گوناگون

چگونگی دریافت حقوق در دوره بارداری

چگونگی دریافت حقوق در دوره بارداری

پارسینه: کمک‌ هزینه روزهای بارداری و غرامت دستمزد روزهای بارداری امکانی است که زنان بیمه‌شده می‌توانند در دوران بارداری خود از آن بهره‌مند شوند، اما دریافت آن مستلزم شرایطی است.

طبق قانونی که برای مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی، وضع شده است، مادران، می بایست بر اساس زمان بندی و شرایط ذکر شده، مراحل مربوط به دریافت حقوق مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی را انجام دهند. مرخصی زایمان تامین اجتماعی، به گونه ای است که مادران، می توانند در طی مدت مرخصی، حقوق دریافت کنند؛ اما، نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی ۱۴۰۱​، با دریافت حقوق در دوره بارداری دیگر زمان ها متفاوت است.

منیبان نوشت: کمک‌ هزینه روزهای بارداری و غرامت دستمزد روزهای بارداری امکانی است که زنان بیمه‌شده می‌توانند در دوران بارداری خود از آن بهره‌مند شوند، اما دریافت آن مستلزم شرایطی است.

​بیمه بیکاری در نظام بیمه تأمین اجتماعی درواقع جبران بخشی از زیانی است که کارگر در اثر از دست دادن شغل خود متحمل می‌شود و جزو جدایی‌ناپذیر تأمین اجتماعی است. اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیلِ کسریِ منابع و عدم تعادل بین منابع و مصارف، قانونی را که در سال ۶۹ مصوب شد، تغییر داد تا با کاهشِ مشمولانِ دریافتِ این مستمری بارِ مالیِ کمتری از پرداختِ بیمه بیکاری به دوش بکشد.در سال ۱۳۸۴ طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، دایره‌ی حمایتی قانون بیمه‌بیکاری بیمه تامین اجتماعی تنگ‌تر شد و از آن به بعد دریافتِ مستمریِ بیمه بیکاری بیمه تامین اجتماعی برای تعداد بسیاری از بیمه‌شدگان میسر نبود.

نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی​ :

مرخصی با حقوق زنان شاغل باردار، با عنوان مرخصی زایمان، یکی از مرخصی های تامین اجتماعی، می باشد. نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی 1401، 9 ماهه و 12 ماهه، بسته به شرایط مادران، از طریق محاسبه دو سوم از مبلغ آخرین حقوق دریافت شده بیمه شدگان، امکان پذیر می باشد.

طبق قوانین و مقررات مرخصی در قانون کار، سازمان تامین اجتماعی نیز انواع مرخصی، همچون، مرخصی ساعتی، استحقاقی، بین تعطیلی، استعلاجی، بدون حقوق، مرخصی زایمان با حقوق و غیره را برای بیمه شدگان خود، در نظر گرفته است و افرادی که دارای شرایط لازم برای دریافت هر یک از این مرخصی ها باشند، می توانند مرخصی مد نظر خود را دریافت کنند.

آن دسته از افرادی که دارای شرایط دریافت مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی می باشند، می توانند مرخصی با حقوق بیمه تامین اجتماعی را دریافت کنند. مدت زمان مرخصی زایمان 9 ماه، می باشد و طبق قوانین وضع شده در سال جاری، با توجه به شرایط خاص برخی افراد، بازه زمانی مرخصی زایمان، به 12 ماه نیز افزایش پیدا کرده است و بر این اساس، روش حساب کردن حقوق مرخصی زایمان ۱۴۰۱ نیز برای چنین افرادی، متفاوت می باشد.

حال، با توجه به اهمیت نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی، برای متقاضیان دریافت این مرخصی، در ادامه، در رابطه با حقوق مرخصی زایمان سازمان تامین اجتماعی و همچنین، نحوه محاسبه آن، مطالبی آورده شده است.

طبق قانونی که برای مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی، وضع شده است، مادران، می بایست بر اساس زمان بندی و شرایط ذکر شده، مراحل مربوط به دریافت حقوق مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی را انجام دهند. مرخصی زایمان تامین اجتماعی، به گونه ای است که مادران، می توانند در طی مدت مرخصی، حقوق دریافت کنند؛ اما، نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی ۱۴۰۱​، با دریافت حقوق در دوره بارداری دیگر زمان ها متفاوت است.

بنابراین، مادران، در زمان مرخصی زایمان، از سازمان تامین اجتماعی، حقوق دریافت می کنند؛ اما این حقوق به نحوی محاسبه می شود که به اندازه حقوق اصلی و پایه بیمه شدگان نمی باشد. همچنین، طبق قانون وضع شده در سال جاری، مدت زمان مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی 1401، از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده است و تنها مادرانی می توانند از این مدت زمان مرخصی زایمان استفاده کنند که دارای شرایط لازم برای دریافت مرخصی باشند.

در صورتی که مادران، دارای شرایط دریافت مرخصی زایمان باشند، دریافت حقوق در دوره بارداری مربوط به مدت این نوع مرخصی نیز به آن ها، تعلق خواهد گرفت. شرایط لازم برای استفاده از مدت زمان مرخصی زایمان 9 ماهه بیمه تامین اجتماعی و دریافت غرامت، به شرح زیر می باشد:

قبل از یک سال، از زمان زایمان، مادران باید 60 روز، سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.

مادران، نباید در مدت زمان استراحت، مشغول به کار باشند و مزد و یا حقوقی دریافت کرده باشند.

در زمانی که مادران، به بیمه تامین اجتماعی، اعلام بیماری می کنند، باید مشغول به کار باشند و یا در مرخصی استحقاقی باشند.

در دوره استراحت مادران، می بایست مزدی برای مادران، مطرح شده باشد.

در صورتی که مادران، دارای شرایط ذکر شده باشند، می توانند طبق قانون مرخصی زایمان، از مدت 9 ماهه مرخصی زایمان استفاده کنند. در مدت زمان 9 ماهه مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی، به بیمه شدگان، حقوق مرخصی نیز تعلق خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که اگر مادری، بیش از 2 قلو باردار باشد، می تواند به جای استفاده از مرخصی 9 ماهه، از مرخصی 12 ماهه استفاده کند. بدیهی است که در مدت زمان مرخصی 9 ماهه و 12 ماهه، حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی، طبق روش حساب کردن حقوق مرخصی زایمان که در ادامه، توضیح داده می شود، پرداخت خواهد شد.

نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی ۱۴۰۱​

در بخش قبل، گفتیم که سازمان تامین اجتماعی، برای مادرانی که دارای شرایط لازم، برای دریافت مرخصی زایمان می باشند، مرخصی با حقوق در نظر گرفته است؛ البته، نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان بیمه تامین اجتماعی 1401، متفاوت از بازه های زمانی معمولی است که مادر، مشغول به کار می باشد. به همین دلیل، در ادامه، در رابطه با روش حساب کردن حقوق حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی، برای بیمه شدگان متقاضی دریافت این نوع از مرخصی های سازمان تامین اجتماعی، توضیحات لازم آورده شده است.

مقدار هدیه زایمان تامین اجتماعی که توسط سازمان تامین اجتماعی، برای مادران باردار، در نظر گرفته شده است، برابر است با میزان دو سوم آخرین مزد و یا حقوق پایه بیمه شده تامین اجتماعی، با در نظر گرفتن روز های استراحت که بدون کسر 3 روز اول استراحت، پرداخت می شود. بنابراین، طبق قانونی که وضع شده است، کمک هزینه بارداری، به مقدار دو سوم از آخرین حقوق دریافت شده مادران می باشد؛ اما نحوه محاسبه آخرین مزد و حقوق مادران باردار، برای تعیین حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی ۱۴۰۱​، چگونه است؟

روش حساب کردن آخرین مزد یا همان حقوق بیمه شده تامین اجتماعی، به این صورت می باشد که کل مبلغ های کسر حق بیمه، که بیمه شده در آخرین 90 روز قبل از استراحت خودش، دریافت کرده است، با هم جمع می شوند و در نهایت، این مبلغ بر تعداد روز های کارکرد بیمه شدگان، در این مدت زمان، یعنی 90 روز تقسیم می شود.

بنابراین، میزان دریافت حقوق در دوره بارداری که در دوره 9 ماهه و یا 12 ماهه ( برای مادران باردار بیش از 2 قلو ) مرخصی زایمان، به افراد، تعلق می گیرد، به میزان دو سوم از مبلغ آخرین حقوق دریافت شده آنان می باشد. لذا، روش حساب کردن حقوق زایمان، به گونه ای نیست که حقوق پایه به مادر تعلق گیرد. بلکه، آخرین حقوق دریافت شده مادر، محاسبه می شود و بر این اساس، دو سوم از مبلغ محاسبه شده، برای مادران لحاظ خواهد شد.

بدیهی است که پس از پایان مدت زمان مرخصی زایمان 9 ماهه مادران، در صورتی که مادران به محل کار خود بازگردند، حقوق پس از مرخصی زایمان، معادل حقوق اصلی شخص بیمه شده، پرداخت می گردد. همچنین، در نظر داشته باشید که مدت زمانی که مادران در استراحت زایمان می باشند، جزو سابقه بیمه تامین اجتماعی و کاری آن ها محسوب خواهد شد و افراد می توانند برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی خود، از طریق سایت account.tamin.ir، اقدام نمایند.

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار