رضا کرمانشاهی به همراه علیرضا خورشیدی و محمد رضا اکبریان روی آنتن زنده برنامه اتفاق رشیدپور نکات مهمی را نقل کردند.