گوناگون

سخنان عبدالناصر همتی به هنگام ثبت نام در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

سخنان عبدالناصر همتی به هنگام ثبت نام در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

در این گزارش مــتن کامــل سخنان عبدالناصر همتی به هنگام ثبت نام در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را مشاهده میفرمایید.

مــتن کامــل سخنان عبدالناصر همتی به هنگام ثبت نام در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف ایران 

٣ ســال پیش، هنگام ثــبت نــام در انــتخابــات ریاســت جمهوری، ١۴٠٠ به یک نکته ای اشاره کردم.

آن نکته این بود که : "امــروز جــایگاه اقــتصادی کشور و رفــاه و آســایش مــلت بــزرگ ایران ھم تراز با همت، فداکاری، شجاعت، تلاش و صبوری آنھا نیست و هیچ امـری مهمتر از معیشت و رفـاه مـردم شـریف ایران نمی باشد ". 

بـعد از سـه سـال، امـروز درسـتی آن گـفته ها را شـما بـا تـمام وجـود خود درک می کنید. تـورم سـرسـام آور و افـسارگسیخته این دوره، کاهش شـدید ارزش پــول ملی، تشــدید ناترازی های جــدی در شــبکه بــانکی، و ادامه تحریم های ظـالـمانه، امکان رشـد و تـوسـعه اسـاسی کشور را بشـدت محدود کرده است. 

در این سالها سـطوح فـقر بشـدت افـزایش یافـته و قـدرت خـرید شـما مردم، به کمتر از نصف کاھش پیدا کرده است. همزمان، رانتها و فـساد گسـترده، عده ای را ھـر روز فـربـه تـر و توزیع درآمد را به نقطه ای بحرانی رسانده است. 

مـن آمـده ام که بـگویم، امـروز ھـمچنان امیدوار بـه آینده ھسـتم. بـا دیدن جـوانـان تحصیلکرده و آمـاده کار و اشـتیاق زنـان و مـردان ایرانی جھـت فـردای بھـتر بـرای خـود و فـرزنـدانـشان، امیدواری مـن هر روز بیشتر می شود.

آینده این کشور در دسـت جـوانـانی اسـت که بـدنـبال یک زنـدگی بـا عـزت و همراه بـا رفاه، بـدون دغدغه های بیهوده سیاسی هسـتند، جوانانی که به حق اصلاح امور را از مسئولان می خواهند.

امـروز دیگر زمـان آزمـون و خـطا نیست. مـردم انـتظار دارنـد که مسـئولان بـدون شـعار زدگی و بـازی بـا الـفاظ، امـورات اقـتصادی آنـھا را ساماندهی کنند. امـروز دیگر زمـان شعارهای بیحـاصـل و وعده های تو خالی نیست،  امـروز شـما و مـن، می دانیم که تـنھا راه اصـلاح امـور، مـشارکت فـعال شـما در انـتخابـات و رای قـاطـع شـما بـه تـوقـف روندهایی اسـت که اوضاع اقتصادی کشور را به مرزهای بحرانی رسانده است. 

مـن به پشتوانه رای شـما، متعھـد بـه اصـلاح امـور در بـدنـه اجـرایی کشور، با ھدف حذف فرآیندھای فساد خیز و تورم زا ھستم. تکیه مــن بــرھمکاری بــا تــمام نهادهای حــاکمیتی و جناح های سیاسی، بـرای انـجام اصـلاحـات اقـتصادی و قـراردادن کشور در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد، خواهد بود. 

کاھـش یافـته و امید و بـا انـجام اصـلاحـات مـورد نـظر، تـورم قـطعا انگیزه برای سرمایه گذاری درکشور دوباره جان می گیرد. حتی در شرایط تحریم هم باتصمیمات درستی در حوزه اقتصاد حقوق بگیران کلان میتوان میزان بازنده بودن مردم، خصوصا دراقتصاد را، کاھش داد. سرمایه انسانی کشوردرحال خسارت است برای حفظ ارزش ھای سرمایه انسانی حتی در شرایط تحریم میتوان تصمیمات بهتری گرفت.

اعتماد نیاز به بازنگری و بازسازی دارد. رشد عوامل کنترل از سوی حاکمیت باعث کاھش اعتماد مردم شده است. نگاه کنترل مردم باید به اعتماد به مردم تغییر کند.

تحریم یک واقعیت که منکران آن هم آن را احساس می کنند. برای رفع تحریم باید توافق ملی ایجاد شود و برای خنثی سازی تحریم باید کاسبان تحریم را از دسترسی به ثروت و سرمایه ملی و قدرت خرید مردم دور کرد. تجربه های چهل ساله مـدیریتی مـن در بـخش های مـختلف گـواه بـر این اســت که تــنھا بــا ھمکاری واســتفاده از نیروهای کارآمــد و دوری از تــنشھــای بیھوده سیاسی و اســتفاده از یافــته های علم اقتصاد میتوان شرایط اقتصادی شما مردم را بھبود بخشید. تـمام تـلاش مـن، تـعامـل بـا همسایگان، گسـترش روابـط اقـتصادی بـا همه کشورهایی که به نوعی در خدمت منافع ملی ما قــرارمیگیرنــد و تکبیه بـر دیپلماسی ورزیده و چــابک بــرای رفــع تحریم ها و گشایش مراودات با دنیا خواھد بود.

در روزهای آینده برنامه جـامـع مـن در پیش روی شـما خواهد بـود، امیدوارم بــا مــشارکت خــود در انــتخابــات، امکان اجــرا شــدن این برنامه را فراهم کرده و کشور را در ریل رشــد و پیشرفــت قرار دهید.

 

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار