اما امثال ما عامه ی مردم؛ اگر بعضی از عباداتمان را باعث دوری از خدا و جزو معاصی و سبب دخول در آتش بدانیم ، سزاوارتر است از اینکه آن ها را جزو عبادات خود به حساب آورده و توقع اجر و پاداش بر آن ها داشته باشیم.
۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۰۴:۲۴
۰
تو اگر در معنای کلمه ی طیبه ی " لا اله الا الله " اندکی تأمل کنی ، می بینی که این کلمه ، کلمه ی توحید است و معنایش اثبات الوهیت و انفرادیت برای ذات اقدس حق و نفی آن از غیر اوست.بعد به خود و رفتار خود بنگر و ببین آیا رفتار و کردار تو با این اصل سازگار است؟

یا تمام حرکات و سکنات و رفتار تو، برعکس این حقیقت است و الوهیت و انفرادیت را برای هر چیز و هرکس از مخلوقین که اندک قوت و قدرتی در وجود او می بینی ، قائل هستی و تنها خدا را به این وصف نمی شناسی و در رفع حوائج و نیازهای خود رو سوی او نمی کنی ؛ بلکه پیوسته به دنبال اسباب و وسایط هستی ، مثلاً اگر پدری ثروتمند داشته باشی ، می یابی که در رفع نیازها و انجام مهمات ، دل به او داری و به خاطر وجود چنین پدری اظهار اطمینان می کنی؛ ولی به وعده ی پروردگار در رساندن روزی و اجابت دعایت ، خاطرت آرام نمی گیرد و اطمینان قلبی برایت حاصل نمی شود.


کتاب اسرارالصلوة شیخ جلیل القدر میرزا جواد ملکی تبریزی/ترجمه رضا رجب زاده/ص 265
پــنــجــره
آخرین اخبار