گوناگون

شرایط معلم شدن در ۱۴۰۲ اعلام شد

شرایط معلم شدن در ۱۴۰۲ اعلام شد

پارسینه: شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به استناد بند ‹ب› ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱ قانون متعهدین خدمت خدمت به وزارت آموزش و پرورش و ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، وزارت آموزش و پرورش برای تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی خود، متناسب با مبانی و ارزش هایی اسلامی و نیاز دوره‌های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از میان متقاضیان واجد شرایط آزمون سراسری سال،۱۴۰۲ دانشجو معلم می پذیرد.

متقاضیان در صورت احراز صلاحیت های عمومی(گزینش)، اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه و اطلاعیه های بعدی آزمون مزبور، می توانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین کسب بالاترین نمره کل علمی در مقایسه با سایر متقاضیان آزمون در کد رشته های انتخابی، در صورت اعلام قبولی نهایی، ادامه تحصیل دهند.

گزینش بومی داوطلبان

پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به صورت «بومی پذیری» است. گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هریک از کد رشته محل‌ها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون (پردیس، مخصوص داوطلبان بومی ومحل خدمت) درج شده، صورت می‌پذیرد.

متقاضیان رشته های موردنیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کد رشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی استانی درج شده باشد همه متقاضیان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند. اگر بومی شهرستای درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن شهرستان و بخش های تابعه، مجاز به انتخاب کد رشته محل هستند.

اگر از یک شهرستان فقط یک بخش در دامنه پذیرش درج شده باشد داوطلبان همان بخش و دهستان های مربوطه، مجاز به انتخاب کد رشته محل جهت استفاده از سهمیه بومی منطقه‌ای خواهند بود.

در کد رشته محل‌هایی که برای یک استان درج شده است محدودیتی برای انتخاب کد رشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد لیکن در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن کد رشته محل، بومی بخش، شهر یا شهرستان و بخش های تابعه آن تلقی می شوند.

چنانچه در یک کد رشته محل که پذیرش در آن، به صورت بومی شهرستان یا بخش درج شده است ولی داوطلب واجد شرایط بر اساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کد رشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کد رشته محل مزبور را انتخاب نموده اند اختصاص می یابد.

کسب نمره علمی بالاتر در مقایسه با سایر داوطلبان درکد رشته انتخابی(طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی آموزش و پرورش الزامی است. داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

تعیین محل خدمت کد رشته - محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم (چند شهر/شهرستان/ منطقه) می باشد در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط(استان سهمیه خدمتی) خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت، به صورت قطعی اعلام خواهد شد.

عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از ایفای تعهد خدمت تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل آموزش وپرورش استان محل خدمت می باشد.

شرایط وضوابط اختصاصی مندرج دراین دفترچه برای رشته های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی بهداشت مدارس که در دانشگاه های علوم پزشکی و با همکاری دانشگاه فرهنگیان پذیرش می شوند نیز حاکم خواهد بود.

چنانچه متقاضی مجاز به انتخاب کد ر شته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی بوده و اقدام به انتخاب کد ر شته محل های دانشگاه های مزبور را به نماید، بر اساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون بر اساس اولویت های انتخابی تا دو (۲) برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصــاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد.

معرفی متقاضی جهت انجام مصاحبه تخصصی و گزینش به منزله قبول نهایی فرد در دانشگاه های مذکور تلقی نمی گردد. چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضی معرفی شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت برمبنای دامنه پذیرش بومی(بخش، شهرستان، استان و توضیحات کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در نظرگرفتن نمره علمی نهایی داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاهای مزبور تلقی نمی شود.

حداقل نمره علمی متقاضیان

کسب حداقل نمره کل نهایی علمی ۶۰۰۰ و بالاتر جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری خواهد بود. کسب حداقل نمره کل نهایی علمی ۵۵۰۰ برای پذیرش قاریان وحافظان قرآن و استعداد برتر ملی الزامی است.

نداشتن هیچ گونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت(دائم یا موقت) به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، (از آغاز تا پایان دوره تحصیل در دانشگاه) لارم است و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم (معدل سهپایه اول،دوم و سوم) تعیین می‌شود.

حداقل معدل پذیرش

حداقل معدل کل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد داشت. همچنین سن مجاز برای دبیری به موجب ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام جهت تحصیل رشته مورد نیاز آموزش وپرورش الزامی است.

سن داوطلبان

محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه‌ای است که به استناد آن در آزمون ورودی ثبت‌نام می کند، بنابراین تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله‌ای، قبولی وی لغو خواهد شد. حداکثر سن ورود به دانشگاه های مزبور، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

دانشجویان دوره روزانه وغیرروزانه (نوبت دوم وشبانه) پیام نور،دانشگاه آزاد اسلامی، مجازی، پردیس، غیرانتفاعی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و پذیرفته شدگان روزانه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱به شرط نداشتن منع نظام وظیفه عمومی، می توانند رشته های مورد نیاز آموزش وپرورش را انتخاب نمایند .

بدیهیاست درصورت قبولی، باید از رشته قبلی خود انصراف داده و فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه /پردیس جدید محل قبولی خود (در زمان پذیرش) ارائه نمایند در غیراین صورت قبولی آنان "کان لم یکن" تلقی خواهد شد. دانشجویان دارای تعهد خدمت به دستگاه های اجرایی و دانشجویان بورسیه به شرطی مجاز به ثبت نام خواهند بود که علاوه بر اخذ فرم انصراف قطعی، نسبت به تعیین تکلیف تعهد و موافقت دستگاه مربوطه را (تا زمان ثبت نام در محل قبولی جدید) اخذ نموده باشد.

پذیرفته شدگان مکلف هستند درمحل قبولی بارعایت ضوابط مربوط ثبت نام نمایند درصورت تایید صلاحیت های عمومی گزینش و صدور فرم تاییدیه انفرادی، درطول نیم سال اول تحصیلی،(به غیر از پذیرفته شدگان دوره مشترک) به میزان دوبرابر مدت تحصیل که (حداقل آن کمتراز ۵ سال نخواهدبود.) باید به آموزش وپرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دوبرابر مدت تحصیل خود، درمحل تعیین شده توسط وزارت آموزش وپرورش خدمت نمایند تحصیل آنان دردانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی منوط به سپردن تعهد محضری خواهدبود مدت تحصیل دانشجو - معلمان جزء سوابق خدمت (حداکثر۴سال دوره کارشناسی) آنان محسوب می شود.

حقوق کارآموزی درطول تحصیل

پرداخت حقوق کارآموزی درطول تحصیل تحت هر شرایطی، صرفاً حداکثر برای ۴سال مجاز خواهد بود و اخذ تعهد، استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در هراستان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعهد محضری رسمی مبنی بر «عدم جابه جایی برون استانی، حداقل به مدت ۱۰ سال خواهد بود.

به موجب تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش مصوب مجلس شورای اسلامی ،هزینه های شبانه روزی ( هزینه خوابگاه و غذا) وفق ضوابط مربوط از حقوق پرداختی کسر خواهد شد.

عدم ثبت‌نام درمحل قبولی تحت هر شرایطی (حداکثر تا قبل از شروع نیم سال تحصیلی جدید بعد از اعلام قبولی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور)، به منزله انصراف و استنکاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد "کان لم یکن" تلقی خواهد شد.

تحصیل شبانه روزی داوطلبان

تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی می باشد. دانشجویان در طول مدت تحصیل خود علاوه برگذراندن واحدهای درسی، موظف هستند تعدادی دروس مهارتی و تربیتی و پودمان های نظامنامه فرهنگی -تربیتی را با توجه به طراحی کلان برنامه درسی دانشگاه و ساحت های 6گانه مرتبط با سند تحول بنیادین را بگذرانند.

همچنین، شرکت در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه محل تحصیل نیز بارعایت ضوابط ومقررات مربوط الزامی می باشد. با توجه به شرایط خاص پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، انتقال دانشجو به سایردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و بالعکس ممنوع می باشد.

به موجب ماده ۴ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، تسلیم گواهینامه یا ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهرهمند شود ممنوع است.

ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده۴ قانون متعهدین خدمت وسایرضوابط ومقررات مربوط صرفاً در رشته های مورد نیاز آموزش وپرورش، درصورت موافقت با ادامه تحصیل وصدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش وپرورش محل خدمت و سپردن تعهد خدمت جدید، امکان پذیرخواهد بود.

امکان ادامه تحصیل مقاطع بالاتر

جهت ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری درآموزش وپرورش الزامی خواهدبود.

با توجه به مفاد ماده ،۶۰ ۶۱ و۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، ادامه تحصیل بعد از اشتغال به کار درمدارس، صرفاً در خارج از ساعت اداری موظف، امکان پذیر خواهد بود.

تغییر رشته وگرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابه‌جایی در بین دانشگاه‌ها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهدبود. ضمناً چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی دردوره کاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمات آنان درآموزش وپرورش، جذب و استخدام آنان امکان پذیر نخواهد بود.

تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به صورت شبانه روزی می‌باشد. چنانچه دانشجو به دلایل موجه( به تشخیص دانشگاه ) و یا برخی محدودیت ها در خوابگاه ساکن نباشد مکلفند همانند سایر دانشجویان خوابگاهی در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه درچارچوب ضوابط ومقررات مربوط و برنامه های شبانه روزی تعریف شده، مطابق نظام نامه فرهنگی دانشگاه مشارکت نمایند.

صدور احکام کارگزینی و ابلاغ اشتغال به کار معلمان بعد از فراغت ازتحصیل جهت تدریس در مدارس، مشروط به ادای سوگند معلمی و امضای سوگندنامه معلمی خواهد بود.متن امضاء سوگندنامه در پرونده دانشجومعلمان نگهداری می‌شود.

مسئولیت رعایت شرایط وضوابط عمومی واختصاصی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲از سوی کلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (داوطلبان ذکور)در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تلقی نمی‌شود.

درصورت تأیید صلاحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش، گزینش علمی نهایی آنان، براساس نمره کل نهایی که کسب کرده اند و با درنظرگرفتن اولویت های انتخابی آنان، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

مسئولیت درج اشتباه اطلاعات و یا عدم درج اطلاعات در مهلت مقرر برای تعیین اولویت های انتخاب رشته، محل تولد، محل اخذ مدرک سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه دوم، سهمیه ایثارگری(۲۵ ویا ۵ درصد) و یا استفاده از تسهیلات نخبگان، صرفاً بر عهده داوطلب خواهد بود فلذا بعد از اعلام نتایج آزمون سراسری و در راستای صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون، به موارد یاد شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار