سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۰۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۴:۰۰
۲

سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
حامد
این سرعتش دو براربره :)))))
ناشناس
اینگونه ناهنجاریها که متاسفانه در میان جانوران نیز مانند آدمها بسرعت درحال گسترش است ناشی از وجود آلودگیهای شیمیایی وصنعتی است که از طریق پسآبهای آلوده در محیط پراکنده ،جذب وتراکم دربافتهای گیاهی وجانوری شده بتدریج موجب جهشهای ژنتیکی در حیوانات و آدمها میشود.
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2