گزارش اختصاصی پارسینه از آخرین وضعیت اشتغال در کشور؛
بررسی وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که بیشترین فعالان اقتصادی کشور در بخش خدمات مشغول بکار بوده اند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۴
۰

تحریریه پارسینه:  بررسی وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که بیشترین فعالان اقتصادی کشور در بخش خدمات مشغول بکار بوده اند. 

این درحالی است که جدیدترین آمار سازمان آمار نشان می‌دهد کمترین میزان اشتغال در سالجاری در بخش کشاورزی صورت گرفته است.

براساس این گزارش،بررسی  میزان اشتغال در بخشهای عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به‌کار بوده‌اند، به‌طوری که سهم شاغلان ١٠ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۵۰.۶ درصد، دربخش صنعت ۳۲.۱ درصد و دربخش کشاورزی ۱۷.۳ درصد بوده است. 


بیشتر شاغلان کشور در بخش خدمات مشغولند!بیشتر شاغلان کشور در بخش خدمات مشغولند!

همچنین مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروههای سنی نشان میدهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (۵۷.۴ درصد) در گروه سنی ۳۵-۳۹ ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی ۳۵-۳۹ ساله با ۹۴درصد و در جمعیت زنان برای گروه سنی ٢٩ - ۲۵ ساله۲۴.۴درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ١٣٩٥ نسبت به پاییز ١٣٩٤ ، این شاخص در جمعیت ١٠ ساله و بیشتر۸.۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری ۱.۱ درصد، دربین مردان ۰.۵ درصد و دربین زنان ۱.۲درصد  افزایش داشته و در نقاط روستایی تغییري نداشته است.


بیشتر شاغلان کشور در بخش خدمات مشغولند!

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در پاییز ١٣٩٥ نسبت به تابستان ١٣٩٥، ۱.۴ درصد کاهش داشته است.این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری ۱.۲ درصد و در نقاط روستائی۲.۱ درصد، در بین مردان ۱.۳ درصد و در بین زنان ۱.۶درصد کاهش داشته است.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار