گوناگون

بيشترين و کمترين اجاره مسکن در کجاست؟

پارسینه: مرکز آمار اعلام کرد: بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده 160257 ريال در تهران و کمترين آن 18805 ريال در چهارمحال بوده است.

مرکز آمار اعلام کرد: بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده 160257 ريال در تهران و کمترين آن 18805 ريال در چهارمحال بوده است.

به گزارش مهر مرکز آمار ايران در گزارشي جزئيات قيمت و اجاره مسکن در نقاط شهري کشور در نميه اول سال 93 را اعلام کرد:

با توجه به اينکه کاهش يا افزايش حجم (تعداد) معاملات در شهرهاي بزرگ باعث کاهش يا افزايش شديد متوسط (حسابي) قيمت در سطح کشور مي شود، از متوسط تعديل شده (متوسط وزني) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهاي مسکوني داراي سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه مي شود، استفاده خواهد مي شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغييرات واقعي قيمت را مشخص کرد.

متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسکوني کلنگي

متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسکوني کلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در کل کشور 7248 هزار ريال بوده است که نسبت به دوره قبل 1 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9 درصد افزايش داشته است، در ميان استان هاي کشور، بيشترين متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسکوني کلنگي معامله شده 38771 هزار ريال در استان تهران و کمترين آن 582 هزار ريال در استان کهگيلويه و بوير احمد بوده است.

همچنين کمترين ميزان قيمت خريد و فروش يک متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسکوني کلنگي، مربوط به استان يزد با 50 هزار ريال و بيشترين ميزان آن در استان تهران با 219770 هزار ريال به دست آمده است.

متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زير بناي مسکوني

متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در سطح کل کشور 14330 هزار ريال بوده است که نسبت به دوره قبل 0.9 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.3 کاهش درصد داشته است. مقايسه متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع مسکوني در ميان استان هاي کشور نشان مي دهد که بيشترين آن 33690 هزار ريال در استان تهران و کمترين آن 1791 هزار ريال در استان کهگيلويه و بوير احمد بوده است.

از سوي ديگر، کمترين قيمت خريد و فروش هر متر مربع مسکوني در معاملات انجام شده در اين دوره مربوط به استان خوزستان با 63 هزار ريال و بيشترين ميزان آن متعلق به استان تهران با 223017 هزار ريال بوده است.

متوسط اجازه ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک متر مربع زيربناي مسکوني

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک متر مربع زيربناي مسکوني از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در سطح کل کشور 73003 ريال بوده است که نسبت به دوره قبل 10.1 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.9 درصد افزايش داشته است. در ميان استان هاي کشور بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده 160257 ريال در استان تهران و کمترين آن 18805 ريال در استان چهارمحال و بختياري بوده است.

همچنين، کمترين اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع زيربناي مسکوني اين دوره مربوط به استان قزوين با 1667 ريال و بيشترين آن مربوط به استان تهران با 899870 ريال بوده است.


ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار