به روایت قرآن کریم و تصاویر شگفت‌انگیز
۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۸
به گزارش پارسینه، اولین یافته‌های جنین‌شناسی که درباره جنین مرغ می‌باشد در سال‌های ۴۶۰ - ۳۷۷ پیش از میلاد در کتاب‌های بقراط آمده است. جالینوس نیز در کتابی تحت عنوان «چگونگی شکل گیری جنین» درباره جفت و پرده‌های اطراف جنین توضیحاتی نوشته است اما با این حال به نظر می‌رسد که تا قرن ۱۵، هیچ اطلاعاتی در مورد چگونگی روند رشد و تکامل مرحله‌ای جنین مرغ را توضیح داده اما تا قرن هفتم بعد از میلاد هیچ توضیحی در مورد مراحل رشد و تکامل جنین انسان نوشته نشده است.

نخستین تصویر از جنین داخل رحم نیز توسط لئوناردو داوینچی کشیده شده است.

در سال ۱۶۷۳ لیوونهوک با استفاده از میکروسکوپ ساده تواتست در مورد مراحل اولیه رشد جنین مرغ توضیحات دقیق‌تری بدهد اما تا سال ۱۹۴۱ در مورد تکامل جنین انسان توضیحی داده نشد.

آیات زیر، بخش‌هایی از کلام خداوند در قرآن کریم پیرامون مراحل آفرینش و رشد جنین و تولد انسان است:


● لقاح یا عمل باوری


آنگاه حقیقت‌ نژاد بشر را از آب بی‌قدر (نقطه بی‌حس) مقرر گردانید (سجده ۸)

آیا انسان ندید او را از نطفه خلق کردیم.. (یس ۷۷)

خداست آنکه می‌نگارد صورت شما را در رحم مادران هرگونه اراده کند (آل عمران ۶ کهف ۳۷)

خدا شما (نوع بشر را) نخست از خاک بیافرید و سپس از نطفه خلق کرد (صبح ۵)

و بعد از آن شما را جفت قرار داد... (فاطر ۱۱)

او است خدائی که شما را از خاک بیافرید و سپس از قطره آب نطفه و آنگاه از خون بسته (غافر ۶۷).

ما او را از آب نطفه مختلط (بی‌حس و شعور) خلق کردیم و دارای قوای چشم و گوش (و مشاعر و عقل و هوش) گرداندیم (انسان ۲)

خدا او را از آب نطفه بی‌قدر به این صورت خلق کرد... (عبس ۱۹)

انسان مغرور از بدو خلقت خود بنگرد که از چه آفریده شده (انفطار ۸ و ۷)

از آب نطفه جهنده‌ای خلق شده که ازمیان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده (طارق ۵ تا ۷)

عمل لقاح یک سری اتفاقات پشت سر هم می‌باشد که با برخورد اسپرم و تخمک آغاز می‌شود. عمل لقاح معمولاً در یک سوم خارجی لوله‌های رحمی اتفاق می‌افتد. در مرحله بعد تخم لقاح یافته به شکل متوالی تقسیم می‌شود. جنسیت رویان به نوع اسپرمی دارد که تخمک را بارور می‌کند. (از نظر ژنتیکی اسپرم به دو دسته x و y تقسیم می‌شود).

پس آنگاه از او دو صنف نر و ماده پدید آورد (قیمت ۳۹)

این یکی از بزرگ‌ترین جملات علمی قرآن است.

و او خلق را برای انس با هم نر و ماده آفرید. از نطفه‌ای که از مردان به رحم زنان می‌ریزد (نجم ۴۶ ۴۵)

و خداست تنها مالک زمین و آسمان‌ها، هر چه بخواهد می‌آفریند و به هر که بخواهد فرزند اناث و به هر که بخواهد فرزند ذکور عطا می‌کند. یا در یک رحم دو فرزند پسر و دختر قرار می‌دهد و هر که را خواهد عقیم گرداند (شوری ۵۰ و ۴۹)


● لانه گزینی

آیا ما شما آدمیان را از آب نطفه بی‌قدر بدین زیبائی نیافریدیم؟ و آن نطفه را (از صلب پدر) به قرارگاه رحم منتقل ساختیم. تا مدتی معین و ما تقدیر مدت رحم (و تعیین سرنوشت او) کردیم و... (مرسلات ۲۰ تا ۲۳).

تقسیمات متوالی تخم لقاح یافته منجر به تشکیل یک مجموعه سلولی دایره‌ای شکل به نام «بلاستوسیت» می‌شود. که این مجموعه دایره‌ای شکل یا بلاستوسیت قطری حدود ۱/۰ میلی متر دارد. بلاستوسیت توسط مژک‌های موجود در لوله‌های رحمی به آهستگی به طرف جلو رانده شده و بعد از ۴ تا ۵ روز به درون رحم می‌رسند.

تقریباً دو روز بعد این مجموعه سلولی به دیواره رحم چسبیده و در آن‌ها لانه گزینی می‌کنند. مناسب‌ترین محل لانه گزینی در یک سوم فوقانی دیواره خلفی رحم می‌باشد.

ابن حجر در کتاب خود به این مطلب اشاره می‌کند که مایع منی (که حاوی اسپرم می‌باشد) قادر است به مدت ۶ روز قبل از لقاح یا تخمک در رحم زنده بماند.

همچنین او از قول ابن‌القائم (قرن ۱۳) نقل می‌کند: «بعد از ورود مایع منی به داخل رحم، این مایع به شکل دایره دایره درآمده و قادر است تا ۶ روز زنده بماند».

سپس ما نطفه را در محلی برای آرامش قرار دادیم (المؤمنون ۱۳)

کلمه «نطفه» که در این آیه آمده توسط مور (Mooreh یکی از دانشمندان مفسّر می‌باشد) به تخم یا «زایگوت» تعبیر شده است که البته صحت این تفسیر با توجه به سایر آیات که اشاره به آفرینش انسان از آب مختلط دارد، تقویت می‌شود.

آیا ما شما را از آب مختلط نیافریدیم (مرسلات ۲۰).

منظور از آب مختلط‌‌ همان ترکیب واحدی است که از لقاح اسپرم و تخمک به وجود می‌آید. تخم تقسیم شده و مجموعه سلولی دایره‌ای شکل یا بلاستوسیت تشکیل می‌شود و بلاستوسیت در دیواره رحم لانه گزینی می‌کند (محل استراحت).

«ما انسان را از خون بسته شده آفریدیم». (علق ۲)

مور می‌گوید بلاستوسیت در این مرحله شبیه به خون لخته شده می‌باشد که یا در دیواره رحم لانه گزینی می‌کند و یا به شکل خودبخودی سقط می‌شود.

● رویان سه لایه‌ای

«شما نوع بشر را از یک تن آفرید پس از آن جفت او قرار داد... و شما را در باطن رحم مادران در سه تاریکی (مشیمیه، رحم، بطن) با تحولات گوناگون بدین خلقت زیبا بیافرید»(زمر ۶).

همان‌طور که قبلاً ذکر کردیم تا سال ۱۹۴۱ مراحل تکامل جنین انسان توضیح داده نشده بود اما مفسران قرآن کریم وجود سه لایه که شامل دیواره قدامی شکم، دیوره رحم و کیسه چنین می‌باشد را توضیح داده‌اند.

«انبار» مشاهده جالبی انجام داده و ذکر می‌کند که هرکدام از این لایه‌ها تقویت شده و لایه‌های متوالی را می‌سازند. لایه خارجی در ساخت لایه عضلات خارجی شکم نقش دارد که به دنبال آن عضلات مایل داخلی و عضلات عرضی قرار دارد.

دیواره رحم نیز از سه لایه تشکیل شده که شامل غشاء بیرونی رحم (اپی متر)، لایه عضلانی میانی (میومتر) و لایه داخلی رحم (اندومتر) می‌باشد. پرده هائی که رویان را دربرمی گیرند شامل کیسه جنین (آمنیون)، مشیمه (کورئید) و لایه داخلی رحم در زمان حاملگی می‌باشد.

لایه داخلی رحم در زمان حاملگی دچار تغییراتی می‌شود و در تشکیل جفت نیز شرکت نمی‌کنند. این غشا در زمان زایمان از لایه زیرین خود جدا می‌شود و به همین علت به آن دسیدوا به معنی موقت و غیرهمیشگی می‌گویند. این لایه قسمتی از آن مواردی می‌باشد که در زمان قاعدگی یا زایمان از دیواره رحم جدا شده و دفع می‌گردد.

● دوران رویانی

آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم و پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودیم؛ آفرین بر قدرت کامل بهترین آفریننده، (مؤمنون ۱۴).

کلمه علق در قرآن به دو معنا آمده است. یکی به معنای چیزی که به چیز دیگر چسبیده و بین آن‌ها پیوستگی ایجاد شود که ممکن است اشاره‌ای به روند چسبیدن مجموعه سلولی بلاستوسیت به دیواره رحم و ایجاد پیوستگی بین آن‌ها بعد از لانه گزینی باشد و چقدر زیبا این روند شگفت آور در ۱۴ قرن قبل در قرآن به آشکارا بیان شده است.

در جائی دیگر «علق» به معنای خون بسته شده یا زالو آمده است. رویان انسان به دیواره داخلی رحم چسبیده و از مواد غذائی موجود در خون مادر به عنوان منبع تغذیه برای رشد و تکامل استفاده می‌کند و این شبیه چسبیدن زالو به پوست و تغذیه از این طریق می‌باشد.

هر چند قرآن کریم به ذکر این مطلب پرداخته اما قبل از دسترسی به تجهیزات پیشرفته مانند میکروسکوپ، پزشکان قادر به اثبات آن نبودند.

سپس ما علقه را تبدیل به گوشت پاره (مضغه) کردیم... (مؤمنون ۱۴)

کلمه مضغه در زبان عربی به معنای جویده شده و پاره پاره شده می‌باشد.

در قرآن در جائی از رویان انسان با کلمه مضغه یاد می‌کند که علت آن این می‌باشد که در ۴ هفتگی از ابتدا تا انتهاء رویان انسان جوانه‌هایی دیده می‌شود که محل رویش آن‌ها شبیه به جای دندان می‌باشد. این جوانه‌ها پایه اصلی تشکیل اسکلت مرکزی بدن و عضلات می‌باشند.

آن گوشت پاره را به استخوان تبدیل کردیم و به استخوان‌ها گوشت پوشاندیم... (مؤمنون ۱۴)

در قرآن کریم شکل‌گیری استخوان‌ها هم در محور مرکزی و ستون فقرات و هم اندام‌ها زود‌تر از تشکیل عضلات بیان شده است که این به شکل شگفت‌آوری با روند تکاملی جنین‌شناسی مطابقت دارد.

ابتدا استخوان‌ها به شکل غضروفی تشکیل می‌شوند و سپس عضلات از لایه سلولی میانی در قسمت حاشیه‌ای (مزودرم سوماتیک) در اطراف آن تکامل می‌یابند.

.. ما نخست شما را از خاک آفریدیم، آنگاه از آب نطفه، آنگاه از خون بسته، آنگاه از پاره گوشت و تمام و ناتمام. تا در این تحولات و انتقالات قدرت خود را بر شما آشکار کنیم... (حج ۵)

این آیه به بافت‌های تمایزیافته و تمایزنیافته رویان اشاره دارد. در رویال بعضی بافت‌ها مانند بافت همبندی اطراف آن تمایز نیافته‌اند. در مرحله بعد و در روند تکاملی رویان، این بافت تمایزنیافته به عضله و رباط‌ها تمایزیافته و به استخوان متصل می‌شود. آیه ۱۴ سوره مؤمنون اینگونه ادامه می‌یابد که:

«پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودیم».

یکی از مباحث نظریه تکامل تدریجی به شباهت بین جنین انسان و حیوانات اشاره دارد و بر این مبنا نتیجه گیری می‌کند که انسان از تکامل حیوانات پست‌تر به وجود آمده است.

در حالی که در قرآن کریم، شکل گیری استخوان‌ها و عضلات که در پایان ۸ هفتگی می‌باشد را نشأت گرفته از آفرینش دیگری می‌داند. در این زمان رویان تمام مشخصات انسان را دارد و می‌توان تمام اران‌ها و قسمت‌های اصلی بدن او را تشخیص داد و در این مرحله او را «جنین» (Fetus) می‌نامند. شاید منظور از آفرینش دیگر این تبدیل باشد.

«پس از آن نطفه بی‌جان را نیکو بیاراست و از روح خود قسمتی در آن بدمید و شما را دارا چشم و گوش و قلب با حس و هوش گردانید.» (سجده ۹)

در این آیه اشاره شده که قوه و توانائی شنیدن، دیدن و احساس کردن به این ترتیب در نزد ما به امانت گذاشته شده است.

جنین‌شناسان معتقدند بهترین روند تکاملی حس‌های اختصاصی به این ترتیب است. مور می‌گوید تشکیل قسمت‌های اصلی گوش قبل از تشکیل قسمت‌های اصلی گوش قبل از تشکیل ساختمان چشم‌ها می‌باشد و مغز که محل درک احساسات شنیداری و دیداری می‌باشد. بعد از آن تشکیل می‌شود.

● پایان دوران حاملگی

آن خدائی که تو را از عدم به وجود آورد و به صورتی تمام و کامل بیاراست و به اعتدال برگزید و حال آنکه به هر صورتی که می‌خواست، می‌توانست خلق کند. (انفطار ۷ و ۸)

خداست آنکه زمین را آرامگاه شما قرار داد و آسمان را برافراشت و شما را به نیکو‌ترین صورت‌ها بیافرید (غافر ۶۴).

خداوند در این آیه‌ها بیان می‌کند که خواست اوست که جنین‌ها را تا پایان حاملگی در رحم حفظ می‌کند.

امروزه به خوبی می‌دانیم که تعداد زیادی از رویان‌ها به دلیل اختلالات ژنتیکی در‌‌ همان ماه‌های اول خودبه خود سقط شده و فقط ۳۰ درصد از تخم‌های لقاح یافته که تبیدل به جنین شده‌اند در پایان دوران حاملگی زنده به دنیا می‌آیند.

خداوند در سوره شوری در آیات ۴۹ ۵۰ می‌فرماید او است که جنین (دختر یا پسر بودن) و مشخصات ژنتیکی و ظاهری از قبیل (قد، رنگ پوست، شکل، اندازه، زیبائی یا زشتی) او را مشخص می‌کند.

«او است که این نعمت‌ها را به ما اعطاء کرده است».

هر چند خداوند روند تکامل جنین انسان را در قرآن بیان کرده، اما درک صحیح و کامل آن‌ها حتی تا ۵۰ سال قبل هم امکان نداشت. آنچه جنین‌شناسان امروزی می‌دانند مرهون پیشرفت تکنولوژی می‌باشند. افزایش دانش علمی و دسترسی به تجهیزات مدرن‌تر و پیشرفته‌تر، بشر را در درک سایر آیات قرآن کمک می‌کند.
 
(منبع: فصلنامه عطارنامه/ نویسنده: ابراهیم ب سید، پزشک، Ph. D استاد بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه لوئیزویل/ ترجمه: طیبه طاهری پناه (عضو گروه تحقیقاتی طب سنتی ایران؛ مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران)

به گزارش پارسینه، سایت WeAre گزارشی تصویری از مراحل لقاح و تشکیل و رشد جنین به همراه توضیحات فارسی آن ارائه کرده است:

لینارت نیلسون (Lennart Nilsson) دوازده سال از عمر خود را صرف تهیه تصاویری از رشد نوزاد درون رحم کرد. این تصاویر باورنکردنی با استفاده از دوربین‌های معمولی مجهز به لنز ماکرو و همچنین میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است. در این تصاویر مراحل رشد نوزاد از ابتدای لقاح تا کامل شدن جنین و تبدیل به یک نوزاد را می‌بینیم.


اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور رحمی)

اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور رحمی)

 

تخمک

تخمک

 

یه قرار ملاقات... اما نه معمولی!

یه قرار ملاقات... اما نه معمولی!

 

لوله فالوپ

لوله فالوپ

 

دو اسپرم در تماس با تخمک

دو اسپرم در تماس با تخمک

 

اسپرم برنده!

اسپرم برنده!

 

اسپرم

اسپرم

 

روز پنجم-ششم

روز پنجم-ششم

 

روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده است.

روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده است.

 

مغز جنین شکل می گیرد.

مغز جنین شکل می گیرد.

 

روز 24ام. بعد از 18 روز قلب شروع به شکل گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه هیچ استخوانی ندارد.

روز ۲۴ام. بعد از ۱۸ روز قلب شروع به شکل گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه هیچ استخوانی ندارد.

 

4 هفته

4 هفته

 

4-5 هفته

4-5 هفته

 

هفته پنجم: تقریبا 9 میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است.

هفته پنجم: تقریبا ۹ میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است.

 

40 روز بعد.

40 روز بعد.

 

40 روز بعد.

هفته هشتم. جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد می کند.

 

هفته هشتم. جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد می کند.

هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد.

 

هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد.

هفته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند.

 

هفته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند.

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود.

 

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود.

هفته هجدهم. ابعاد تقریبا ۱۴ سانتی متر. اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند.

 

هفته هجدهم. ابعاد تقریبا 14 سانتی متر. اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند.

هفته نوزدهم.

 

هفته نوزدهم. هفته بیستم. تقریبا 20 سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند.

هفته بیستم. تقریبا ۲۰ سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند.

 

هفته بیست و چهارم

هفته بیست و چهارم

 

هفته بیست و ششم

هفته بیست و ششم

 

6 ماه بعد. جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود

6 ماه بعد. جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود

 

هفته 36 ام. نوزاد چهار هفته دیگر دنیا بیرون را خواهد دید.

هفته ۳۶ ام. نوزاد چهار هفته دیگر دنیا بیرون را خواهد دید.پــنــجــره
نظرات
mohamak
دستتان درد نکند.
تداوم و مستدام باشید.
بسیار عالی بود.
بنازم خالق زیبایی ها را.
ناشناس
نشانگرقدرت وعلم نامحدودخداوندقادرمتعال است.لطفااين عكسهارابرنداريد.متشكرم
mohsen
عالی بود مرسی
ناشناس
انسان از اين همه قدرت خدا گريه اش مي گيرد.
واقعا مطالب سوددمندي بود.ممنون
ناشناس
خيلي عالي بود باتشكر
پونه
قربون عظمت خدا یاد بچه خودم افتادم که در8ماهگی توشکمم مرد اینوکه نگاه میکردم اشکم دراومد کاش زنده میموند
سيد علي
ميگن فرزندي كه مرده دنيا بياد يا در كودكي بميره ميره اون دنيا دم درب بهشت مي ايسته ميگه تا مامانم نياد بدون اون نمي رم بهشت.
...
آخی بمیرم.
ان شا الله بچه بعدیتون
مریم
سلام عالی بود بخصوص که با تصویر بود اگردرهفته 2تا4بارداری بچه سقط بشود چقدرخونریزی ایجادمیشود
آیدا
نمیدونم
ناشناس
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ‌ فَتَبَارَ‌كَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿المؤمنون: ١٤﴾
ناشناس
تعجبم تو چحوری اینا رو تایپ کردی دی :-)
ناشناس
درود
ناشناس
آفرین
ماشاالله ماشاالله ماشاالله
كفشدار 255
انچه كه خود فكرميكني و ميداني درست است درست است نه انچه كه ديگران فكر ميكنند /پاك به دنيا امديم پس پاك امانت خدارو پس بديم راه حلش فقط برنامه ريزي هستش با توكل به ائمه
hadi
ای خدابنازم به خلقتت...
ستاره
عالی حرف نداشت
الهام
بسیار زیبا و کامل بود
ناشناس
بسیار ممنونیم . قدرت پروردگار ستودنیست
نقي
تصوير حاملگي را نشان بدهيد
محیا
واقعا قربون قدرت خدا گریه ام گرفت
فریده
ممنون خیلی خوب بود
ناشناس
motmaeni ke animeyshen nabod
سيد علي
اگه مختصري با علم پزشكي و پيشرفتهاي علم طب و .. آشنايي داشتي اين حرفو نمي زدي!!!
ناشناس
عکسها کو؟
الهام
عالی بود دستتون درد نکنه قربونت برم خدا
ملیحه
خیلی ممنون بابت عکسها.واقعا چه عزمتی داره خدای عزوجل
تيما
فوق العاده بود امايه سوال چطوري اين عكساروگرفتن؟
طاهره
جالب بود
محمد
واقعا آدم بیاد همون آیه ی شریفه ی (فتبارک الله احسن الخالقین) می افته. دستتون درد نکنه، ممنون
mahdieh
واقعا عالیه دستتون درد نکنه از اینا power point ساختم 20 ام رفتم
جنین
قربون خدا بشم. یعنی من که الان 25 سالمه یه روز تو شکم مامانم این شکلی بودم؟؟؟؟؟/
eli
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود
ناشناس
مرسی عالی بوووووووووووووود!
مائده
خیلی خوب بود ادم با این عکسا درس و بهتر میفهمه!
ناشناس
labbeyk beguid ey kafaran az godrat khodavand motaal
حسینا
از خواندن مطالب ویب سایت شما مستفید شدم واقعا مدت ها بود که دنبال چنین معلوماتی سرگردان بودم که بالاخره در آدرس شما دریافتم تشکر لطف نموده اگر مائیل بودید می توانید برای همیشه با هم در تماس بمانیم
لطف نموده تصاویر را در اینجا بگزارید و برندارید
پریسا
عالی دستتون درد نکنه
ناشناس
عالی بود دستون درد نکنه
ناهید
ببخشید قلب بچه از چه زمانی میزنه؟
ناشناس
سلام عزیزم هفتهی ششم
ناهید
سلام ببخشید اگه امکان داره جواب سوالمو (تاریخ دقیق زدن قلب بچه)برام ایمیل کنید ،چون اتفاقی اومدم تو این سایت برای همین سوالم ،فکر نکنم دیگه بتونم بیام تو این سایت،ممنون میشم جوابو ایمیل کنید خیلی برام مهمه؟
وحیده
فتبارک الله احسن الخالقین
mohsen
عکس های جدید رو برام ایمیل کنید مرسی
فرهاد عطاردی
فتبارک الله احسن الخالقین
یاشا قارداش دستت درد نکنه اگه اجازه بدین از تصاویرتون استفاده کنم می خواهم به یاری خدا یه مقاله بنویسم .
مریم
خیلی خیلی............عالی بود خواهش می کنم اجازه دهید متن و عکسها را جایی دیگر بفرستم.آخه من معلمم و وظیفه خود میدانم این کار را بکنم
hedi
همه اینارو میدونیم و یا خواهیم دونست ، ولی ایا از اینا درس میگیریم؟ یا اینکه گذراست و فقط یه یاداوری ساده بوده؟ از همون وقتی که با لگد پاداش دردو رنج مادرو در شکمش دادیم معلوم میشه چقدر نمک نشناسیم در حالیکه مادر اشک شوق از چشمانش با اولین لگد جاری میشه . وقتی که به هیچ کی من جمله مادر رحم نمیکنیم ازمون چه انتظاری میره که قدرت و رحم خدا رو بشناسیمو شاکر باشیم ....
عزیزان ، وقتی خداوند ما رو ادم افرید ما هم سعی کنیم ادم هم باشیم نه دکتر ، مهندس یا... .
سربلند باشید .
سمانه
سلام
من باردارم وتقریبا دو یا سه هفته یکبار به این سایت سر می زنم .
من الان هفته 21 هستم اومدم ببینم که بچه ام تو چه مرحله از رشد هست اما متوجه یه چیزی شدم بعد از هفته 26 نوشته شده 6 ماه بعد ،من وارد 6 ماهگی شدم اما نمی دونم کدومش رو می تونم با هفته خودم مطابقت بدم.
ممنونم اگه جواب بدید ضمناً چرا این سایت تاریخش به روز نیست
لیلا
مرسی خیلی خوب پس همه با توکل برخدا هیچ وقت از یاد نبریم خدارا
داود
خیلی خوب بود الان خدا به من هم یکی از این کوچولوها داده . هنوز یه ماهه است
حسین
یاد دعای امام حسین ع افتادم.که خداوند برای زره زره وجودش سپاس گفت
پردیس
فقط می شود گفت که چقدر در برابر عظمت و قدرت خداوند ناچیز هستیم.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند....شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری!
سید محمد جواد
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
بود
زهرا
اطلاعات خوب و جالبی داشت از حسن سلیقتون ممنونم
ناهید
عااااااااااااااااااااالیییییییییی بود ممنوووووون
ناشناس
عالي زبونم بند اومد قربونت برم خدا ني ني من الان تو شكمم 7 هفتشس ديدم الان چه شكليه مرسي
سعيد ملا
خيلي خوبه اين تصوير نشان مي دهد كه خداوند بر هر چيزي قادر است و بايد هر لحظه شكر اورا بجا بياوريم..............
فاخته
خیلی عای بود قدرت خدارو بنازم . ممنون لز شما عزیزان
فاطمه
چهار ستون بدنم لرزید سبحان ربی العظیم وبحمده
ناشناس
زیبا بود
زری
خلقت خدا را دوست دارم........
سعيد
اين منفي ها براي چيه ؟من كه نفهميدم
فرزانه
خیلی جالب بود.بخدا اشک تو چشمام حلقه زد. خیلی محشره.یعنی ما هم یه زمانی این شکلی بودیم؟وایییییییییییی...
ملودی
من الان در هفته22بارداری هستم و از دیدن این عکسها ذوق مرگ شدم. مرسی واقا عالی بود اما عکس از هفته 22و 23ندیدم
سیمین
ممنون خوب بود کاش میشد توضیحاتش بیشتر باشه
ناشناس
عالی تر از اونچیزی بود کهفکر می کردم هرگز تا به امروز اینقدراز قدرت و اعجاز خداوند مطلع نبودم واقعا این عکسها آدم رو به یاد خالق خودش می اندازه عالی بود
محدثه
من فعلا بچه نمی خواستم اما الان 1 ماهه باردارم
از لطف خدا ممنونم و خیلی خوشحالم
پریسا
وای خدای من من الان نی نی م این شکلیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
عالي بود
پرفوسر امیری
شبیه جن بود . والا به خدا
زينب
چه موقع جنسیت معلوم ميشه؟ممنون عالی بود قربون خداوعظمتش
مزده
بسیار عالی بود الله اکبر
ناشناس
بی نظیر بود
تنها مثل خودش
خیییلی عالی بود،توی چه ماهی روح دربدن دمیده میشه؟؟؟؟
الهام
خیلی عالی بود .........
پرنيان
من در 28 هفتگي هستم و يك دختر دارم.من در سونو گرافي سه بعدي او را ديدم.دقيقا همين شكلي بود.فقط مو نداشت
کامران
چه سایت بدی داری
زهرا
واقعا دستتون درد نكنه خیلی قشنگ بود تحت تأثیر قرار میگیره خدارو خیلی بیشتر از قبل شكر میكنم و با تمام وحيد دوسش دارم
زیبا
ممنون عالی بودمن 26اردیبهشت زایمان زودرس داشتم در29هفتگی .بعد از15روز که توNICUبود فوت کرد.عکس از 29 هفتگی نبود بنظرتون میتونم دوباره بارداری موفقیت امیزی داشته باشم
ناشناس
انشالا قطعا و با توكل بر خدا و مشيتش..........
یلدا
خیلی خیلی ممنونم من دارم مادر میشم تو رو خدا واسم دعا کنین. منم دعا میکنم این لذت و همه خانومای ایران تجربه کنن. هر کسی پیام منو میخونه و دلش مخواد مادر شه من بهش میگم توکل کنه به حضرت فاطمه اطمینان دارم بی جواب نمیمونی. چون خودم یکی از اونام که در خونه حضرت فاطمه نشستم تا جواب گرفتم. خیلی از اطلاعاتی که دادین همراه با عکسا ممنون.
پریسا
سلام خیلی خیلی عالی بود یه سوال دارم چرا بلاستوسیت نمیتواند به خوبی لانه گزینی کند و سقط میشود این مسئله برلی سومین بار برای من اتفاق افتاده 6تا 7 روز بعد از عقب افتادن عادت ماهیانه دچار سقط میشوم من و همسرم هیچگونه مشکلی لز نظر علمی نداشتیم با سپاس فراوان به خاطر تفسیر آیه ها و عکس ها
فاطمه
عالی بود فتبارک الله احسن الخالقین
فاطمه
خیلی خوب بود بنازم قدرت خدای مهربان را ، التماس دعا
ياسمن
خيليييييييي خوب بود بعد 5سال ازاين ماه اگه خدا بخواد حامله بشم برام دعا كنين زود مامان بشم.
حسین ط
واقعا خیلی عالیه خدایا دمت گرم
تنها
مرسی.واقعا محشره.خیلی وقت بود دنبالش بودم از سایت عالیتون واقعا ممنونم.انشالله روز به روز بهتر وبهتر بشین.
فتبارک الله احسن الخالقین
ادم باید بادیدن این چیزا جلوی خدا زانو بزنه وبه ناچیز بودنش در برابر عظمت خدا اعتراف کنه.
خدایا بزرگیتو شکر
sajedeh
((لا اله الا الله))
ناشناس
عالی بود
نینا
خدایاعاشقتم و ممنون از شمامن نینیمو در سونوگرافی 3بعدی دیدم و هر روز عکساشو نگاه میکنم
سلی
عالی
mamoshi
وای...واقعا نمیدونم چی بگم.مغزم درد گرفت
ناشناس
الله اکبر.خیلی خدا بزرگه.....
ناشناس
خدایا نمی دونم از کجای مهربونیات بگم
فقط خدایا شکرت .
سمیه
سلام.لطفا عکسه هفته پنجم را حذف کنید.خیلی ترسناکه
صبا
یه روزی ما هم تو هفته ی پنجم بودیم.پس بهتره ببینیم چی بودیم و چی شدیم.خدایا شکرت
مامان شیما
سلام خیلی جالبه که انسان بتواند معجزه پروردگارشو ببینه وحس کنه خدایا زبانم قادر به شکر این همه نعمت ولطف شما نیست انشا الله به حق این ماه مبارک همه مادر بشن التماس 2آ
سمیه
سلام از زحمتی که کشیدید و این عکسهای بسیار بسیار زیبا و دوست داشتنی رو گذاشتین ازتون ممنونم واقعاً خدارو شکر باید گفت و از این همه قدرت و لطفی که در حق ما بنده های ناشکر انجام می ده باید خجالت بکشیم امیدوارم توهمین ماه عزیز وبه حق شبهای قدر و فرق شکسته حضرت علی (ع) همه اونائی که آرزو دارن مادر و پدر بشن خدا بهشون این لطفو بکنه و با توکل به خدا و توسل به ائمه بتونن طعم شیرین مادر و پدر شدن روبچشن. خدایا ما کوچکیم و توبزرگ پس به بزرگی و جلالی که داری قسمت می دهیم کمکمون کنی. التماس دعا
ناشناس
عالی بود
ما هم تصمیم گرفتیم بجه دار بشیم وهردو پسرمیخوایم انشاا...
مادر
سلام... فتبارك الله احسن الخالقين.... واقعا متشكرم... بسيار زيبا بود
ناشناس
دستتون درد نکنه خیلی عالی بود.
واقعا در شگفتم!!!
ببخشید اخه چرا عکسارو برنداریم؟؟؟؟
من میخواستم واسه دوستام میل کنم.
اخه همه که نمی ان توی این سایت منم شانسی اومدم.
اینجوری ادمای بیشتری میتونن قدرت خدا رو ببینن.
سحر
خیلی عالی بود . فهمیدم الان جنینم چطوریه مرسی
گزل
من همش 15 سالمه... شانسی اومدما! اما یه خورده ترسناک نیسن؟؟؟ مخصوصا اون حفره هایی که مثلا جشم و دهنه نی نیه!!!!!
مطمعنا این عکسا به خیلیا کمک کرده تا ببینن نینیشون تو کدوم مرحلست
اما بدرد من که نخورد!! ممنون
شهین
واقعا خوب بود .
ana
خدا جون عاشقتم بوس
ناشناس
واقعا عالی بود ؛ حرف نداشت . از قدرت خدا اشک درون چشمم حلقه زد و از ترس وجود معاد و آخرت با دیدن اینهمه قدرت و نشانه باز ما انسانها دست به چه گناههایی میزنیم ؛ مرا به اینکه انسانها عقل بصیر دارند به شک میاندازد .
ناشناس
سبحان الله
masod
فقط میشه تو یه جمله گفت واقعا زیباس
حمید
جل الخالق
لاله اله الا الله..........................
ناشناس
بنازم قدرت خالق همه عالم را
ناشناس
بسیار زیبا وهیجان انگیز بود بخصوص برای مادران باردار ممنون
یاسمن
خیلی زیبا بود . قربونت برم خدا
تازه بچه ها برید فیلم تشکیل جنین و ببینید نمیدونید چقدر زیباست تو سایت تبیان
من که گریم گرفت
من روز 10 بارداریمه
کلی خدا رو شکر کردم
یادتون نره فیلمو ببینید زیبا ترینها ست
اگه دیدید برا فرج امام زمان صلوات یادت نره
یا علی
نسرین
عالی بود به هر چیز که نگاه می کنیم خدا را باید ببینیم . چه نظمی قربون خدا بشم
نسیم
وهو احسن الخالقین.خیلی ممنون از عکساتون.من خودم الان 1ماهه باردارم خیلی خوشحال شدم عکس بچمو دیدم و نا خواسته گریه م گرفت.و خدارو شکر میکنم
sadaf
عالیه بخصوص برای کسایی که حامله هستن .خدایا قربونت برم با اون عظمتت
وانیا
چی میشه گفت بجز الللللللللللله اکبر ،

فتبارک الله احسن الخالقین

هذا من فضل ربی
محبوب
من الان 21هفتمه وخوشحالم که بچمو دیدم.خدایا شکرت بخاطر عظمتت.
ساناز
فوق العاده بودن.خدای من بی نظیره
محمد رضا ماندگار
مستدام باشید ممنون زحمت کشیدید
عبدالغفور
بسیار متشکرم. عالی بود.
شهرام
اشکهام ناخداگاه روی چشمهام رو پوشیده و به این می اندیشم که :
من هم این گونه بودم! چگونه ام !
بعدازین دنیا چگونه خواهم بود؟؟؟...
سینا
عالی بود عالیه عالی
ثنا
خیلی خوب بووووووووود بازم میام تا استفاده کنم
لاله
خلقت خداوند بسیار زیباست خدایا شکرت از شما هم سپاسگزارم
مهدي
واقعا كه انسان بايد اينارو ببينه
تا يه كم از غرورش كم كنه
همه چي دست خداست
محسن
افتخارمیکنم که خداونن بهم دوتابچه پاک وسالم داه وتمام دوران زنده بودن شکرگذارخداوندم هستم وهرچه ازاسرارالهی بیشترتوسط شما بزرگوارا ن بااطللاع میشیم سپاس ودردودخداروبرای شما خواستاریم ممنونم خدا
مامان کوچولو
وایییییییییی ممنونم که نی نی 8 هفته ام رو نشونم دادید.خیلی دوست داشتم ببینم چه شکلیه الان.تشکر.
ناشناس
ازخدابهخاطر این همه لطف وبزرگیش ممنونم.ازشماهم به خاطرمطالب خوبتون ممنونم
عاطفه
خيلي خوب بود
لطفا در مورد انواع جفت مطالبي را همراه با عكس در سايت بگذاريد يا به ايميل بفرستيد تشكر
نی نی دوهفته ای
واقعا عالی بود.مخصوصا عکس های ابتداکه کمتردیده شده
نگار
افسردگی گرفتم فهمیدم چقدرناچیزم وچقدرمادرابه گردنمون حق دارندمرسی خدا
زینب
عالی بود اشکام روی گونه هام جاری شد
ناشناس
واقعاعالی بود.قربون عظمت خدابرم.
نسترن
خیلی باحال بود.منم الان یه داداش کوچولو دارم که 6ماهشه.بووووووووس.
مامان عاطفه
سلام.من یه نی نیه 3ماهه تو دلم دارم.خیلی عاشقشم.هر ماه میرم عکسشو نگاه میکنم تا ببینم چه شکلی شده فداش بشم
بهناز
وای باورم نویشود دنبال این مطالب بودم پیداش کردم دستتون درد نکنه
بهناز
وای باورم نویشود دنبال این مطالب بودم پیداش کردم دستتون درد نکنه
عویدی
خبلی زیبا بود
ناشناس
سبحات الذی خلق هذه جمال
محبوبه
من هفته 17 بارداریم بادیدن این تصاویر به قدرت نا محدود خدا پی بردم وبا تمام وجود شکرش کردم از شمام ممنونم
پریشان
کاشکی ندیده بودم حالا فهمیدم.......
hadi
ضمن تشکرفراوان
من اگه خدا بخاد تا چند وقت دیگه پدر میشم.این عکسهارو یکی از دوستام قبلا ایمیل کرده بودمن با اتفاق همسرم این عکسهارو مرور کردیم وهر دو از اینکه خدایی با یه همچین قدرتی داریم بغض کرده بودیم.این تصاویر حاصل 12 سال تحقیقات یک پزشک خارجی بوده.ما انسانها چقدر پاک ومعصوم به دنیا میایم ولی وقتی عقلمون کامل میشه دست از پاکیها میکشیم.
برای همه مادرهای مملکتمون آرزوی سلامتی و آرزوی تربیت فرزندانی سالم وصالح دارم.
خدایا نگاه مهربونتو از ما بر مدار...
papana
الله اکبر
الله اکبر
Arezu
Vageaan man fagat be kare khoda joonam mabhut mundam,alhag ke yeduneyi khodaye mehrabunam
ناشناس
سلام خیلی ممنونم از زحماتتون قربون عضمتش
ناشناس
پاور پوينت هم بزاريد بد نميشه ها....!
Neda71
واقعاممنون ازعکساتون باعث شدن که بفهمیم یه زمانی چی بودیم والان به کجارسیدیم بااینکه14سالمه ولی متاسفم که دست ازپادرازتردرجواب حرفا ونصیحت های مادر ازیه گوش میشنوم وازاون گوش میکنم بیرون.فقط خواهشا اگه میشه پاورپوینتش همراه لینک دانلوددراختیارمون بذاریدواقعایه دنیا ممنون میشم.بای
مهدی
بنازم قدرت خدا رو که ما ها غافلیم از این همه قدرت خدا
مهدی
بنازم قدرت خدا رو که ما ها غافلیم از این همه قدرت خدا
yasaman
فقط می تونم بگم بی نظیر بود.
سمیه
قربون قدرتت برم خداجون ممنون از عکساتون
الهام
خدایا عظمتت بی انتهاست
ایلار
مامان من حامله است خیلی سایت قشنگیه ممنووووووووووووووووووون از سایتتون
علی
دبیو خیلی باهاله
فئواد وحدی
واقعاً که جالب بود اما ما انسانها خود را نشناخته ایم که چرا به این دنیا آم
سحر
خیلی باحال بود مرسی
فاظمه
خیلی جالبه
ناشناس
چه حس قشنگی وقتی میبینی چی بودی وحالا چی هستی از همه قشنگتر اینکه خدارو بیشتر حس میکنی چه حال عجیبی دارم اشکم داره میاد فقط میتونم بگم خدایا تورو به عظمتت مارو به حال خودمون رها نکن.جوونا تورو به خدا به خودتون بیاین یادتون نره همون یروز همینجوری پاک ومعصوم بودیم..... عاشقتم خداجونم
یه چشم اتظار
واقعا تنها باید به عظمت خدا فکر کرد و بهش پناه برد.منم منتظر به دنیا اومدن هدیه ی قشنگ و باارزشی هستم که خدا بهم داده.
رویا
سلام مرسی من الان 33هفته باردارم برایم دعا کنید زایمان راحتی داشته باشم
لنا
خیلی خوب بود ولی کاش یکم بیشتر بود
سودابه
خدایا شکرت حقا که اوستا کریمی
ستاره
خیلی خیلی عالی بود باور نکردنیه
هنگامه
واقعا زیباست
حسن
شهادت می دهم که جز ا... معبود دیگری نیست
ناشناس
واقعا گریم گرفت. من و همسرم تصمیم داریم بچه دار بشیم با دیدن این تصاویر واقعا اشتیاقم دو چندان شد و برام گریه آور بود.
فاطمه
سلام خیلی عالی بودممنون...
منم منتظر دخترم هستم که خدای مهربون بهم داده تا بدنیا بیا دعا کنین سالم و صالح باشه.
فاطمه
ماشاا...لاحول ولا قوة الا باالله العلی العظیم.....
من توی هفته 13بارداری هستم .
التماس دعا
سیاوش
ممنون از تصاویر واطلاعات خوبی که گذاشتین.برای من که دی ماه بابا میشم خیلی خیلی جالب بود
آسمان
بد نبود
هادی
خدارو شک
مهم نیست
سبحان الله ببینید و سجده کنید و به عشقش گریه کنید یا الله
بهناز
لا حول ولا قوه الا بالله خدایا واقعا بزرگی...واقعا ازتون ممنونم خیلی دگرگون شدم.
ناشناس
حمد و ستایش مخصوص خداوند یگانه است
سپهر
دمت گرم خیلی مشتی هستی
عسل
خیلی عالی بود خدایا به وجودت شک ندارم

قربون قدرتت برم خدای بزرگم
زهرا
سلام به همه دوستان
میخواستم بدونم چطور باید فیلم تشکسل جمجه و دستگاه ادراری و تناسلی جنین رو دانلود کنم،بصورت مجزا میخام
setare
و دیگر هیچ
ناشناس
سلام .به نظرم عالی بود .من دوتا دختر دارم الانم واسم دعا کنید نینیم سالم باشه وصالح
ایرج
در شناخت قدرت خدا خوب بود..انشاالا در قسمت بعدی در بعد روحی (دمیده شدن روح ) هم موفق به کشفیاتی بشوید. ایا روح در رشد و نمو چه تاثیری دارد؟؟؟
ناشناس
الله اکبر
ناشناس
خداوند همه بندهاشودوست داره بیایین ما هم دوسش داشته باشین
ناشناس
ممنون خیلی عالی بود وتبارک الله احسن والخالقین
فرزانه
احسنت ....وتبارک الله احسن الخالقین
ناشناس
عالی بود استفاده کردم خدا به همه اولاد سالم و صالح نصیب کنه
بنده خدا
فقط بايد گفت فتبارك الله احسن الخالقين
رامین لیلا
ما بچمون الان هفته هجدهمه ولی هیچ حسی نداشتم تا الان که این عکسارو دیدم خدا شاهده بوقض گلومو گرفته از خوشحالی خدا شکرررررررررت خدا شککککرت به داده ات
علی
لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ‌ عَلَى‌ جَبَلٍ‌ لَرَأَيْتَهُ‌ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ‌ خَشْيَةِ اللَّهِ‌ وَ تِلْکَ‌ الْأَمْثَالُ‌ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ‌ لَعَلَّهُمْ‌ يَتَفَکَّرُونَ‌
سوره حشر آیه 21.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم، می‌دیدی که در برابر آن خاشع می‌شود و از خوف خدا می‌شکافد! اینها مثالهایی است که برای مردم می‌زنیم، شاید در آن بیندیشید!
واقعا منقلب شدم
ترگل
سلام واقعا عالی بود
جوان
الله اکبر
پالیز
سلام دوستان منم مامان شدم خدا روشکر الآن هفته دهم هستم.بااینکه خدا خودش میدونه خونواده شوهرم چقدر برامون ایجادکردن وچقدرمنو زجر دادن وچقدر تو این اوایل بارداریم غصه خوردمواسترس کشیدم اما از خدا میخوام جگرگوشموبرام نگه داره.چون شنیدم استرسو وغصه تو رشدش تاثیر داره.درسته خودم یه بیمار مغزی هستم اما از خدامیخوام بچم سالم باشه به زندگی ویران شدم برکت بده.خدانگهدارهمگی...
ناشناس
خیلی جالب بود واقعاخدایی جزخدایه یکتا نیس
Amina
سلام مطالب عالی بود فقط میخواستم بدونم ست ن فقرات جنین چ‌موقع تشکیل میشه؟
مریم
بسیار عالی بود
صدیقه
سلام.من عمل کاشت انجام داده ام در اصفهان . هفته پنجم رفتم سونو دادم.فقط باکسش تشکیل شد.خبری از جنین نبود.دوباره هفته هفتم رفتم سونو دادم بازم بچه تشکیل نشد باکس فقط بزرگتر شد.هفته پنجم باکس 5 میل بود هفته هفتم 10 میلی شد.خواستم راهنماییم کنید.باتشکر
مهدی
پدرهای آینده به همسرتون حین بارداری استرس وارد نکنید
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار