زندان برای بدهکاران مهریه ممنوع می‌شود

زندان برای بدهکاران مهریه ممنوع می‌شود

براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می‌شود و همچنین با اضافه شدن بند اکراه به بند‌هایی که حق طلاق را به زنان می‌داد، راه طلاق گرفتن زنان سهل‌تر می‌شود.
بعد از طلاق چگونه نام همسر را از شناسنامه حذف کنیم؟

بعد از طلاق چگونه نام همسر را از شناسنامه حذف کنیم؟

حذف نام همسر از شناسنامه دغدغه خیلی از زنان و مردانی است که طلاق گرفته‌اند و نمی‌خواهند از همسر سابق نامی در شناسنامه‌شان باشد اما مقررات قانونی تحت شرایط خاصی به افراد اجازه می‌دهد تا نام همسر اول را از شناسنامه حذف کنند.

آشنایی با شرایط برخورداری از «نظام نیمه آزادی»

نظام نیمه‌آزادی از این نهاد‌های نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده است، اما بر نظارت دایمی بر او تاکید می‌شود. این روش از یک سو، ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد.
چه کار‌هایی جرم مالیاتی هستند و چه مجازاتی دارند؟

چه کار‌هایی جرم مالیاتی هستند و چه مجازاتی دارند؟

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هفت مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت اقدام را انجام دهد، مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود.
رای جالب یک قاضی دادگاه تجدیدنظر درباره حق «برخورداری از حق»

رای جالب یک قاضی دادگاه تجدیدنظر درباره حق «برخورداری از حق»

حق برخورداری از حق از حقوقی است که انسان صرفاً به دلیل اینکه عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اشخاص را نمی‌توان به صرف نداشتن تابعیت خاص از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی محروم کرد
۱۲ نکته درباره «فرزندخواندگی»

۱۲ نکته درباره «فرزندخواندگی»

سازمان بهزیستی کشور متولی نگهداری از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست است و خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی می‌توانند این کودکان را به سرپرستی بپذیرند. سرپرستی این کودکان شرایط و ضوابط خاصی دارد که این خانواده‌ها باید از آن‌ها برخوردار باشند.
«ترک انفاق» چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

«ترک انفاق» چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

طبق عقیده برخی از فقها، مبلغ معینی برای پرداخت نفقه وجود ندارد و میزان نفقه بر اساس نیاز‌های زن پرداخت می‌شود، اما به عقیده قانونگذاران شوهر باید پرداخت نفقه را بر اساس موقعیت اجتماعی زن بپردازد
عناصر قانونی تشکیل دهنده «تقصیر» داوران در مسابقات ورزشی

عناصر قانونی تشکیل دهنده «تقصیر» داوران در مسابقات ورزشی

مقررات ورزشی مجموعه شرایطی است که توسط فدراسیون ها، هیات ها، انجمن‏‌ها و مثال آن‌ها به صورت مدون و در رابطه با عملیات ورزشی تنظیم گردیده و داوران رشته ورزشی مکلف به اجرای آن هستند.
آشنای با مفهوم و آثار حقوقی حوادث قهری یا غیرمترقبه

آشنای با مفهوم و آثار حقوقی حوادث قهری یا غیرمترقبه

هنگام ورود هر خساراتی شامل سوانح و حوادث طبیعی، ابتدا باید زیان‌دیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود. در واقع، تنها دلیلی که مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه می‎کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است.
آیا زوجه ملزم به آوردن جهیزیه به منزل همسر است؟

آیا زوجه ملزم به آوردن جهیزیه به منزل همسر است؟

جهیزیه از زمره حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک و از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است.
نکات مهم آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس برای والدین چیست؟

نکات مهم آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس برای والدین چیست؟

نخستین استفاده‌ای که از این آیین‌نامه می‌شود، این است که اشخاص حقیقی نمی‌توانند رأسا به عنوان سرویس مدارس ایفای نقش کنند و این کار باید توسط مؤسسات یا شرکت‌های پیمانکاری که شخصیت حقوقی هستند صورت گیرد.
ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺤﺚ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻨـﻊ اﺷـﺘﻐﺎل زوﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت زوج ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘـﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻧﻪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣـﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و اﺛﺒـﺎت ﺷـﺄن و ﻣﺮﺗﺒـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻮﻫﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.

بازداشت قبلی متهم در کدام جرم‌ها محاسبه خواهد شد؟

تا قبل از سال ۱۳۹۲ در قوانین کیفری تنها متنی که قابل استناد جهت احتساب مجازات به واسطه بازداشت قبلی متهم وجود داشت تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بود که مقرر می‌داشت چنان‌چه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت از مقدار حبس او کسر خواهد شد.
فحاشی کردن در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟

فحاشی کردن در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟

یک وکیل دادگستری درباره جرم فحاشی در فضای مجازی توضیح داد.
آشنایی با چگونگی استقرار مالکیت ورثه

آشنایی با چگونگی استقرار مالکیت ورثه

استقرار در لغت مصدر باب استفعال از ریشه‌ی «قَرَر» به معنای ثبات، سکون و استوار شدن است. در اصطلاح به حالت دوام و ثبات امری در واقع، استقرار گویند. مالکیت در لغت به معنای مالک بودن و دارندگی است. در اصطلاح رابطه‌ای است میان فرد و شیء که به موجب آن فرد اختیار انجام دادن تصرفات مالکانه را در آن مال دارد؛ مثل فروختن آن مال یا استفاده از آن.
۴