خواننده زن تازه مسلمان شده آمریکایی درباره حجاب می‌گوید.