وزارت بهداشت سرانجام پروتکل بهداشتی برای برگزاری مسابقات فوتبال را اعلام کرد.