پیشنهاد پارسینه
۲۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۳
۰
قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور که چندي پيش به تصويب نمايندگان و امضاي رئيس مجلس رسيد شامل 11 ماده است که زمان اجراي آن با توجه به اجرايي شدن يک بند از مواد از سال تحصيلي آينده خواهد بود.

پس از کش و قوسهاي فراوان، کليات سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
 
جزئيات کامل اين قانون که در 11 ماده به تصويب رسيده است، به شرح ذيل است:
 
" قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور
 
ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي شوند:
 
الف - سابقه تحصيلي: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گيري توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسري، نهايي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
 
ب- آزمون عمومي: آزمون سراسري از ميان دروس عمومي رشته هاي تحصيلي در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي شود.
 
پ- آزمون اختصاصي: آزمون سراسري از ميان دروس تخصصي رشته هاي تحصيلي در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي شود.
 
ت- رشته محل: رشته هاي تحصيلي که داوطلب بر اساس محل تحصيل (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي) انتخاب مي کند و به ادامه تحصيل مي پردازد.
 
ماده 2- به منظور برنامه ريزي، تصويب مقررات هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي کليه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور در مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد پيوسته، دکتري حرفه اي و دکتري پيوسته «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» که از اين پس در اين قانون «شورا» ناميده مي شود با ترکيب زير تشکيل مي شود:
 
الف- وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)
 
ب- وزير آموزش و پرورش
 
پ- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
 
ت- معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري
 
ث- معاون آموزشي وزير آموزش و پرورش
 
ج- معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
 
چ- رئيس سازمان سنجش آموزش کشور (دبير شورا)
 
ح- يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
 
خ- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و روساي دو دانشگاه دولتي از دانشگاه هاي زير مجموعه وزارت خانه هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» به انتخاب وزراي مذکور بدون حق راي
 
د- روساي مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بدون حق راي
 
تبصره - عضويت اعضاء در «شورا» قابل تفويض به غير نمي باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي غيرناظر رسميت مي يابد.
 
ماده 3- وظايف و اختيارات «شورا» به شرح زير مي باشد:
 
الف- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در امر سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها
 
ب- تصويب عناوين، محتوا و مقررات آزمون ها
 
پ- اتخاذ تصميم در مورد مقررات روش پذيرش دانشجو در دانشگاه ها مندرج در ماده (5)
 
ت- اتخاذ تصميم در مورد ميزان تاثير هر يک از عوامل سابقه تحصيلي، آزمون عمومي و آزمون اختصاصي در سنجش
ث - تصميم گيري در امور مرتبط با سنجش و پذيرش دانشجو براي داوطلبان فاقد سابقه تحصيلي
ج- بررسي، ارزشيابي و تاييد گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کيفيت و رعايت مقررات قانوني آزمون سراسري حداکثر چهارماه پس از اعلام نتايج نهائي و ارسال گزارش آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس
تبصره - «شورا» مي تواند براي انجام وظايف محوله کارگروه هاي تخصصي تشکيل دهد.
ماده 4- شورا موظف است در اجراي اين قانون، سياست هاي کلي نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اسناد بالادستي را رعايت نمايد.
ماده 5- پذيرش دانشجو در دانشگاه ها به روش ظرفيت رشته - محل و تقاضاي داوطلبان بر اساس «سابقه تحصيلي» يا «سابقه تحصيلي و آزمون (عمومي يا عمومي - اختصاصي)» صورت مي گيرد.
تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش مسئوليت ارائه سابقه تحصيلي براي دانش آموزان و متقاضيان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجراي اين تبصره تغييرات لازم را در تشکيلات اداري خود به تصويب مراجع ذي ربط برساند.
تبصره 2- سازمان سنجش آموزش کشور مسئوليت سنجش داوطلبان را برعهده دارد.
تبصره 3- تعيين روش پذيرش دانشجو در دانشگاه بر اساس ظرفيت رشته - محلها و تقاضاي داوطلبان به صورت سالانه تعيين و از طريق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام مي گردد.
تبصره 4- در پذيرش دانشجو تاثير سابقه تحصيلي سالانه به صورت تدريجي و صعودي است و پس از پنج سال حداقل هشتاد پنج درصد (85 %) ظرفيت پذيرش دانشجو در کل کشور بر مبناي سابقه تحصيلي خواهد بود.
تبصره 5- در سال اول اجراي اين قانون تاثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني که داراي سابقه تحصيلي مي باشند حداقل بيست و پنج درصد (25%) مي باشد.
ماده 6- دانشگاه ها مي توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذيرش در رشته - محلهاي خود را به «شورا» پيشنهاد دهند و در صورت تصويب نسبت به پذيرش دانشجو اقدام شود. وظيفه هماهنگي در امر پذيرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.
ماده 7 - سهميه هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص پذيرش دانشجو کماکان به قوت خود باقي است.
ماده 8- داوطلباني که بر اساس اين قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي پذيرفته مي شوند بر اساس مقررات پيشنهادي ستاد کل نيروهاي مسلح که به تصويب فرماندهي کل قوا مي رسد از معافيت تحصيلي خدمت نظام وظيفه برخوردار مي شوند.
ماده 9- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط " شورا " تهيه مي شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 10- اين قانون از سال تحصيلي 1394-1393 در صورت اجرايي شدن تبصره 5 ماده 5 لازم الاجرا مي باشد.
ماده 11- از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب 1386.8.9 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت اجراي برنامه لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دهم شهريورماه يکهراز و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1392.6.20 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو