پیشنهاد پارسینه
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
۰۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۱
۹
 ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ ﺩﻫﺎﻥ ﯾﺎ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ ﺑﺪﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻮﯼ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﮔﻨﺪﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

.1 ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺵﻃﻌﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺑﻮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻀﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺯﻫﺮﺍﺑﻪﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻋﺪﻩ ﺷﺎﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

.2 ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ
ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻓﺴﺖﻓﻮﺩﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺑﻮﯼ
ﺑﺪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺭﻭﻧﺪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻓﻮﺭﯼ ﻧﯿﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺑﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

.3 ﻗﻬﻮﻩ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺯﯾﺎﺩ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﻮ ﺷﺪﻥ ﺩﻫﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻗﻬﻮﻩ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ
ﺩﻫﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻮﯼ ﺑﺪﯼ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻬﻮﻩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺯﺍﺭ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

.4 ﭘﯿﺎﺯ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﺯ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﻻﺩﺷﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ
ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﺯ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﻮ ﺷﺪﻥ ﺑﺪﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﯿﺎﺯ ﺧﺎﻡ، ﺑﺪﻥ ﮔﺎﺯﯼ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻓﺮﺩ ﻋﺮﻕ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻋﺮﻕ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺪﺑﻮ
ﺍﺳﺖ.

.5 ﺷﯿﺮ

ﺷﯿﺮ ﻏﯿﺮﭘﺎﺳﺘﻮﺭﯾﺰﻩ ﺑﻮﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ. ﺷﯿﺮ ﺣﺎﻭﯼ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﯾﺰﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﻫﺎﻥ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ، ﺑﻮﯼ ﺑﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﯾﺪﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺑﺰﻧﯿﺪ
پــنــجــره
نظرات
بوشهر
اگر زیاد عرق می کنید، بخوانید
برخی از مواد غذایی مانند سیر و پیاز می تواند روی بوی بد عرق تاثیرگذار باشد و موجب افزایش و تغییر در بوی آن شود. همچنین بعضی بیماری ها مانند تب مالت باعث بوی بد عرق افراد می شود.
یکی از طبیعی ترین واکنش های بدن در برابر گرما و تحرک و البته خنک نگه داشتن دمای بدن، عرق کردن است. اما همین واکنش طبیعی اگر روی پوست بدن باقی بماند، بوی بدی دارد که اغلب ما ترجیح می دهیم در زندگی اجتماعی و خانوادگی با بوی بد بدن، دیگران را نیازاریم.

بدن ما دو نوع عرق تولید می کند؛ «اکرین» که عرق بی رنگ و بی بویی است و روی پوست تمام بدن ترشح می شود و نقش حیاتی تنظیم دمای بدن را خصوصا زمانی که تحرک زیادی داریم، به عهده دارد. نوع دوم، عرق «آپوکرین» است که مایعی غلیظ تر است و از غدد نواحی زیر بغل، کشاله ران و دست و پا ترشح می شود.

عرق بدن که از غدد ترشح کننده درون پوست تولید می شود، برای خنک کردن بدن است. در واقع هنگامی که این آب به آرامی از روی پوست بدن تبخیر می شود، با گرفتن گرمای بدن، پوست را خنک می کند ولی آنچه موجب می شود عرق، بوی بد به وجود بیاورد، باکتری هایی است که روی سطح پوست زندگی می کنند.

عرق بدن ماده بوداری محسوب نمی شود، اما اگر مدت طولانی روی سطح پوست باقی بماند، باکتری هایی که به صورت طبیعی روی پوست وجود دارد، در اثر واکنش های شیمیایی، بوی بد بدن را به وجود می آورند.

جالب است بدانید عرق کودکان به این علت که آپوکرین ترشح نمی کند معمولا بوی بد نمی گیرد، از این رو باکتری ها نمی توانند با چیزی فعل و انفعال داشته باشند. با بالا رفتن میزان تستوسترون بدن در دوران بلوغ، آپوکرین نیز ترشح می شود.

حمام کردن مساوی با خوشبویی

بعضی از افراد به دلیل این که میکروب های بیشتری روی سطح بدنشان زندگی می کنند، بیشتر از سایر افراد از بوی بد عرق خود ناراحت هستند که بهترین راه برطرف کردن آن، همان شست و شوی به موقع و مرتب بدن است.

بوی بد عرق با شستشوی مکرر و استفاده از صابون های آنتی باکتریال برطرف می شود و برای کاهش ترشح عرق برای بعضی نواحی بدن که تعریق در آن زیاد است نیز داروهای موضعی توصیه می شود که مهم ترین آنها، محلول های ضد تعریق است که به منظور بستن مجاری عرق و کاهش ترشح آن به کار برده می شود. کرم های حاوی این ترکیب نیز برای این منظور در داروخانه ها موجود است که می توان از آنها استفاده کرد.

لازم است بدانید که صابون ها و شامپوها هیچ نقشی در جلوگیری از ایجاد عرق ندارد و فقط حاوی ترکیبات ضدمیکروب یا ضدقارچ بوده و برای از بین بردن آثار عرق موثر است.

بهتر است افراد در فصل گرما بیشتر از لباس های نازک و نخی استفاده کنند و از پوشیدن لباس های پلاستیکی دوری کنند زیرا پلاستیک، عرق را به خود جذب نمی کند.

همچنین استفاده از لباس های با رنگ روشن مناسب تر است زیرا رنگ های تیره گرمای بیشتری را به خود جذب می کند و آن را بیشتر در بدن نگه می دارد.

اسپری ها و مام ها هم به دلیل دارا بودن ترکیبات آلومینیوم کلراید همراه با مواد معطر، برای جلوگیری از منتشر شدن بوی بد عرق مناسب است. در صورت استفاده باید توجه داشت که بلافاصله پس از انجام اصلاح مورد استفاده قرار نگیرد زیرا اثرات تحریک کنندگی دارد و ممکن است خارش ایجاد کند.

ناگفته نماند در صورتی که بهداشت فردی و شست و شوی مرتب و انتخاب صحیح پوشاک وجود نداشته باشد کاربرد این مواد به خصوص اسپری های خوشبو کننده نه تنها کارساز نبوده بلکه بوی ترکیبی حاصل از بدن بسیار آزار دهنده تر خواهد شد.

نقش تغذیه در تعریق

برخی از مواد غذایی مانند سیر و پیاز می تواند روی بوی بد عرق تاثیرگذار باشد و موجب افزایش و تغییر در بوی آن شود. همچنین بعضی بیماری ها مانند تب مالت باعث بوی بد عرق افراد می شود.

کم کردن مصرف کافئین از برنامه غذایی روزانه بسیار مفید خواهد بود. قهوه، نوشابه، شکلات و سایر مواد غذایی کافئین دار با تحریک غده ترشح کننده آپوکرین در ایجاد بوی بدن تاثیر دارد.

نوشیدن میزان کافی آب و مایعات، غدد ترشح کننده اکرین را فعال می سازد که باعث رقیق تر شدن عرق آپوکرین می شود.

در فصل تابستان سعی کنید همیشه همراه خود شیشه آب یا آبمیوه داشته باشید و مدام مایعات بنوشید. حتی اگر احساس تشنگی هم نمی کنید نوشیدن دائمی مایعات را فراموش نکنید.

اگر تعرق زیادی دارید و از بوی عرق بدن تان در عذاب هستید، حتما حجم غذا را در هر وعده کاهش داده و تعداد وعده ها را افزایش دهید.

از مصرف غذاهایی مانند غذاهای گوشتی که حاوی پروتئین زیاد است، اجتناب کنید چون این غذاها حرارت سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد.

همچنین سعی کنید آرام باشید و از انجام فعالیت های پرتحرک در ساعات گرم تر روز خودداری کرده و در عوض این گونه فعالیت ها را به ساعات خنک تر روز که معمولا بین ساعت چهار تا هفت صبح است، موکول کنید.
شهرزاد19ساله
از همشون به غبر از قهوه،میتونم به راحتی بگذرم.
ترک کردن قهوه امکان ناپذیره.
ناشناس
بابا با کلاس...................
صالح
دست برو بچه های پارسینه درست ممنون مرسی ساغول وهمچنین دست کارشناس غذایی دکتر بوشهر
مهران
وجدانا قهوه خوردن دیگه منفی داره آقا همگی دسته جمعی بریم بستری شیم
عسلك
خيلييييييييي باحال بود كلي خنديدم بريم بستري شيم؟؟؟؟؟؟
بوشهر
سینا صفوی یا بااصطلاح مجنبی مثل اینکه نا سلامتی دکتر ادبیاتی و روانشتاسی و ادبیات قاطی کرده ای ، کپی هم ار مطلب دیگران بر می داری و به اسم خودت تموم می کنی و بعد مثل ادامس یفه دیگران می چسپی ، جانم خدا هر با پر هم تشخیص نمی دهی که فزق طنز و حقیقت چیست ؟ این مطلب گفتم که گفتی من گفتم زیر ابرو را داشتم یکبار دیگه اینو مینویسم که این طنز است یا حقیقت ؟ من برداشتم پیشاتیم امد پائین . خزاب شد دیگه بر نداشتم ، از ترس ابرو اسم کامنت هم عوض می کنی ؟ بابا مرد باش . پارسیته بچاپ
ناشناس
ادکلن بزن تا بوی تخم مرغ گندیده نگیره
ناشناس
واقعا از قهوه نمی شه گذشت
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2