گوناگون

فایده منطق، راسخ کردن خطاهای ذهن است

پارسینه: دانشمندان پیشین روشی درست نداشته و از علم نتیجه قابلی نگرفته اند و هرنتیجه ای هم که به دست امده است بر سبیل اتفاق بوده است

؛یکی این که شیوه ی علمی آنها چنان بوده که نتایح علمی از آن حاصل نمی شده است ؛ دوم اینکه برای رسیدن به معلومات، از راهی نمی رفتند که به مقصود برسند چه این که "منطق" که آن را وسیله کسب علم قرار داده بودند در حقیقت، وسیله نیست ؛ "مجهولات به برهان قیاس" که جزء اصلی منطق است به وسیله خود منطق معلوم نمی شود و بدین ترتیب حقیقت هم مکشوف نمی گردد ... فایده منطق، راسخ کردن خطاهای ذهن است و کشف حقیقت، تنها با منطق و تعقل و قیاس و استخراجِ جزئیات از کلیات ، میسر "نیست" بلکه باید در "جزئیات،مطالعه" نمود و معلومات جزئی را به ترتیب و تسلسل درآورد و از آنها استخراجِ کلیات کرد و مادام که به مطالعه ی جزئیات و استقراء ، پی به حقایق برده نشده، استدلال و تعقل،بی مآُخذ و بی بنیاد و مبتنی بر موهومات است و علمی که از آن نتیجه می شود، توجیه و تحقیق واقعیات نیست بلکه مجعولات و موضوعات ذهن خود ماست و با "احوال حقیقی طبیعت" مناسبتی ندارد.فرانسیس بیکن


سیرحکمت در اروپا.محمد علی فروغی

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار