مطلبی از سيد حسين پيمان كارشناس آمار اقتصادی؛
۶۹ درصد از افرادی که در سال ۱۳۹۳، درآمد خود را (هزینه به عنوان درآمد) بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان اظهار کرده ، و ۴۵ درصد از افرادی که هزینه های خود را کمتر از ۵۰۰ هزار تومان اظهار کرده اند، مطالعه کتب غیردرسی داشته اند. به عبارتي افرادي كه از درآمد بالاتر برخوردار بوده‌اند بيشتر به مطالعه كتب غير درسي پرداخته اند.
۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۸
۰
توسعه اجتماعی و اقتصادی شرایط رفتاری و خلق و خوی متناسب خود را نیاز دارد، و آمیختگی، تنیدگی و پویایی فرهنگ و اقتصاد، موضوعی بدیهی برای صاحبنظران توسعه به شمار می رود.


آیا رفتار فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در ابعاد فردی و جمعی متناسب با توسعه اجتماعی – اقتصادی است. چگونگی ، فرهنگ مطالعه فرهنگ تغذیه، فرهنگ ازدواج، فرهنگ کار گروهی، فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ سخت كوشی، فرهنگ تعاون، همکاری، مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس عمومی، انضباط و وقت شناسی، الگوی مصرف و پس انداز، احترام به حقوق فردی و اجتماعی و .... برای برنامه ریزی توسعه و ایجاد یا اصلاح فرهنگ متناسب توسعه فرهنگی- اقتصادی ضروری به نظر می رسد و ساز و کار این شناخت وابسته به داده های کمی و آمار و اطلاعات متناسب آن است.

در کشور همواره دغدغه چگونگی رفتار عمومی و فرهنگی به طور مستند برای نظام تصمیم گیری وجود داشته است ، و نظام تصمیم گیری در این خصوص از داده های کمی و اطلاعات آماری کمتر در برنامه ها بهره برده است.

مطالعه

از تغییراتی که در فرآیند توسعه یافتگی لازم دانسته شده، تغيیر طرز تلقی، نگرش و رفتار عمومی جامعه متناسب با فرآیند و اهداف توسعه موردنظر آن جامعه است. توسعه اجتماعی، اصلاح رفتار و خلق و خوی فردی و اجتماعی که مانع توسعه یافتگی است را توصیه می نماید.

بدیهی است مطالعه و عادت اجتماعی به کاوش، و نیاز به دانستن از متغیرهايی محسوب می شود که تسریع کننده رفتار متناسب با توسعه اجتماعی (فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، پایدار) است، و ميزان مطالعه علاوه بر این که معیاری برای توسعه یافتگی است، خود عاملی برای توسعه یافتگی نیز محسوب می شود.

مطالعه، تسریع کننده بکارگیری و استفاده کارآ و صحیح از منابع جامعه محسوب می شود. لذا داشته های کمی و آماری در این خصوص به تصمیم گیری های صحیح براي مطالعه آحاد جامعه یک کشور منجر خواهد شد.

مطالعه زیر به بررسی کمّی تعدادی از این رفتارها براساس محاسبه از داده های خام طرح آماری فعالیت فرهنگی و رفتاری خانوار هاي كشور كه از ۳۶۰۵ خانوار و۸۸۶۴ فرد آمارگیری شده درسال ۱۳۹۳، پرداخته است. رفتار و کنش های فرهنگی در این بررسی شامل افراد ۱۵ ساله و بیشتر مناطق شهری و روستایی است.

اين مطالعه محاسبه از داده های خام در تقاطع های هزینه و ویژگی های خانوار وافراد، در سطح نمونه آماری است. لذا نتایج در سطح جامعه نمونه، قابل ارایه است.

مطالعه كتب درسي

براساس این بررسی در سال ۱۳۹۳، ۵۳ درصد افراد پانزده ساله و بیشتر با سواد با متوسط سن ۳۳ سال مطالعه کتب غیردرسی داشته اند اما ۴۷ درصد از افراد پانزده ساله و بیشتر که مطالعه کتب غیردرسی نداشته اند متوسط سن ۳۶ سال را دارا بودند، یعنی برحسب این نمونه آماری افرادی که از سن بالاتری برخوردار بودند کمتر مطالعه غیردرسی داشته اند.

همچنین ۸۶ درصد از افراد پانزده ساله و بیشتر که در سال ۱۳۹۳ مطالعه کتب غیردرسی نداشته اند. مدرک تحصیلی آنها دیپلم و پایین تر، ۴۴ درصد شاغل و ۳۱ درصد خانه دار بوده است.

۷۹ درصد از افرادی که در این سال مطالعه نکرده اند درآمد خود را کمتر از یک میلیون تومان اظهار کرده اند.

۱۲ درصد از مطالعه کنندگان ۱۵ ساله و بیشتر سال ۱۳۹۳، در سنین ۱۹-۱۵ قرار داشته اند.

به طور کلی ۵۹ درصد از سنین ۱۵-۱۹، ساله ۱۳۹۳، کتب غیردرسی مطالعه کرده اند.

۱۶ درصد از مطالعه کنندگان كتب غير درسي درسال ۱۳۹۳، در سنین ۲۴-۲۰ قرار داشته اند و ۵۶ درصد از افراد در این سنین، کتب غیردرسی در سال ۱۳۹۳، مطالعه کرده اند.

۱۷ درصد از مطالعه کننده کتب غیر درسی دراین سال ، در سنین ۲۹-۲۵ بوده اند. ۱۳ درصد در سنین ۳۴-۳۰ و ۱۰ درصد در سنین ۳۹-۳۵ و ۹ درصد ۴۴-۴۰ و ۷ درصد در سنین ۴۹-۴۵ و ۶ درصد در سنین ۵۴-۵۰ بوده اند.

۵۳ درصد از افراد مطالعه کنند در این سال را زنان و ۴۶ درصد را مردان تشکیل داده اند. ۶۰ درصد از کل زنان و۴۶ درصد از مردان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۳، مطالعه کتب غیردرسی داشته اند.

۸۷ درصد از افراد دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا، ۷۸ درصد دارای مدرک لیسانس، ۷۰ درصد دارای مدرک دکترای تخصصی و ۴۵ درصد دارای مدرک دیپلم و پائین تر، در سال ۱۳۹۳، مطالعه کتب غیردرسی داشته اند.

۶۷ درصد از محصلین و ۴۵ درصد از شاغلین و ۵۴ درصد از خانه داران مطالعه غیرکتب درسی داشته اند.

۶۵ درصد از حقوق بگیران بخش عمومی و ۴۲ درصد از حقوق بگيران بخش خصوصی، ۳۸ درصد از کارکن های مستقل و ۴۰ درصد از کارفرمایان، در این، سال مطالعه کتب غیردرسی داشته اند.

۴۹ درصد از افرادداراي همسر و ۵۹ درصد افراد هرگز ازدواج نکرده ، در سال ۱۳۹۳ مطالعه کتب غیردرسی داشته اند.

در این سال ۳۱ درصد اولویت مطالعه کنندگان ،کتب غیردرسی، قرآن و کتب ادعیه، ۲۱ درصد کتب دینی، ۱۵ درصد رمان و داستان، ۶ درصد اجتماعی، ۵ درصد زبان های خارجی، ۴ درصد تاریخ و ۴ درصد شعر و ۴ درصد روانشناسی اظهار شده است.

۶۹ درصد از افرادی که در سال ۱۳۹۳، درآمد خود را (هزینه به عنوان درآمد) بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان اظهار کرده ، و ۴۵ درصد از افرادی که هزینه های خود را کمتر از ۵۰۰ هزار تومان اظهار کرده اند، مطالعه کتب غیردرسی داشته اند. به عبارتي افرادي كه از درآمد بالاتر برخوردار بوده‌اند بيشتر به مطالعه كتب غير درسي پرداخته اند.

۵۵ درصد از روستائیان و ۴۳ درصد از شهرنشینان در این سال مطالعه کتب غیردرسی داشته اند.

۳۰ درصد از افراد مطالعه کننده کتب غیردرسی پانزده ساله و بیشترباسواد ، یک عنوان کتاب، ۴۸ درصد ۲ تا ۴ عنوان کتاب و ۱۱ درصد ۵ تا ۷ عنوان، و ۱۰ درصد بیش از ۷ عنوان کتاب در سال ۱۳۹۳ مطالعه کتب غیردرسی داشته اند.

۳۳ درصد از افراد پانزده ساله و بیشتر کمتر از یک ساعت، ۳۷ درصد یک تا دو ساعت، ۱۷ درصد ۳ تا ۴ ساعت، ۵ درصد ۵ تا ۶ ساعت و ۷ درصد بیش از ۶ ساعت، مطالعه کتب غیردرسی در هفته براي سال ۱۳۹۳ داشته اند. از افرادی که بیش از ۶ ساعت در سال ۱۳۹۳ مطالعه کرده اند ۱۸ درصد هرگز ازدواج نکرده و ۶۳ درصد دارای همسر بوده اند.

قرآن و کتب ادعیه ۶۴ درصد و کتب دینی ۳۹ درصد ، ۳۳ درصد رمان و داستان، ۲۱ درصد زبان، ۱۷ درصد تاریخ، ۱۷ درصد روانشناسی مورد مطالعه ، مطالعه کنندگان کتب غیر درسی پانزده ساله وبیشتر در سال ۱۳۹۳، قرار گرفته است.

از کتب مطالعه شده سیاسی، ۸۳ درصد مردان و ۱۷ درصد زنان، و کتب مطالعه شده تاریخ ۷۵ درصد مردان و ۲۵ درصد زنان، و کتب رمان و داستان ۶۹ درصد زنان و ۳۱ درصد مردان، از کتب روانشناسی و ترتیبی ۷۱ درصد زنان و ۲۹ درصد مردان و از کتب علوم ریاضی و طبیعی ۷۴ درصد مردان و ۲۶ درصد زنان را شامل بوده است.

- از افرادي كه مطالعه کتب غیردرسی زبان داشته اند، ۶۵ درصد افراد هرگز ازدواج نکرده و ۳۴ درصد افراد دارای همسر بوده‌اند.

- ۵۹ درصد از مطالعه کتب فلسفی را افراد هرگز ازدواج نکرده و ۳۸ درصدِ مطالعه چنین کتاب های را افراد دارای همسر انجام داده‌اند.

- ۷۱ درصد از مطالعه کتب تاریخی انجام شده توسط افراد پانزده ساله به بالا سال ۱۳۹۳، اختصاص به افراد دارای همسر و ۲۷ درصد متعلق به افراد هرگز ازدواج نکرده بوده است.

- از افراد مطالعه کننده کتب سیاسی در سال ۱۳۹۳، ۴۸ درصد شاغل،۱۴ درصد بيكار و ۸ درصد خانه دار بودند.

- همچنین آنانی که تاریخ مطالعه کردند ۴۷ درصد شاغل، ۱۰ درصد بيكار و ۱۶ درصد خانه دار بودند و افرادی که کتب ریاضی و طبیعی مطالعه کردند ۴۴ درصد شاغل، ۷ درصد بيكار و ۱۰ درصد خانه دار بودند.

- از کتب روانشناسی و تربیتی مطالعه شده ۴۳ درصد خانه دار و ۲۴ درصد شاغلین، و ۱۱ درصد بيكاران بودند.

مطالعه روزنامه

- در سال ۱۳۹۳، ۳۸ درصد باسوادان پانزده ساله و بیشتر کشور در هفته، مطالعه روزنامه (اعم از چاپي و الکترونیکی) داشته اند که ۱۵ درصد آن را زنان و ۲۳ درصد آن را مردان تشکیل داده اند.

- از افرادی که روزنامه مطالعه کرده اند ، ۴۱ درصد انان روزنامه الکترونیکی و ۱۲ درصد، هم الکترونیکی وهم چاپی مطالعه کرده اند.

- از افرادی که در هفته گذشته مطالعه الکترونیکی داشته اند ۴۵ درصد کمتر از یکساعت، ۳۶ درصد ۱ تا ۲ ساعت، ۱۰ درصد ۳ تا ۴ ساعت به این نحو مطالعه کرده و از افرادی که مطالعه چاپی داشته اند. ۵۱ درصد کمتر از یک ساعت ۳۷ درصد يك تا دو ساعت، ۹ درصد سه تا چهار ساعت و یک درصد پنج تا شش ساعت در هفته مطالعه روزنامه چاپی داشته اند.

- بیشترین موضوعاتی مطالعه شده روزنامه‌ها به ترتیب : موضوعات سیاسی با ۱۴ درصد، اقتصادی با ۱۳ درصد، حوادث با ۱۳ درصد، اجتماعی با ۱۲ درصد ، ورزشی با ۱۰ درصد، بهداشت و سلامت با ۸ درصد بوده است.

مطالعه در كشور هاي ديگر

- هندی ها ۴۲.۱۰ ساعت به طور متوسط در هفته، مصری ها ۳۰.۷ ساعت، روسی ها ۰۶.۷ ساعت، سوئدی ها ۵۴.۶ ساعت، فرانسوی ها ۵۴.۶ ساعت اندونزی ها ۶ ساعت، ترک ها ۵۴.۵ ساعت، امریکایی ها ۴۲.۵ ساعت، ژاپنی ها ۰۶.۴ ساعت و کره ای ها ۰۶.۳ ساعت، به مطالعه و خواندن در سال ۲۰۱۳ به مطالعه اختصاص داده اند.

نتيجه :

- افرادي كه از سن بالاتر برخوردار بوده اند مطالعه كتب غير درسي كمتري داشته اند.

- درصد بیشتری از سنین ۱۹- ۱۵ ساله، نسبت به سنین دیگر به مطالعه کتب غیردرسی پرداخته اند.

- زنان بيشتر از مردان مطالعه كتب غير درسي داشته اند

- افراد هرگز ازدواج نكرده بيش از افراد داراي همسر در اين سال مطالعه كرده اند

- درصد افرادي كه چهار عنوان كتاب غير درسي مطالعه كرده اند بيشتر از افراد مطالعه كننده با تعداد عناوين ديگر بوده است

- محصلین بیشتر از شاغلین و خانه داران به مطالعه غیردرسی پرداخته اند.

- حقوق بگیران بخش عمومی بیش از حقوق بگیران بخش خصوصی و کارفرمایان و کارکن های مستقل به مطالعه کتب غیردرسی پرداخته اند.

- بعداز قرآن وادعیه وکتب دینی اولویت مطالعه کنندگان کتب غیردرسی، رمان وداستان بوده است.

- روستائیان بیش از شهرنشینان مطالعه کتب غیردرسی داشته اند.

- افرادی که یک تا دو ساعت زمان در هفته برای مطالعه کننده کتب غیردرسی گذاشته اند بیش از افرادی هستند که زمان‌های دیگری را به مطالعه کتب غیردرسی اختصاص داده اند.

- بیشترین کتب مورد علاقه مردان به ترتیب کتب سیاسی، تاریخ، ریاضی و طبیعی و بیشترین کتب مورد علاقه زنان، كتب رمان و داستان، روانشناسی و تربیتی بوده است.

- مردان بیش از زنان مطالعه روزنامه در هفته داشته ا ند. بیشترین علاقه موضوعی مطالعه کنندگان روزنامه به ترتیب سیاسی، اقتصادی، حوادث و اجتماعی بوده است.

 
* سيد حسين پيمان ، كارشناس آمار اقتصادي
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار