1- ماهیت حقوقی این قرارداد نوعی تملیک تدریجی است با این توضیح که مالکیت خریدار در اعیان ساختمان به تناسب پیشترفت کار مستقر می شود.
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۷
۰
2- با توجه به خصوصیات این قرارداد از جمله عدم امکان توقیف و تامین موضوع مورد قرارداد از طرف فروشنده و یا طلبکاران وی , لزوم بیمه مسئولیت مدنی پیش فروشنده , امکان انتقال حقوق طرفین به غیر در مدت انجام قرارداد پیش فروش , امری بودن مقررات قانون و ...این عقد با هیچ یک از عقود معینه در فقه و قانون مدنی منطبق نبوده و می توان آن را عقد مستقلی در عرض سایر عقود مستخدثه مانند عقد بیمه تلقی نمود.

3- قاانون پیش فروش آپارتمان ها با پیش بینی حق خریدار در امضای سند رسمی انتقال مال مورد قرارداد پس از ضرب الاجل ده روزه به پیش فروشنده و عدم حضور وی جهت امضای سند و الزام دفترخانه به تنظیم سند بار اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را در صورت عدم اجرای تعهد پیش فروشنده از دوش خریدار برداشته و از این حیث نیز از حجم دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی کاسته است.

4- تعیین میزان جریمه تخلف پیش فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل بموقع ساختمان و امری بودن ان نسبت به کف این جریمه و امکان توافق طرفین برای افزایش آن از حمایت های این قانون نسبت به پیش خریدار به شمار می آید.

5- نظر به موجب ماده ۲۱ این قانون ، شخصی که قصد پیش فروش ساختمانی را از طریق تبلیغ در جراید، پایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی دارد باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح مربوطه که در آئین نامه اجرائی این قانون متعاقباً تعیین خواهند شد اخذ نماید؛ عدم رعایت تکلیف قانونی مذکور توسط پیش فروشنده موجب اعمال مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال ویا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار خواهد بود

6- نظر به جمیع مقررات این قانون و آیین نامه مربوط می توان قانون پیش فروش آپارنمانها را از زمره قوانین امری , حمایتی و صد در صد به نفع خریداران محسوب نمود.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار