسر پادشاه گرجستان
ياسمن ( ياسمين ) : گل زيبائي به رنگ سفيد و زرد و کبود
ياشار : عمر کننده ، نامي ترکي براي پسران
ياور : کمک و همدست و يار
يزدان : خداوند ، آفريدگار هستي
يگانه : بي نظير ، بي مانند
يوشيتا : پهلواني از خاندان (( فريان )) نامي اوستائي
نظرات
حمید
سلام
با تشکر از شما اگه میشه یه لطفی کنید یا یه گزینه نسخه چابی برای این جور مطالب بگذارید یا اینه این مطالب را به ایمیل من ارسال کنید چون میخوام ایمیل کنم برا دوستام باتشکر
hamid64z@yahoo.com این هم ایمیل من
فرشاد
سلام خیلی ممنون از اینکه این اسامی ایرانی رو گذاشتین.
فقط خواستم به عنوان یک آریایی تشکر کرده باشم.
قدرت الله قنبري عديوي
باسلام ازاين سايتي كه ساختيدوبرنامه هاي خوب يعني منظورم اسامي ايراني كمال تشكردارم
reza
vaghean mer30 be khatere zahmatat va3 jam kardane in esma. movafagh bashi
ایران
سلام
خواستم اول تشکر کنم و بعدا یه انتقاد : چرا نام کوروش در بین اسامی نیست .
پرستو
سلام.خیلی عالی بود
باران
با سلام. به عنوان یک دختر آریایی ازتون واقعا سپاسگزارم که اسامی ابرانی به این زیبایی گذاستین.ممنونتون میشم اگه یه نسخشو به ایمیلم بدین.در ضمن اگه معنی اسم آرتا رو بهم بگین ممنون میشم.
ویزقولک
آره عزیزم، مخصوصا «ارنواز» که شدیدا منو تحت تاثیر قرار داده
نرگس
سلام عزیزم،آرتا یعنی : پاک
رویا صفری
با تشکر
ولی متاسفانه یه خورده از جامع کمتر بود !
م
وای اسم منم اینجاست....از مامان بابام ممنونم که اسم اصیل یرانی برای من انتخاب کردند....به آریایی بودنم افتخار میکنم..از شما هم بسیاربسیار تشکر میکنم ....من همیشه دنبال چنین مرجعی برای نامهای ایرانی بودم...
مهسا
اسم منم این جاست.منم واسه بچم یه اسم اصیل ایرونی انتخاب میکنم.
ناشناس
هزار ماشالله ب شما
hasti
سلام.ممنونم ازتون.اسممو دربین اسامی به همراه معنیش پیدا کردم. با تشکر
فرزاد
سلام خيلي عاليه ولي منو راهنمايي كنيد لطفا. نميدونم چه اسمي واسه بسرم انتخاب كنم
نهال
سلام اسم مرداس.باربد.اراد.امیر علی
سالومه
سلام.ممنون که اسامی ایرانی رو زنده نگهداشتین.لطفا معنی کامل اسم سالومه رو واسم میل کنید
الیاس
سلام
من داشتم دنبال معنی سالومه می گشتم رسیدم اینجا
لطفا هر وقت معنی اسمتونو فهمیدین به من هم بگین
parsa
سلام برشما با این سایت با عزتتان لطفا یک اسمی را برای من میل کنید که به اسم سارا بخورد
ناشناس
سارينا
ناشناس
يس
شهرزاد
سلام...بعضي اسم ها هستن كه معني وسيع تري از اونچه شما نوشتيد دارن، شايد سايتتون قشنگ تر شه اگه اين معاني و ريشه هاي اسم ها رو هم اضافه كنين!!!
aristan
مرسی از مطالب خوبتون
sahar
اسمای اصیل ایرانی واقعا قشنگن ولی نمیدونم چرا مردم ایران این اسمارو واسه ی بچه هاشون انتخاب نمیکنن
محمد
از اینکه در این دوره که نامهای عربی زیاد شدن اونم از نوع دو بخشیش، نامهای اصیل ایرانی رو زنده نکه داشتید ممنونم.من و همسرم دنبال یک اسم زیبا برای بچمون میگشتیم خیلی کمک بود مر30
نرگس
خیلی خیلی تشکر از اینکه نام های اصیل ایرانی را زنده نگه میدارین.
بابا خسته شدیم از این اسمای عربی یا بعضیم انگلیسی!!!!ازین قشنگتر نمیشه
دمتون جیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
مهدخت
ازاینکه این اسامی زیبا رو جمع آوری کردین و به اشتراک گذاشتین ممنون.امیدوارم یه روزی برسه که همه ایرانی ها اسم های ایرانی داشته باشن من افتخار می کنم که اسمم بین اون اسامی بود.
مازيار
سلام . با تشكر از شما .
هر ايراني با مطالعه اين اسامي به زيبايي اسمهاي زيبا و پر معناي اصيل ايراني پي ميبرد.
چقدر زيباست كه به جاي استفاده از اسامي عربي يا بعضاً غربي براي نامگذاري فرزندمان از اسامي كه به فرهنگ و تمدن ما مربوط مي شود استفاده كنيم .
محیا
با سلام بعضی از اسامیو ندارین مثل شنتیا و هانیتا
sina
مرسی از شما که حداقل نام های اریایی مون حفظ کردید
شهاب
از پدر و مادر عزیزم بسیار سپاسگذارم به خاطر انتخاب این اسم برایم.البته هر اسمی زیباییهای خاص خودشو داره.مرسی
حسن
کمک زیادی به من کردید ممنونم فقط کامل و جامع نیست
حسن
کمک زیادی به من کردید ممنونم فقط کامل و جامع نیست
ساشا
خیلی از اسامی دیگر موجود نیست
ناشناس
دوستتون دارم
آرشام میهن پرست
باتشکر امیدوارم علاوه بر نامها .جشنها ومراسم ایرانی هم روی سایت بیان
ایرانی
ممنون و درود میفرستم به شما و همه ی ایرانیان فرهنگ دوست
احسان
ممنون از اسامی ایرانی
من اسم پسرم رو امیر حسین گذاشتم و فکر نمی کنم که به ایرانی بودنم ضربه بزنه
چون ما همه مسلمانیم و دوست دار اهل بیت
باتشکر
اميررضا
واقعا دستتون درد نكنه از اين اسمهايي كه در اختيارمون گذاشتين.اميدوارم براي بهتر شدنشم تلاش كنين
nazanin
yani nazanin esmeirani nist yani esme asi irani nazanin ra shamel nemishe ??????motasefam nazanin yani mahboob yani na yani eshvegar
مجید
سپاس
درود بر شما میراث داران آریایی و فرزندان کوروش کبیر
پیشنهاد می کنم این مجموعه غنی تر شود
وحيد
مرسي از شما خيلي عالي بود
sheyda
salam.ba tashakor az kare mosbat va ghashangike kardin,neshoon dadin vaghan aryayi hastid.
نغمه
با سلام

چه طور اسامی زیبا و اصیل ایرانی اونم با معنای زیباتر سمیرا و نغمه رو فراموش کردید توی لیستتون بذارید؟؟
یک دختر آریایی
ببخشید خانم نغمه، درسته که تو ایران اسامی سمیرا و نغمه رو تو ایران میزارن اما هر دو پارسی نیستن که...
هيوا
سلام
خسته نباشيد
لطفادرصورتيكه فرهنگ جامعي ازاسامي كردي ميشناسيدكه درموردنام هيواكه مشترك بين خانم وآقايان هست اطلاعاتي مستندوتاريخي ازاين نام بمن بده ممنون ميشم من شديداباين مرجع نيازدارم
نیلوفر
سلام خسته نباشین من به ارییایی بودنم افتخار میکنم و ما ایرانیان عزیز لطفا سعی کنید ایرانی بودنتون رو حفظ کنید سپاس زیاد از این سایت زیبا
مهدي
بادرودوسپاس فراوان از سايت بسيار زيباتون واسم هاي اصيل وباافتخارآرياييتون.تلاش كنيم براي ساختن ميهن پرافتخاروفرهنگ اصيل پارسي.
ناشناس
سلام اسم من بینش است ولی تو اسم ها نبود ولی اسم من ایرانه
آرزو
سلام.بعضی اسم ها واقعا زیبا و بامعنی بودن.ولی به معنی بعضی اسم ها اشاره نکردید فقط گفتید که اسم یک شخصیتی تو گذشته بوده.اگه میشه معنی اونارم اضافه کنین.
ناشناس
سلام وخسته نباشیدبه شما ایرانی واریایی خواستم بگم اگه میشه بجای کوروش کبیر ازکوروش بزرگ نام ببرید چون کبیر عربیه لطفا
فر کیانی
درود بر شما، نه واژه ی کبیر از گَبر و گبیر به مانی بزرگ می آید و پارسی ست
ناشناس
8ن9ن9ن9هتكمتنغا789ا9علاهعههععااغغ
نرگس
سلام واقعا ممنونم که این اسممای اصیل ایرانی رو گذاشتین
درود بر ایران آریایی
درووووود
دیااکو
با درود و سپاس!خوب بود ولی خواستم بگم فقط اونایی که اشاره کردین اسم کردی نیستن!بسیاری از اسمهای دیگه و اسامی ماد وساسانی جز اسامی کردی هستن!لطفا فقط نگویین پارسی باید بگین اریایی!مادها اولین اریاییها بودن که حکومت تاسیس کردن!اسم من اولین پادشاه اریایی هست!و در ضمن ریشه کتاب اوستا کردی هست!و با اینکه پدر کوروش بزرگ پارس بود ولی بسیاری از فرهنگ ولباس مادها را به ارث بردند
mohamad
عالي بود حرف نداشت فقط اسمه محمد رو من پيدا نكردم فدام بشي باي باي باي
setaretanha
سلام خيلي ممنون از لطفي كه دارين منظورم اسامي ايرانيه ميخاستم اگه امكانش هست برام اسامي دختر و پسر كه آخرش با (ها) تموم ميشه ارسال كنيد. ايراني و عربيش فرقي نميكنه. متشكرم
آیناز
چرا اسم آیناز توی لیست اسم هاتون نبود . ممنون می شم اگه بذارید.
آیناز= صورت زیبا ، ماه ناز
حسین
خیلی خوبه، اگر امکان داره اسامی اصیل ایرانی پسر را واسم ایمیل کنید با تشکر فراوان از شما
آفرین
سلام خیلی‌ ممنون

اسم منم فارسی هستش اگه میشه بذارین
تارا
سلام اسامي شما خيلي ناقصه لطفا كاملترش كنيد آنقدر كامل كه نيازي به باز كردن سايت ديگه اي براي پيدا كردن اسم نداشته باشيم.ممنون
الهه
ممنون از این اسامی زیبا
شیما
تارا www.NameFarsi.com
اسماش کامله که می خواستی
لیلا
سلام ممنونم ازشما من اسم پسرمو ازاین لیست انتخاب کردم/
نعیمه
سلام من واسه بچه هام دوست دارم هم اسامی ایرانی بزارم هم اسامی که تو قرآن باشه مثل ارسام (پسر)که ایرانیه و آلاء (دختر)که توی سوره الرحمنه
مهسا
کامل نبود اسم من نبود
وخوب***************خوب بود*****************************************
امیررضا
معنی اسم من را بگزارید
ویدا
سلام و درود بی کران....احساس غرور میکنم که اسم اصیل ایرانی دارم.
سپاس بی کران از شما که اهمیت دادید
مینا
وااااااقعا خسته نباشید
مهسا
ممنون خیلی عالی بود لطفا اگه امکان داره چند تا اسم پسر که خیلی عالی باشه و مورد پسند همه به من پیشنهاد کنید با تشکر فراوان از شما.
زهره
میشه خواهش کنم اسم طوطی هم بزارید
ممنون مرسیییییییییی
Baroon
چه اسمای قشنگ و جالبی
سپاس
من عاشق ایران و اسمهای ایرانیم
کاش فرهنگ سازی میشد و مردممون به جای اسمای عربی اسمای اصیل و زیبای پارسی رو برای بچه هاشون انتخاب کنن
سلام
درود درود ددددرود چرا اسم رضا نیستش؟چایی هستشششششششششش؟
بهار
مرسی واقعا نمیدونستم برای دوقلوهام چه اسمی انتخاب کنم
اسمشونوگذاشتم کتایون کیانوش
نورا
ممنونم .اسماي خيلي قشنگي بود
هانی
خوب بود ولی اسمایی که میخواستم پیدا نکردم ولی بازم تشکر
حسین
خوب بود ولی خوب نبود
مهسا
لطفا اسم پسر بزارین که آخرش سا هست بذارین و اینکه عالی بود.ممنون!
ناشناس
لطفا اسم دختر بزارید که اولش ر باشد امیررضا فروغی از نهبندان
نگین
کسی اسمیو میشناسه که معنیش حاصل و نتیجه ی عشق باشه؟
ناشناس
اسم مهداد رو ننوشتی ;)
hamid
سلام خیلی خوب بود. ممنون.
افشین
سلام خیلی خوب بود ممنون
محمد علی
سلام واقعا خوب بود مررررررررررررسی
هستی
سلام کسی معنی اسم آریسا میدونه چیه؟
رقیه جون
خوب بود
خط خطی
اسم سمیرا رو هم به لیست ننوشته هاتون اضافه کنید
Yasmin
با درود
همه اسامی خیلی عالی بود اما یاسمین درسته که اسم یک گله اما ریشه اصلی اوستاییش yasamanah است و ما هم yasmin داریم و هم yasamin
ناشناس
سلام مي شه يه اسم پسر همرديف اسم ترمه به من پيشنهاد بديد. ممنونم
کوروش
اسما واقعا قشنگه فقط یه سوال
اسمه آفر تلفظش کدوم درسته؟
afer یا afar یا afr؟
یاشار
با سلام.... واقعا کارتون حرف نداره. ای کاش به جای اسم های چرت از این نام ها استفاده کنند....
آرمان
به نظر من اسامی موجود در این سایت کامل نیست. چون سپینود و موژان که اسم های ایرانی هستند در اینجا وجود ندارند!!!
مهنا
چرا اسم مهنا بین اسامی نیست مهنام اسم ایرانی به مهنای گوارا و خوش ایند
.ممنون
پریاااا
قربون اسمممممممممممممممممممممممممممممممممممم
mahsa
با تشكر از سايتتون .ولي اسم سالار و مريم ج از زيباترين اسم ها است تو ليست نيست
سارا
باسلام خدمت شما عزیزان لطفا یه اسم پسر بگید که به اسم تارا بیاد(ممنون)
فرانک
اینقد میگین آریایی آریایی تورو خدا مگه چه گلی به سر زدیم ما عقب مونده ایم
مرجان
سلام.لطفا مرجان رو هم اضافه کنید
مر=برای
جان=جان،روح
مرجان لب لعل تو،مرجان مرا قوت
منبع:دهخدا
alireza
آقا چرا اسم من نبود؟
خان
اسم فقط رستان
ناشناس4
سلام چند تا اسم دختر و پسر پیشنهاد کنید...ممنون
آميتيس
مرسي واقعاً ما ايرانيا اين همه اسم فوق العاده قشنگ تو فرهنگ غني مون داريم اون وقت ميايم دست به دامن اسمهاي مسخره و بي معنيه عربي مي شيم من اسمم آميتيسه و اين اسم ايرانيه اصيل از زبان كردي گرفته شده آميتيس يعني شاهدخت سرزمين ماد اسم دخترم رو هم از بين اسم هاي كردي انتخاب كردم ميدييا به معني خاك سرزمين ماد!
فریبا زارع
لطفا اسم مریم هم بزارین
حمید
ممنونم به خاطر سایت خوبتون. چه قدر نامهای ایرانی و پارسی زیباست. درود بر اونهایی که نام پارسی را برای فرزندشون انتخاب میکنن.آفرین.
نگار
ببخشید میخواستم ببینم نگار معنی های دیگری هم داره
سمیرا
درود و عرض ادب، ادمین عزیز سمیرا یک اسم کاملا اصیل و ایرانیست! که مخفف شده نام سمیرامیس ملکه ایرانی بابل است، و در بین اسامی عربی اسمی بنام سمیرا وجود ندارد!! بلکه سمیره یا سمرا اسامی عربی هستند! باتشکر از وبلاگ خوبتون
فر کیانی
درود بر شما ، اسم سمیرا به هیچ روی اربی نیست و یک نام آریایی به مانای هدیه ی دریاست
ندا
سلام. اسم خواهر زاده م آیناز هست. ماداریم دنبال اسم دختر می گردیم که بهش بخوره میشه خواهش کنم شما هم چندتا اسم بگین که بهش بخوره؟
داریوش
پس داریوش کجاست؟
ناشناس
اگه ایرانی هستید اسم ایرانی انتخاب کنید،حیف نیست این همه اسم زیبای ایرانی داریم اون وقت بریم سراغ اسم عربی...
ایدا
اسمی که می خواستم بود ولی بعضی از اسم ها زشت بود
نررز
محمد
ایلین
سلام ممنون از اطلا عات خوبتون میشه به من بگین که اسم طوطیه شاه طوطی مو چی بزارم و این که میشه با قاشق معمولی هم به خوخه طوطی غذا داد
سمیه
سلام,اسم پسرم پرهام.لطفا راهنماییم کنید وچندتا اسم زیبای ایرانی و فارسی دخترونه که آخرش(هام) یا(ام) داشته باشه بگید.ممنونم
سمیه
سلام,اسم پسرم پرهام.لطفا راهنماییم کنید وچندتا اسم زیبای ایرانی و فارسی دخترونه که آخرش(هام) یا(ام) داشته باشه بگید.ممنونم
رامین
سلام مگه اسم رامین معنی نداره که معنیش رو نگذاشتید اینقدر دنبال معنای اسمم گشتم ولی معنیش رو پیدا نکردم.معنیش تیرنداز یا سنگ انداز نیست؟
پریا
معنی اسم پریا میشه پری بسیار زیبا که تو لغتنامه دهخدا هم وجود داره از کدوم منبع این معنی اشتباه رو پیدا کردین زودتر اصلاح کنید.
تورج
چرا اسم پسر نیست که اولش ...ع...باشخ
مامان منیره
سلام توروخداکمک کنیدیه اسم دخترکه به منیره بخوره بگیندبرام چندروزدیگه دخترم به دنیا میاداسم حلماراخیلی دوست دارم ولی بامنیره نمیخونه
ناشناس
سمیه
ناشناس
درود.کارتون فشنگ وخیلی خوب بود.درودبرآریایی ودرودبرکورش بزرگ.من.اسمم پریوش ایرانی اصیل واسم دخترم روژا ن کردی به معنای روشنایی هستش
ناشناس
بسیار زیبا پسند سپاسگزارم ازشما
ناشناس
بسیار زیبا پسند سپاسگزارم ازشما
بیتا
من که عاشق اسم نگینم اسم دخترم رو هم میخوام بذارم نگین
مهشید
من میخوام اسم دخترمو بذارم آیلین اسم پسر ست باهاش که ابهت داشته باشه و بچگونه نباشه خیلی میخواستم
اگه میشه نظر بدین ممنون میشم
مژگان
معنی اسم پریا میشه پری ها (جمع پری) ، پری بسیار زیبا ، همانند پری ، این معنی که اینجا ثبت شده کاملا غلطه ون معلومه از روی نادانی از شعر احمد شاملو که سه پری یا پریای قصه را از روی درماندگی و در شعر از دست دیو به مرغای پر شکسته تشبیه کرده بود که اصلا معنی پریای قصهنبود وفقط یک مثال بود
ثمین
سالومه یعنی صلح و آرامش ، صفا ودوستی ِ که ریشه عِبری داره
نسرین
سلام سایتتون واقعاعالیه پسر من شب عید نوروز بدنیا میاددر طول کل سال این تنهاعید باستانی ما ایرانی هاست و من اسم ایرانیه ارسام رو انتخاب کردم.ممنونم.
پریسا
میشه کمک کنید اسمی بگید که معنی خداوندگار بده
کیانا
بسیار ممنونم بابت اینکه این اسم های زیبا و پرمعنای اصیل آریایی رو گذاشتید.فقط من یه انتقاد دارم:اسم من کیاناست و معنیش فرستاده نیست.معنیش میشه طبیعت دست نخورده.توی همه ی لغت نامه ها هم این رو نوشته.
ناشناس
سلام دوستان.لطفا اسم باسین که به سهیل وسپهر از لحاظ معنی بیاد وفارسی هم باشه. سهیل یعنی ستاره
سپهر یعنی اسمان
Behnaz
اسم ها خیلی خوب بودن ممنون .من اسم می خوام بهم بگیدکه دختربه بهناز بخوره وپسر به عارف
ناشناس
سلام.اسمی می خوام که به روشنا بیاد.
Kosar
سلام دوستان بین امیر اعلا و امیر حسام کدومش قشنگتره؟
گیلدا
امیر حسام خیلی قشنگه
تارا
خيلى خوب بود
عطیه
امیر حسام
ناشناس
یک اسم دختر بگید که یا اولش مه باشه. یا آخرش سا. سنگین ومتین باش به مهسا بیاد
فاطمه
سلام تشکر از شما..
فقط چرا اسم آروید تو لیستتون نیست این اسم کاملا ایرانی است و معنای زیبایی دارد..
به معنی..اندیشه آریایی..
فایزه
سلام چرا اینهمه اسامی کردی وفارسی بهم نزدیک هستند؟
ناهید
خیلی خوبه ولی دنیا کو
محمد
ایا اسم آریسا ایرانی و فارسی هست؟
لطفا یه منبع قابل اطمینان معرفی کنید
رضا
ازين كه اسم فارسي رو پايدار نگه ميدارين ممنون
عزتتان پايدار
آرتی
درود بر شما
واقعا ممنون از اینکه اسامی اصیل ایرانی که ریشه در فرهنگ و تاریخ 7000 ساله ی ما رو داره زنده نگه داشتین و با اینکار سعی در معرفی و ترویجش رو دارین.
سپاس
پریناز
اسم من پریناز است اما تو خونه پرناز و فامیلها هم پری صدام میکننداسممو خیلی دوست دارم اگر قرار بود دوباره برای خودم دل بخواهی اسم انتخاب کنم باز همان اسم پریناز را انتخاب میکردم چون واقعا از اسمم خیلی خوشم میاد.
مهران
سلام خاستم بدونم آرسین نامه ایرانی هست ؟اگه هست چه معنی داره
فاطمه
سلام فکر کنم فرنیا اسم دختره نه پسر
کوروش
درود دوستان...دیدن این اسامی اصیل و زیبای ایرانی روح آدم رو جلا میده...از بس اسم عربی شنیدم دیپرس شدم.
ایرج
با درود فراوان نام دختر من ارشیدا هست برا گذاشتن این نام فراوون دردسر کشیدم اخه میگفتن باید نام عربی براش بزارم ولی ما ایرانی اریایی هستیم و هر ایرانی اریایی یک نام ایرانی اریایی.. بدرود
جاویدی
خیلی جالبه دوسستان اسم پرنیان به نظرتون خوبه تو نام فارسی ازش تعریف شده زیاد
ناشناس
ممنون که این هارو گداشتید
نازیلا
کاش اسامی دخترانه و پسرانه رو تفکیک میکردید
غزال
سلام لطفا چند اسم پیشنهاد کنید به معنای چشم پوشی از خطای کسی و گذشت باشه....ترجیحا پسرونه باشه لطفا سریع جواب بدین
شایسته
عالی بود ازهمه نظر ولی اگه میشه کامل ترکنید
حدیث
سلام لطفا اسم دختر ک ب اهورا بیادو بگید
مامان کوروش و دانوش
نظرتون بابت اسم دانوش چیه
دکتر هومان دانایان
با سلام حضور مدیر و گردانندگان سایت ؛
خدا قوت خسته نباشید ؛ سایت بسیار جالب و پر محتوایی دارید ؛ خداوند توفیق بیشتری به شما بدهد ؛ انشاالله
عباس
سلام اسمی هم خانواده { جاوید } باشه برام بفرستین . با تشکر
ایسان
اسم اریامهر از نظر ثبت احوال مشکلی نداره؟
ساحل
واقعا ممنون از شما اسم هایه ایرانی خیلی زیبا هستن من فکر میکردم اسمم اسم اصیل ایرانیه اما الان تو اسما نبود فهمیدم ریشه عربی داره کاش اسم منم اسم اصیل ایرانی بود
پریسا
ی اسم دختر ک ب پریسا بیاید جدید باشه
پریسا
سلام لطفا چندتا اسم دختر بگید که به اهورا بیاد. لطفا تلفظش راحت باشه و تک کلمه باشه و به وزن اهورا بیاد. خیلی خیلی ممنون
محمد
اکورا
پکورا
مهرنگار
سلام . خسته نباشید
من اسم پسرم آیهان هست به معنی پادشاه ماه الان دوقلو دختر باردارم اسم یکیشونو میزارم آنیا به معنی الهه دریا ، عشق مطلق ، بی نظیر برای اسم دختر دیگم میشه نظر بدین که هم تلفظش به آیهان و آنیا بیاد هم معنیش
آیدا خوبه ؟ به معنی شاد ، فرشته
رضا
چه حوصله ای داشتی اینو نوشتی
واقعا دمت گرم
ناشناس
بعضی اسمهایی ک نوشتی عربی هستن مثل غوغا
رها
معنی اسم رها چیه
سنیور
رها در اصل رهاء بوده و اسمی عربی است و فارسی نیست منتها در طول زمان تغییر کرده و به رها تبدیل شده و اصلا به معنی رها یا آزاد و وارسته نیست ؛ رهاء به معنی زن با حجب و حیا یا زن پاکدامن است و فقط به عنوان اسم استفاده نمی شده بلکه به عنوان لقب هم استفاده می شده و به زنان پاکدامن این لقب را می داده اند ؛ در منبعی عربی از این اسم به عنوان لقبی برای حضرت فاطمه (س) ذکر شده و معنی قدیمی تر این اسم "پوشش" بوده است پوشش هم به نوعی هم معنی با حجب و حیاست.
Negin
عااالی بود مرسی♡
فرشید
سلام
میخوام اسم پسرمو یوشیتا بزارم اما توسایت ثبت احوال مینویسه جزو اسمهای پذیرفته شده نیست. آیا میشه انتخابش کرد؟ عاشق این اسمم.
ممنون میشم پاسخ بدید
deyar
برخلاف نطرتون سمیرا اسم ایرانیه ریشه اش رو پیدا کنید متوجه میشید
ناشناس
اسم پسر میخوام که به میثم و کبری بیاد
ناشناس
درود خسته نباشید عالی بود اسم پسرهای من هر دوشون اسمای اصیل ایران آریا و آرشام با غرور اسم شون رو صدا میزنم سپاس از شما
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2