بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه کرد
براي دوازدهمین سال متوالي

بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه کرد

بيمه آسيا براي دوازدهمین سال متوالي خبرنگاران حوزه بيمه رسانه هاي جمعي کشور را تحت پوشش بيمه حوادث گروهي...
نمایش آرشیو سرویس
آخرین اخبار