۰۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۹:۱۰

نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تامين نيروي انساني خود از بين دارندگان ديپلم جهت آموزشگاه نظامي بصورت پيماني داوطلب پسر مي پذيرد.

الف) شرايط عمومي :

1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2ـ متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي

3ـ داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان نهاجا (حداقل قد 160 سانتي متر )

4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري ، سياسي ،اخلاقي

5ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي

6ـ موفقيت در آزمايش هاي ورودي ( علمي ، عقيدتي ،مصاحبه حضوري و ورزش )

7ـ با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزشي لازم است داوطلبان مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشي مجرد باقي بمانند.

يادآوري مهم

(1) داشتن مدرك تحصيلي قبولي ديپلم متوسطه در يكي از رشته هاي زير با حداقل معدل كل و كتبي مندرج در جدول مذكور .

ديپلم رياضي فيزيك ديپلم علوم تجربي ديپلم علوم انساني

ديپلم رياضي فيزيك

ديپلم علوم تجربي

ديپلم علوم انساني

معدل كل

معدل كتبي

معدل كل

معدل كتبي

معدل كل

معدل كتبي

14

10

15

10

16

10

تبصره: دارندگان معدل بالاتر داراي اولويت بوده و فرزندان شاهد از اعمال شرط معدل معاف مي‌باشند.

(2) فقط از متولدين اول شهريور ماه سال 70 تا آخر اسفند ماه سال 73 ثبت نام بعمل مي آيد (داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد).

تبصره: مدت 5 سال به حداكثر سن فرزندان شاهد اضافه خواهد شد.

(3) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است).

(4) كليه قبول شدگان مراحل گزينش بر اساس اولويت هاي كميته نهايي گزينش انتخاب خواهند شد.

(5) در هر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعلام شده مي باشد از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد.

(6) مدت قرارداد خدمت پيماني 5 سال است و تمديد و تجديد آن مجاز نمي‌باشد ولي كاركنان پيماني مي‌توانند در صورت نياز نهاجا و تمايل فردي و دارا بودن شرايط لازم در طول مدت قرارداد براي كادر ثابت استخدام شوند.

(7) متقاضيان استخدام پيماني كه قبلاً داراي سابقه خدمت پيماني در نيروهاي مسلح بوده‌اند واجد شرايط استخدام نمي‌باشند.

(8) خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

ب) امتياز ها

1ـ دانش آموزان در طول مدت آموزش حداقل يك ساله ، شبانه روزي بوده وكليه هزينه ها از قبيل: وسايل كمك آموزشي ، خوراك ،پوشاك ،بهداشت و درمان ،مسكن و وسايل زيست به عهده نيروي هوايي خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق ، برابر قوانين و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد.

2ـ دانش آموزان ، پس از پايان دوره آموزش ، به درجه گروهبان يكمي نايل و از ديگر امتيازهاي مربوط برابر طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت برخوردار مي گردند.

3ـ فرزندان معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، از امتيازات مصوب برخوردار خواهند شد.

4ـ بسيجيان فعال و فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.

پ)مدراك مورد نياز براي ثبت نام:

1ـ يك قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.

2ـ اصل گواهي موقت و ريز نمرات ديپلم.

3ـاصل شناسنامه .

4ـ اصل كارت ملي يا ابلاغيه ملي .

5ـ اصل كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت.

6ـ خانواده درجه 1 شهداء ، جانبازان ،آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت آنان را ارائه نمايند.

ت) نحوه ثبت نام

1ـ داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ 21/05/ 91 در ساعات اداري (8:00 الي 13:00 ) يكي از روزهاي هفته حضوراً به يكي از حوزه‌هاي ثبت نام مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

تبصره: پايان مهلت ثبت نام براي داوطلبان تهران و شهرستان 16/06/ 91 مي باشد.

2ـ ثبت نام بصورت حضوري است ، لذا به مداركي كه بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ث) نشاني محل هاي ثبت نام

1- تهران: خيابان پيروزي- روبروي تالار بهمن نهاجا-دفتر استخدام ستاد نهاجا- تلفن: 39964785-021.

2- تهران : ميدان امام حسين- خيـابـان دمـاونـد – ايسـتگاه فرودگاه – فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي – دايره گزينش و استخدام –تلفن :33341798-021

3- شيراز :بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي –دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :7209357-0711

4- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه - چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :4439767- 0311

5- تبريز :ميدان آذربايجان – خيابان فرودگاه –پايگاه دوم شكاري – دفتر استخدام نيروي هوايي –تلفن :2642400-0411

6- همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه سوم شكاري شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح - دفتر استخدام نيروي هوايي تلفن:5552724-0812

7- دزفول : پايگاه چهارم شكاري – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :6268741 -0641

8 -بوشهر: پايگاه ششم شكاري – ميدان حر(بهمني) – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن 4563300-0771

9- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب – روبروي شهرك توحيد - دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :3701515-0761

10- محمودآباد: كيلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه نهاجا – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن 39964441-021

11- مشهد : انتهاي خيابان نخ ريسي – منطقه پدافند هوايي شمال شرق – دفتر استخدام – جنب بانك سپه – تلفن :3442828 -0511

12-كرمانشاه: بلوار شهيد كشوري- نرسيده به ميدان امام- مهمانسراي نگين- دفتر استخدام- تلفن: 4234838-0831.

ج) زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي:

زمان برگزاري آزمون ساعت 00/08 صبح روز دوشنبه مورخه 20/06/91

محل برگزاري آزمون:

تهران، پايگاه هوايي شيراز، اصفهان، تبريز، همدان، دزفول، بوشهر، بندرعباس، محمودآباد (بيشه‌كلا) و پدافند هوايي مشهد، كرمانشاه

مواد امتحاني:

زبان انگليسي – زبان و ادبيات فارسي – دين و زندگي – رياضي - رايانه و آزمون هوش و اطلاعات عمومي در سطح سه سال دبيرستان

زمان برگزاري آزمون

ساعت 00/08 صبح روز دوشنبه مورخه 20/06/91

محل برگزاري آزمون

تهران، پايگاه هوايي شيراز، اصفهان، تبريز، همدان، دزفول، بوشهر، بندرعباس، محمودآباد (بيشه‌كلا) و پدافند هوايي مشهد، كرمانشاه

مواد امتحاني

زبا ن انگليسي – زبان و ادبيات فارسي – دين و زندگي – رياضي - رايانه و آزمون هوش و اطلاعات عمومي در سطح سه سال دبيرستان

مديريت گزينش و استخدام معاونت نيروي انساني نهاجا

پــنــجــره
نظرات
ناشناس
اگر ممکن است معدل کتبی را از شرایط استخدام حذف کنید
محمد آقایی
باسلام :
من دانش آموز سال سوم ریاضی هستم آیا در آزمون نیروی هوایی سال دیگر یعنی سال 92 میتونم شرکت کنم با تشکر؟
عباس محمودی
در آزمون سال 92 متولدین چه سال هایی می توانند شرکت کنند؟
عباس محمودی
باسلام
من دانش آموز سال سوم ریاضی هستم آیا در ازمون سال 92 میتونم شرکت کنم؟
علی
سلام...من الان دارم پیش رو میخونم و امسال هم برای کنکور خلبانی نیرو میخونم.بشین سال سوم بکووب بخون تا معدلت بالای 14 شه...تا مثل من واسه 20 صدم جون به لب نشی.
یا علی
محمد
با سلام
من دانش آموز سال سوم ریاضی ومتولد شهریور ماه 1375 هستم آیا می توانم در آزمون سال 92 شرکت کنم.
با تشکر
ابوالقاسم
سلام محمد جان شما میتونید تو ساله 93 شرکت کنید
عرفان
من دانش آموز سال سوم ریاضی ومتولد شهریور ماه 1375 هستم آیا می توانم در آزمون سال 92 شرکت کنم.
لطفاهرچه زودترنسبت به پاسخ به سوال بنده اقدام فرمایید.باتشکر.
amirali
اگر میشه شرایط فیزیکی راهم بنویسید
رضا
سلام.معدل كتبي ديپلم من 10نشده ميتونم تو آزمون سال 92 شركت كنم
ابوالقاسم
حداقل معدل کتبیه دیپلم 10 هستش واسه همین متاسفانه نمیتونی تو نیرویه هوای شرکت کنی ولی تو نیرویه زمینی ونیرویه انتظامی میتونی شرکت کنی چون اونجا به معدله کتبی توجه خاضی ندارن ونظرشون بیشتر رو معدله کل هستش که اونم تو ساله 91 واسه نیرو زمینیه ارتش 13 بوده ولی واسه نیرو انتظامی 14 ولی نمیدونم واسه ساله92 این معدلارو تعغییر میدن یانه
علی اسدی فلاح نیا
دیبلم گرافیک
ابوالقاسم
شاید
asef solimani
دیپلم فنی هستم میتونم تو ازمون شرکت کنم.؟؟؟
مهدی گل محمدی
سلام من دانش آموز سال سوم ریاضی و متولد دی ماه 1374 هستم آیا می توانم امسال ثبت نام کنم تا در آزمون سال 92 شرکت کنم
مرتضی
سلام من دانش اموز سال سوم هستم ایا رشته کامپیوتر می شه شرکت کرد
خسرو و دوستان
من تو کار این ایرانیا مندم دلیل منفی زدنشون چیه یا بر عکس ؟
اسماعیل
من دانشجویی ترم اخر کامپیوتز نرم افزار هستم ایا می توانم ثبت نام کنم جون هرکی دوست دارید جواب بدید
امیر حسین خانی
اگر فردی مشکل پرانتزی شدن پا را داشته باشد می تواند درارتش مشغول به کار شود
سینا
با سلام من دانش اموز پیش دانشگاهی هستم میخواستم بدونم معدل کتبی من در سال سوم 10 نشده میتونم در ازمون 92 شرکت کنم
سید جاوید
با سلام من متولد1367هستم دانشجو مهندسی صنایع ام معافیت پزشکی بند3 ماده33 دارم میخواستم ببینم راهی نیست واسه استخدام حتی با همون دیپلم .مرسی
امیر حسین
من متولد سال 74 هستم ایا می توانم در ازمون سال بعد شرکت کنم؟
محمد
سلام من سال سوم برق هستم متولد1374....میخاستم بدونم میتونم برم نیرو هوایی؟
تاریخ ثبت نام و امتحانش کیه؟
محمد
سلام.میخواستم ازتون خواهش کنم فوق دیپلم رشتهای فنی کاربردی مثل برق-عمران-مکانیک رو هم ثبت نام کنید
متشکر
علی
رشته ی فنی هم مورد قبول است
مجتبی
سلااااااااام داشتن مدرک فنی چرا نمیتونه ثبت نام کنه؟
امیر
سلام خسته نباشید،ببخشید رشته ی کارودانش نمیتونه برای استخدامیه نیرو هوایی شرکت کنه؟
سعید
سلام من معدل کتبی بالای 10 ومعدل کل15 به بالا است ایا میتوانم در رشته خلبانی شرکت کنم لطفا اگه میشه جوابم را بدید .باتشکر
محمد
آقای ابوالقاسم
شرط سنی 17سال است نه18سال .پس در سال 92میتونم شرکت کنم. با تشکر
اسماعیل
سلام من فوق دیپلم کامپیوتر دارم معدلم 16است میشه ؟چرا رشته های فنی رو نمیگیرن؟
جوا ب بدید؟esmaeil13_72@yahoo.com
حمید
سلام من در نیرو هوای شرکت کردم می خواستم ببینم که باید در ارتش چی کار کنیم یا کارش چیه .............
ali
با سلام من متولد 77 هستم خیلی دوس دارم عضو نیرو هوایی باشم ایا در سال 93 میتوانم شرکت کنم
فرشیدرحیمی
باسلام اینجانب متولد1365دارای مدرک لیسانس ساخت وتولیدوفرزندبازنشسته نیروی هوایی شیرازودوره خدمت سربازی راگذرانده ام وعلاقه مندبه خدمت به نیروی هوایی جمهوری اسلامی میباشم
شاهین باقری
من دیپلم الکترونیک هستم شاخه ی فنی حرفه ای خیلی دوست دارم در نیروی هوایی ارتش شرکت کنم آیا با داشتن دیپلم فنی میشود شرکت کرد؟
شاهین باقری
من دیپلم الکترونیک هستم شاخه ی فنی حرفه ای خیلی دوست دارم در نیروی هوایی ارتش شرکت کنم آیا با داشتن دیپلم فنی میشود شرکت کرد؟٠٩٣٠٩٠۴١۵۴۴
امیر
سلام من دانش آموزسال سوم ریاضی هستم میتونم امسال درآزمون شرکت کنم یابایددوره پیش دانشگاهیم بگذرونم
فردین
من متولد 74 هستم دیپلم تجربی هم دارم.میتونم بعد از سربازی شرکت کنم؟ (خواهش میکنم جواب بدید)
آخرین اخبار