۲۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۹
۰
وجود سلسله مراتب، لازمه نظام مندى و روش مندى آفرينش است. وجود وسايط فيض، هم خود وسايط را داراى كمال و فيض مى سازد و هم موجودات فروتر را در مسير رشد و كمال قرار مى دهد. شكل گيرى نظام آفرينش، به آن است كه آب از طريق ريشه ها، جذب ساقه درخت شود و به برگ ها برسد. در اين راستا نزول باران و هدايت آب ها و كار باغبان ها و... همگى معنا و مفهوم مى يابد و نشاط و فعاليت جهان را فرا مى گيرد و در غير اين صورت سستى و ركود و جدايى ميان موجودات حاكم مى شود.

خداوند حكيم، نظام جهان را بر بنيانى محكم و زيبا استوار كرده است. لازمه چنين نظامى سلسله مراتب است. اين سلسله از عالم لاهوت، به عالم جبروت و سپس به ملكوت و در فروترين مرتبه به عالم ملك يا ناسوت (عالم ماده) مى رسد. در همين رابطه جايگاه وجود فرشتگان در نظام آفرينش تعريف مى شود.

فرشتگان بزرگ الهى هر كدام وظيفه خاصى بر عهده دارند؛ چنان كه حضرت جبرئيل و فرشتگان در اختيار او، وظيفه ارسال وحى و الهامات رحمانى را به بندگان بر عهده دارند ر.ك: بقره (2)، آيه 97 ..
حضرت ميكائيل و فرشتگان در اختيار او وظيفه روزى رسانى و تدبير باد و باران و... را عهده دار هستند ر.ك: نازعات (46)، آيه 5). و حضرت عزرائيل و فرشتگان در اختيار او وظيفه قبض روح و مرگ موجودات را بر عهده دارند ر.ك: سجده (32)، آيه 11 ..
حضرت اسرافيل و فرشتگان در اختيار او نيز وظيفه تحول جهان را عهده دار هستند ر.ك: زمر (38)، آيه 68 .
اينها همه نشان از نظام مندى جهان هستى دارد كه همگى به اذن و اراده الهى فعاليت دارند. 

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار